Městská část a její příspěvkové organizace při výkonu svých činností postupují při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů1).

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ÚDAJŮ

Úřad MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, 1700 Praha 7
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@praha7.cz, 604590908.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje získané od subjektu údajů (dále jen „občan“), jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy, na základě souhlasu, anebo z důvodu oprávněného nebo veřejného zájmu.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Lhůty pro zpracování osobních údajů jsou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů může vůči správci uplatňovat práva podle čl. 14 odst. 2 GDPR:

Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu
Právo na výmaz
Právo odvolat souhlas
Právo vznést námitku
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost údajů

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekt údajů má právo v případě pochybností požadovat od správce veškeré informace a má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), telefon informační linka: +420 234 665 800, Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail: posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz

NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY SUBJEKTU ÚDAJŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

Právo na poskytnutí informací není absolutní. Právem na poskytnutí informace nesmí být dotčena práva na ochranu údajů jiné osoby. Dále Nařízení pamatuje i na nepřiměřené, opakující se a kverulantní žádosti, kterými se žadatel dožaduje poskytnutí informace. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce bud’:
· uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
· odmítnout žádosti vyhovět


Přestupky

Účel zpracování: řízení o přestupcích
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: častníci řízení, jejich zákonní zástupci, opatrovníci či osoby oprávněné jednat za účastníka řízení; osoby, od nichž je vyžadována svědecká výpověď.

Personální a mzdová agenda, vzdělávání úředníků

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové komisí a výborů ZMČ, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

Účel zpracování: zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, výpis z Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí), životopis
Subjekty údajů: účastníci výběrových řízení, uchazeči o zaměstnání

Vedení registru dle zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů

Účel zpracování: vedení registru oznámení a evidence čestných prohlášení a plnění dalších povinností v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., (dále jen „zákon o střetu zájmů“)
Osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování žadateli, údaje o činnostech, údaje o majetku, údaje o příjmech, darech a závazcích
Subjekty údajů: veřejní funkcionáři uvedení v § 2 odst. 1 písm. b) a v § 26a, žadatelé o nahlížení do registru oznámení podle § 13 odst. 2, žadatelé o nahlížení do evidence čestných prohlášení podle § 26a a sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: plátci daní a poplatků, dlužníci a poddlužníci

Účetní evidence

Účel zpracování: účetní evidence
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, číslo bankovního účtu
Subjekty údajů: příjemci, plátci

Stížnosti a petice

Účel zpracování: za účelem vyřizování petic a stížností
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou, adresní a identifikační údaje podavatele petice; jména, příjmení, kontaktní adresy členů petičního výboru; jména, příjmení, bydliště osob, uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou.
Kategorie subjektů údajů: stěžovatelé, podavatelé petic (petenti), členové petičního výboru

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů

Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v § 29 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, číslo a druh ztraceného CD, číslo a druh CD, který má být nebo byl zadržen, datum a důvod zadržení, odepření vydání, odnětí a vrácení CD, číslo a druh CD, který byl odňat
Subjekty údajů: žadatelé o cestovní průkaz, občané ČR, kterým ÚMČ Praha 7 vydal cestovní doklad

Hlášení pobytu obyvatel

Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, údaje podle § 3 zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění
Subjekty údajů: osoby ohlašující pobyt na území MČ Praha 7

Správní řízení o zrušení trvalého pobytu

Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje;
Subjekty údajů: oprávněná osoba

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů

Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku občanských průkazů
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje; podoba a podpis občana; titul a vědecká hodnost občana; čísla, série, vydání a platnost občanského průkazu; čísla, vydání a platnost potvrzení o občanském průkazu; další údaje z evidence obyvatel v rozsahu stanoveném v zákoně č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
Subjekty údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu, občané ČR, kterým ÚMČ Praha 7 vydal občanský průkaz nebo žádají o jeho vydání

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: žadatelé o informaci

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: občané MČ Praha 7

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: členové volebních komisí

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: žadatelé o voličský průkaz

Zajištění voleb – příprava kandidátních listin

Účel zpracování: zajištění voleb – příprava kandidátních listin
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu, popisné údaje: vzdělání, zaměstnání, příslušnost k politické straně
Subjekty údajů: kandidáti

Přísedící soudu

Účel zpracování: volba přísedících soudu
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje další údaje dle § 45 živnostenského zákona, výpis z RT a Výpisy z OR a dotazy do CEO (propojeny s IS RŽP)
Subjekty údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu

Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů

Účel zpracování: živnostenský rejstřík
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje,
Subjekty údajů: žadatelé o živnostenský list, podnikatel, odpovědný zástupce

Obecně prospěšné práce

Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravotní stav)
Subjekty údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací

Osvědčení o státním občanství

Účel zpracování: osvědčení o státním občanství
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Subjekty údajů: fyzické osoby žádající o udělení státního občanství,

Matrika

Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje, popisné údaje a údaje o jiných osobách vedené v Knize narození, Knize manželství a Knize úmrtí
Subjekty údajů: fyzické osoby,

Evidence – Určení otcovství (přehled vydaných zápisů o určení otcovství)

Účel zpracování: evidence – Určení otcovství
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: žadatelé o vyhotovení Zápisu o určení otcovství

Agenda výkonu kurátora pro děti, mládež a dospělé

Účel zpracování: agenda výkonu kurátora pro děti, mládež a dospělé
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, citlivé údaje, popisné údaje
Subjekty údajů: klienti

Agenda pohřebnictví – zajištění pohřbů na náklady MČ

Účel zpracování: agenda pohřebnictví – zajištění pohřbů na náklady MČ
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo OP, jiné údaje: datum úmrtí, vyjádření lékaře
Subjekty údajů: osoby zesnulé na území MČ, jejichž pohřbení zajišťuje MČ

Sociálně právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,

Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, rodné číslo, státní příslušnost, zdravotní stav, majetkové poměry, trvalý pobyt, adresa bydliště nebo adresa pro doručování, citlivé údaje: rozsudky, usnesení, rozhodnutí, další údaje v souladu se z. č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Subjekty údajů: nezletilé dítě, zákonný zástupce, další osoby, stanovené zákonem/partner rodiče, prarodiče, popř. jiná blízká osoba, žadatelé o náhradní rodinnou péči

Stavební řízení

Účel zpracování: vedení stavebního řízení
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, jiné údaje: umístění, rozsah a popis stavby
Subjekty údajů: účastníci řízení, stavebník (žadatel)

Agenda územního plánování

Účel zpracování: agenda územního plánování
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: účastníci řízení

Vydávání vyjádření za MČ a koordinované stanovisko

Účel zpracování: vydávání vyjádření za MČ a koordinované stanovisko
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: vlastníci (příp. správci) objektů, uživatelé, zplnomocněné osoby na základě plné moci vlastníka nebo uživatele objektu

Výkon státní správy na úseku silničního hospodářství (silniční správní úřad)

Účel zpracování: Výkon státní správy na úseku silničního hospodářství
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: účastníci řízení

Činnosti na úseku samosprávy a údržby pozemních komunikací (silniční správní úřad)

Účel zpracování: Činnosti na úseku samosprávy a údržby pozemních komunikací
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: vlastníci pozemků

Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi RMČ a zasedáními ZMČ

Účel zpracování: Příprava a zpracování materiálů souvisejících se schůzemi RMČ a zasedáními ZMČ
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: osoby bez vztahu ke správci, zaměstnanci MČ, členové RMČ, ZMČ, členové komisí a výborů ZMČ zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených MČ

Adresář členů Zastupitelstva a komisí

Účel zpracování: Adresář členů Zastupitelstva a komisí
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, citlivé údaje: politické postoje (politická příslušnost)
Subjekty údajů: členové ZMČ, členové komisí a výborů ZMČ

Oceňování životních událostí občanů MČ

Účel zpracování: Oceňování životních událostí občanů MČ
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: obyvatelé MČ Praha 7

Soudní spory MČ

Účel zpracování: soudní spory MČ
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: žalobce, žalovaný

Smlouvy a objednávky MČ

Účel zpracování: smlouvy a objednávky MČ
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: fyzické a právnické osoby smluvně vázané s MČ Praha 7

Evidence, správa a údržba majetku MČ

Účel zpracování: Oceňování životních událostí občanů MČ
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: zájemci o převod, nájem či výpůjčku, vlastníci nemovitostí, které jsou předmětem záměru MČ

Výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ) zřizovaných MČ Praha 7

Účel zpracování: výběrová řízení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 7
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, popisné údaje: dosažené vzdělání, zdravotní způsobilost, životopis
Subjekty údajů: uchazeči (účastníci výběrových řízení)

Jmenování a odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 7

Účel zpracování: jmenování a odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 7
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození
Subjekty údajů: ředitelé příspěvkových organizací

Správní řízení vedená podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: vlastníci a provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby), na území MČ Praha 7

Vydávání loveckých a rybářských lístků

Účel zpracování: vydávání loveckých a rybářských lístků
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, jiné údaje: zdravotní stav (schopen-neschopen), výpis (opis) z RT
Subjekty údajů: žadatelé o vydání loveckého a rybářského lístku

Ochrana veřejné zeleně a státní ochrana přírody a krajiny (Povolování kácení dřeva)

Účel zpracování: ochrana veřejné zeleně a státní ochrana přírody a krajiny
(Povolování kácení dřeva)
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, LV
Subjekty údajů: žadatelé a účastníci řízení

Odpadové hospodářství

Účel zpracování: odpadové hospodářství
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje, IČ, údaje o provozovně (adresa), kde je nakládáno s odpady
Subjekty údajů: původci odpadů, osoby nakládající s odpady

Ochrana zvířat proti týrání

Účel zpracování: ochrana zvířat proti týrání
Osobní údaje: adresní a identifikační údaje
Subjekty údajů: majitelé zvířat, účastníci řízení

Kamerový systém v budově úřadu

Účel zpracování: ochrana života a zdraví zaměstnanců ÚMČ P7 a ochrana majetku MČ P7
Osobní údaje: audiovizuální podoba osob ve veřejně přístupných prostorách budovy ÚMČ
Subjekty údajů: návštěvníci budovy ÚMČ

Vydávání a evidence parkovacích karet v souvislosti se zavedením zón placeného stání

Účel zpracování: vydávání a evidence parkovacích karet v souvislosti se zavedením zón placeného stání na území Městské části Praha 7
Osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, registrační značka motorového vozidla
Subjekty údajů: fyzická osoba – vlastník nebo provozovatel motorového vozidla s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území městské části nebo vlastník nemovitosti na území městské části