Komplexní systém nakládání s odpadem na území hl. m. Prahy je v podstatě živý organismus, který se neustále vyvíjí a snaží se reagovat na potřeby občanů. Snahou je neustálé zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti odpadového hospodářství. Jde především o rozšiřování počtu sběrných míst a navyšování stávajících kapacit, případně o zavádění nových služeb, které se zpravidla nejprve zkouší v rámci pilotních projektů. Praha 7 byla například první městskou částí, kde se zkoušel projekt Kontejnery do domu (kontejnery na tříděný odpad přímo v domech). O zásadách správného třídění a o úskalí recyklace odpadu se můžete podrobněji seznámit v článku z Hobuletu