Povinně zveřejňované informace podle přílohy č. 1 Vyhlášky MV ČR č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.


Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
U Průhonu 1338/38
170 00  Praha 7

Základním právním předpisem, který upravuje vznik samosprávných územních celků je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Blíže pak postavení městských částí upravoval zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, který byl novelizován zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto předpisem a na jeho základě byla vydána Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších vyhlášek.

Městská část Praha 7 je spravována zastupitelstvem; dalšími orgány jsou rada, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části. Městská část Praha 7 je subjekt vzniklý na základě zákona, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Úkoly patřící do samosprávy Městské části Praha 7 plní v rozsahu stanovené zákonem o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy a dále v rozsahu odpovídající potřebám městské části. Městská část Praha 7 je správním obvodem pro svěřený výkon přenesené působnosti.

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:
Úřad městské části Praha 7
U Průhonu 1338/38
Praha 7
17000

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7, 170 00
Informační centrum – Milady Horákové 2, Praha 7

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4. Telefonní čísla

Kontakty

4.5. Adresa Internetové stránky

www.praha7.cz

4.6. Adresa podatelny

Úřad městské části Praha 7
U Průhonu 1338/38
Praha 7
17000

4.7. Elektronická adresa

podatelna@praha7.cz

4.8. Datová schránka

ID datové schránky Městské části Praha 7: r44b2x7

 č. ú. 19-2000870339/0800 – účet je určen pro příjem pokut, správních a místních poplatků.

Před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor úřadu nebo referenta, který Vám sdělí číslo variabilního symbolu pro identifikaci platby.

Vratitelný přeplatek na místních poplatcích je možné vrátit: 

1.       bezhotovostním převodem na účet
2.       poštovním poukazem
3.       v hotovosti na pokladně, pokud jeho výše nepřesahuje 1 000 Kč

IČ: 00063754
Identifikační číslo základní územní jednotky (ZÚJ): 500186

DIČ: CZ00063754

9.1. Místo pro získání příslušných informací:U Průhonu 1338/38, 170 00

9.2. Způsob získání příslušných informací:

 • Ústně
 • Písemně
 • Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

9.3. Předpisy upravující právo žádat informace a povinnost poskytovat informace:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Městská část Praha 7 je povinným subjektem.
  • Žadatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o informaci.
  • Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
  • Žádost o informace se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  • K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady, správní poplatky nejsou stanoveny.
  • Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, že se žadatel domáhá informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a kdo žádost podává.
  • Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • Povinné subjekty jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
  • Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše o 10 dní z důvodu vyhledání a sběru informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, z důvodu vyhledání a sběru objemného množství oddělených informací požadovaných v jedné žádosti a z důvodu konzultace s jiným povinným subjektem, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.
  • Opravnými prostředky jsou odvolání a stížnost. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a to k subjektu, který rozhodnutí vydal. Stížnost může žadatel podat v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízení žádosti nebo který nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
    
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • Povinnými subjekty jsou správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků. Primárně je z hlediska městské části Praha 7 povinným subjektem orgán ochrany – odbor životního prostředí.
  • Informacemi o životním prostředí se rozumí informace v jakékoliv technicky proveditelné podobě, které vypovídají o stavu a vývoji životního prostředí, o připravovaných nebo prováděných činnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek, o stavu složek životního prostředí, využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí atd.
  • Žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou.
  • Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace a musí z ní být patrno, kdo ji podal.
  • Požadovanou informaci je povinný subjekt povinen zpřístupnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti, ledaže by si zvláštní okolnosti výjimečně vynucovaly prodloužení této lhůty, nejvýše však do 60 dnů.

nepovinný univerzální formulář – Žádost o poskytnutí informace

INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. 2021-2024

INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. 2016-2020

(členění dle jednotlivých let)

10.1. Místo pro podání žádostí, stížností, předložení návrhů, podnětů či jiných dožádání

10.2. Způsob podání žádostí, stížností, předložení návrhů, podnětů či jiných dožádání:

 • Ústně
 • Písemně
 • Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

10.3. Místo pro obdržení rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

 • Podle dislokace jednotlivých oddělení, útvarů a odborů povinného subjektu, věcně příslušných k rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob

10.4. Městská část Praha 7, jako povinný subjekt, postupuje při vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů v souladu s právními předpisy, které jednotlivá podání upravují.

Poskytuje občanům přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech tak, aby mohli uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. V souladu s právními předpisy povinný subjekt vyřizuje jednotlivá podání bez zbytečných průtahů.

10.5. Lhůty pro vyřízení jednotlivých podání jsou odvislé od lhůt stanovených právními předpisy upravujícími obsahové zaměření konkrétních žádostí, návrhů či jiných dožádání občanů.

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Ostatní Řády MČ Praha 7 a Úřadu MČ Praha 7
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  vše ve znění pozdějších předpisů

11.2. Vydané právní předpisy

Městská část Praha 7 vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty) a jiná opatření.

11.3. Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu je třeba podat písemně a to:

 • Osobním podáním do podatelny (přízemí) – U Průhonu 1338/38, Praha 7
 • Zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Úřad městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00  Praha 7
 • Prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@praha7.cz
 • Prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: r44b2x7

11.4. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

11.5. Z podání opravného prostředku musí být patrno, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba musí v podání opravného prostředku uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání opravného prostředku souvisejícího s její podnikatelskou činností uvede i druh podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání.

Právnická osoba uvede v podání opravného prostředku svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Veškerá podání opravných prostředku musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která je činí.

11.6. Správní orgán, který vydal příslušné rozhodnutí o právech a povinnostech osob, je povinen v poučení uvést, zda je možno podat opravný prostředek, u kterého správního orgánu se opravný prostředek podává, v jaké lhůtě je tak možno učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá a který nadřízený orgán bude o opravném prostředku rozhodovat. Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákoně stanovené lhůtě, může účastník podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu.

11.7. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků nebyl povinným subjektem vydán.

Úhrady za poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 13.1. Vzory licenčních smluv nebyly vytvořeny

13.2. Výhradní licence nebyly sjednány

Tento oznamovací systém je určen pro všechny zaměstnance MČ Praha 7 zařazené do Úřadu, členy orgánů MČ Praha 7 a ostatní osoby, které pro MČ Praha 7 vykonávají jiné obdobné činnosti.

Protiprávním jednáním se rozumí jednání se znaky trestného činu nebo přestupku nebo které porušuje vybrané předpisy regulované právem EU v oblasti:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmu právnických osob,
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, života a zdraví,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o které se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.
 • Oznamovatelé, kteří oznamují porušení práva Unie prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou své oznámení podávat:

1.  elektronicky na emailovou adresu: porizkaj@praha7.cz;

2.  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v písemné listinné podobě na adresu: Úřad MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7, s označením obálky „Oznámení porušení práva unie – pouze k rukám příslušné osoby“,

3. vložit do schránky, která je označena „Schránka důvěry“, a je umístěna na stěně chodby služebního vchodu pro zaměstnance budovy Radnice MČ Praha 7, U Průhonu 1338/38,

4.  telefonicky na tel. číslo: 737 660 669,

5.  osobně po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Příslušnou osobou k přijímání oznámení je: Bc. Jiří Pořízka, telefon: 737 660 669


Oznamovatel má podle Směrnice možnost podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese oznamovatel.justice.cz. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.