Preambule 

Městská část Praha 7 je charakteristická svým kompaktním uspořádáním s převažující rezidenční funkcí. Ač v centru města, přesto si zachovává svou specifickou lokální atmosféru s výrazným kulturním životem, unikátní je i přítomností dvou velkých parků – Stromovky a Letenských sadů, a celoměstsky významných areálů – Výstaviště Praha a Holešovické tržnice.

Rada městské části Prahy 7, vědoma si své zodpovědnosti dané výrazným voličským mandátem, se bude snažit naplňovat potřeby všech věkových a sociálních vrstev obyvatel, aby Praha 7 byla dobrým místem pro život mladých lidí, rodin s dětmi, seniorů, všech skupin obyvatel i jednotlivců.

Slouží k tomu výrazné zapojení obyvatel do chodu čtvrti, otevřená radnice a transparentní hospodaření, moderní technologie pro komunikaci občanů s úřadem, dlouhodobý a dobře zpracovaný strategický plán pro urbanistický rozvoj, školství, sociální a kulturní politiku, to vše s vědomím principů udržitelného rozvoje.

Aktivně spolupracujeme s Magistrátem hlavního města Prahy na vypracování koncepcí a vyhlášek pro oblasti, na které nemá Rada městské části Praha 7 přímý vliv, jako je zkvalitňování veřejné správy a veřejných služeb – především v oblasti bezpečnosti, úklidu ulic a údržby zeleně, ochrany životního prostředí či odpadového hospodářství.

Programové prohlášení je v souladu se strategickým plánem městské části Praha 7 – Strategie 2030, který jsme zpracovali v minulém volebním období. Pro naplnění těchto principů a cílů potřebujeme i v následujícím období pomoc a součinnost našich sousedů, obyvatel Prahy 7, které se snažíme zajistit pravidelnými setkáními na obecná i úzce zaměřená témata.

 

Hlavní priority

·         udržíme systém rychlé pomoci pro všechny, kteří se ocitnou v nouzi

·         zachováme tempo nárůstu kapacit ve školkách a školách korespondující s tempem, jakým nám přibývají dětští obyvatelé Sedmičky

·         zajistíme bezpečné ulice, ve kterých přibydou stromy

·         významně zlepšíme bezbariérovost veřejného prostoru naší čtvrti

·         ohlídáme rozvoj Bubnů i stavbu dráhy na Kladno a na letiště a dosáhneme propojení Veletržní a Dělnické, po kterém naše čtvrť volá už sto třicet let

·         pohlídáme další rozvoj Tržnice a Výstaviště

·         udržíme Prahu 7 bez hracích automatů

·         zachováme dopravu pro seniory podporovaným taxíkem

·         byty nebudeme prodávat, naopak další byty budeme opravovat a stavět

·         nadále budeme zlepšovat kvalitu vzdělávání včetně nulové tolerance šikany, v našich školách a školkách budeme dbát na zajištění bezpečného a vlídného prostředí pro děti i dospělé

 

Otevřená radnice

Udržíme radnici vstřícnou, transparentní a řádně hospodařící. Budeme pokračovat v nastaveném trendu zapojování občanů Prahy 7 do života městské části a aktivity plánovat spolu s nimi. Budeme pokračovat v zavedeném systému online přenosů a záznamů z jednání zastupitelstva. Občany Prahy 7 budeme i nadále zapojovat do správy naší obce pomocí moderních komunikačních prostředků, například služby Munipolis. Důležitá témata budeme projednávat na veřejných setkáních s obyvateli.

Budeme pokračovat v pořádání přednášek a seminářů pro širokou veřejnost a zájmových kurzů. Budeme pokračovat ve zveřejňování smluv uzavíraných městskou částí Praha 7 a přehledů proplacených faktur. Budeme provádět transparentní výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek.

 

Majetek 

Majetek obce by sám o sobě neměl sloužit jen ekonomickým cílům, ale měl by být primárně prostředkem k péči o naši městskou část a její všestranný rozvoj. Na ekonomické aspekty však samozřejmě nelze zcela zapomínat a je zapotřebí zvyšovat výnosy z pronájmů alespoň obdobným tempem, jakým rostou náklady stavebních prací nezbytných na údržbu, rekonstrukce a rozvoj majetku.

Opravíme veškeré zbývající dlouhodobě chátrající byty v domech městské části. Většinu jsme už opravili, teď se pustíme do těch, kde budou opravy nejnákladnější a nejkomplikovanější – tedy tam, kde je vyžadován komplexní zásah do páteřních sítí celého objektu. Například v domě v Přístavní 44, kde je již v procesu administrace veřejné zakázky, nebo v domě Tusarova 54, kde aktuálně hledáme projektanta generální rekonstrukce včetně půdní vestavby a vzniku prostoru pro novou dětskou skupinu.

Při pronajímání nebytových prostor patřících MČ Praha 7 budeme podporovat obchody a služby důležité pro život naší čtvrti. Proto se chystáme do procesu výběrového řízení na nájemce nebytových prostor zapracovat miniankety v nejbližším okolí soutěžených prostor, abychom se od místních dozvěděli, jaký provoz by preferovali. Výsledky budou podkladem pro majetkovou komisi, aby mohla kvalifikovaněji rozhodovat.

Budeme důsledně snižovat ty náklady městské části, které nepřinášejí obyvatelům dostatečnou přidanou hodnotu. Významné investice budeme realizovat pouze s ohledem na finanční možnosti a dlouhodobou vizi rozvoje městské části prodiskutovanou s občany. Až na výjimky nebudeme prodávat nebytové prostory – vlastnictví nebytových prostorů je dlouhodobým nedaňovým příjmem obce a vynikajícím nástrojem regulace a podpory toho, co se v městské části děje. Zaměříme se na to, abychom udrželi veškerý bytový a nebytový fond pronajatý. Je pro nás nepřijatelné, aby jakýkoli majetek zůstával nevyužitý jen proto, že je ve špatném technickém stavu.

Byty ve vlastnictví městské části využíváme pro dvě základní oblasti – podporované bydlení pro nájemce v tíživé životní situaci a tzv. služební byty.

 

Vzdělávání, školství a volný čas 

Budeme usilovat o udržení kapacit předškolního a základního vzdělávání. Vybudujeme novou mateřskou školu v Rajské ulici. Populární lesní školku, kterou jsme v roce 2020 otevřeli na kraji Stromovky, doplníme druhou v lokalitě Výstaviště a další v drážním domku v horní části Stromovky. Další možnosti umístění lesních školek prověřujeme.

Postavíme novou základní školu Jana Vodňanského v Jankovcově ulici. V budově školy v ulici Letohradská zrekonstruujeme třídy. Vybudujeme nové školní třídy v objektu v ulici Veverkova 10. Vytvoříme nejméně tři další dětské skupiny, a to v ulicích Veletržní, Čechova, Milady Horákové (tzv. Molochov) a v dalších vhodných objektech.

Budeme zlepšovat kvalitu vzdělávání, do které jsme investovali od roku 2019 již přes 10 milionů korun. Chceme dosáhnout většího využití rodilých mluvčích ve výuce cizích jazyků. Budeme dbát na dobrou atmosféru ve školách i školkách, na podporu psychického zdraví dětí i pedagogů a budeme ve všech školách prosazovat nulovou toleranci k šikaně. Rozšíříme školská poradenská pracoviště o pozici sociálního pedagoga a psychologa.

Budeme finančně i organizačně podporovat školní spolky, školské rady a spolupráci mezi rodiči a školou. Budeme dál rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Vytvoříme místní centrum pro společné setkávání nad otázkami školství a výchovy pro širokou veřejnost i odborníky, tzv. EDUpoint. Budeme dál podporovat dětskou a žákovskou participaci.

 

Územní rozvoj 

Dohlédneme na to, aby v rozvojovém území Bubny-Zátory vznikla kvalitní městská zástavba, která konečně propojí Holešovice s Letnou a ve které bude vedle bytů a kanceláří pamatováno také na dostatek míst ve školách, stromy, široké chodníky i na dobrou dopravní obslužnost. Na pozemcích městské části v Bubnech připravujeme městský bytový dům, další stavby pro školství a volný čas budou následovat.

Ve stávajících zastavěných částech území pohlídáme kvalitu staveb i kultivaci přilehlého veřejného prostoru – nadále budeme požadovat výsadbu nových stromů a úpravu chodníků tak, jak vidíme už dnes například před Studentským domem u nádraží Holešovice.

Na zachování charakteru čtvrti budeme dbát i ve staré zástavbě – na Letné a v Holešovicích. Chceme takovou bytovou zástavbu, která zohlední veřejný prostor jako celek, naše komise rozvoje se úměrně tomu vyjadřuje k novým developerským projektům. V rámci spoluúčasti investorů na rozvoji městské části budeme usilovat nejen o příspěvky na rozvoj školství a veřejného prostoru, ale i o nové městské byty.

Při modernizaci trati na letiště zajistíme průchod pod tratí spojující Veletržní a Dělnickou ulici tak, aby pěší a cyklisté nemuseli čekat na dostavbu celého území a dostali se během chvíle z dolní části Prahy 7 nahoru nebo naopak. Kolem trati vzniknou i na základě participace s veřejností nové malé parky, které budou provázané se změnami v ulicích Železničářů a Bubenská. Úprava veřejného prostoru čeká i další úseky ulice Dělnická a ulici U Výstaviště.

Ve spolupráci se Správou železnic vybudujeme lávku z ulice Umělecká přes trať do Stromovky, která povede mezi budovami ZŠ Umělecká a MŠ U Studánky. Ta nabídne krátké a bezpečné propojení z areálu školy do parku, zároveň budeme ve spolupráci se školou a rodiči kultivovat prostředí kolem průchodu i před školou.

Dostavba Štvanické lávky a rozsáhlá úprava Bubenského nábřeží před Tržnicí otevře další úsek podél řeky, který bude příznivější chodcům. Budeme pokračovat v otevírání prostorů kolem řeky a kultivaci nábřeží směrem k Libeňskému mostu. Budeme koordinovat práce na revitalizaci Štvanice, kde chceme udržet oblíbenou letní plovárnu. Budeme také usilovat o návrat hokeje na Štvanici.

 

Doprava / čistá a bezpečná mobilita 

V tomto volebním období máme několik priorit, v rámci pěších tras je to propojení Letné a Holešovic přes Bubny, zlepšení intervalu semaforů v ulici Veletržní, zajištění bezpečných přechodů bez parkujících dodávek a pokračování v rekonstrukci povrchů chodníků (chodníkový program ve spolupráci s TSK).

Co se týče cyklistických tras, bude naším cílem dokončení cykloobousměrek, aby cyklisté nejezdili po chodnících. Chtěli bychom vytvořit systém odkládání sdílených kol v určených lokalitách, aby nepřekážela ostatním, a v neposlední řadě se zaměříme na nové stojany pro kola. Chceme revidovat počty návštěvnických stání ve prospěch modrých zón. Chceme zajistit stojany pro bikesharing v uzlech MHD (Nádraží Holešovice, Strossmayerovo náměstí) pro snadný přestup na sdílená kola. Na Letné by měla fungovat nově prodloužená autobusová linka č. 156 a chtěli bychom také zlepšit navigaci ke všem vlakovým stanicím na území Prahy 7.

Aby byla Sedmička dostupná všem, plánujeme zajistit bezbariérové přechody, a bude-li to možné, odstranit 100 % bariérových přechodů. Máme v úmyslu dokončit dočasné úpravy semaforů na hlavních tazích do finální podoby, zkrášlit stavební provedení prozatímních úprav ve formě citybloků a lega. Pro bezpečné cesty dětí do škol zlepšíme dopravní režim v okolí školních budov – tzv. školní ulice.

Zaměříme se na revizi režimu rychloobrátkových zásobovacích stání, aby sloužila skutečně pro zásobování, pokusíme se využít řeku jako novou dopravní spojnici pro Prahu 7 (vodní tramvaj) a budeme se snažit vytvořit podmínky pro cyklozásobování (cyklodepo po vzoru Těšnova).

V oblasti rekreační bychom se rádi zasadili o protažení cyklostezky A1 na území Prahy 7 a napojení Stromovky cyklisticky ze všech stran Prahy 7. Budeme rovněž vyvíjet tlak na opravu sítě cest ve Stromovce a na Letné s lepším oddělením cyklistů a pěších.

 

Finance a rozpočet 

Žijeme v turbulentní době představující velikou výzvu nejen pro rodinné, ale i obecní rozpočty, které kromě prudce rostoucích nákladů na vlastní provoz musí zodpovědně řešit, jak pomoci narůstajícímu počtu občanů ve finanční nouzi. Městská část Praha 7 navíc stojí před dalšími velikými úkoly.

S ohledem na svůj rychlý rozvoj nesmí městská část polevit v investicích do veřejného prostoru, školek, škol, dostupného bydlení, péče o seniory, zeleně a mnoha dalších oblastí. Hlavním úkolem při správě rozpočtu a financí městské části v průběhu nadcházejících čtyř let proto bude pečlivé hlídání vývoje běžných výdajů spolu s důrazem na zajištění dostatečných prostředků na investice. A to nejen od hlavního města Prahy, ale i z dalších zdrojů, bez kterých se do budoucna neobejdeme – od soukromých investorů z Prahy 7, z Evropské unie a v případě výstavby dostupného bydlení i Evropské investiční banky, českých bankovních ústavů a finančních trhů. Nová doba vyžaduje inovativní postupy také v oblasti rozpočtu a financí. Věříme, že se Praha 7 může stát i v tomto případě vzorem pro všechny ostatní.

 

Praha 7 bezpečným místem pro život 

Budeme pokračovat ve snaze zvyšovat počty aktivních strážníků městské policie v ulicích a budeme se snažit, aby se i nadále zlepšoval dohled nad rizikovými oblastmi. Budeme podporovat programy prevence užívání návykových látek a závislostí. Podpoříme ochranu před kyberšikanou. Nadále budeme pracovat na zvyšování bezpečnosti chodců v ulicích a na kvalitní dopravněbezpečnostní výchově dětí.

Praha 7 je multikulturní a otevřená městská část. Budeme i nadále pokračovat v programech prevence, výchovy a osvěty proti rasismu, xenofobii, extremismu a homofobii. Podpoříme projekty mezikulturního dialogu a intenzivnější spolupráce s minoritami a cizinci. Radniční měsíčník Hobulet bude i nadále informovat obyvatele v angličtině a ukrajinštině a budeme pokračovat také v informování vietnamské komunity pomocí sociálních sítí.

 

Životní prostředí a péče o veřejný prostor 

Vytvoříme nové moderní dopravní hřiště Na Špejcharu a zahájíme připravenou revitalizaci vnitrobloku U Uranie včetně cesty kolem mateřské školy.

Vybudujeme nový park U Vody na břehu Vltavy v Holešovicích. Na Ortenovo náměstí umístíme nové vodní trysky pro osvěžení dětí i dospělých a rozšíříme parkovou plochu.

Zlepšíme péči o zeleň v ulicích Sedmičky poté, co jsme ji v roce 2022 převzali do správy od Technické správy komunikací. Vysadíme další nové stromy v ulicích – v ulicích Milady Horákové, U Pergamenky a na dalších místech.

Udržíme vysoký standard sedmičkových dětských hřišť – vyměníme dosluhující herní prvky za nové, umístíme nové WC na hřiště v ulici Tovární. Budeme citlivě umisťovat a udržovat mobiliář, jako jsou lavičky nebo odpadkové koše či zásobníky na sáčky na psí exkrementy v ulicích Sedmičky.

Ve všem, co budeme dělat, nezapomeneme na naši odpovědnost za stav klimatu a závazky plynoucí z vyhlášení klimatické nouze. Budeme aktivně podporovat plnění klimatických závazků hl. m. Prahy.

 

Sociální politika a zdravotnictví 

V rámci dalšího zkvalitňování sociální práce a péče o občany v nouzi bude Praha 7 sázet především na lepší spolupráci a koordinaci, a to jak uvnitř radnice, tak ve vztahu k Pečovatelskému centru a neziskovým organizacím, se kterými radnice spolupracuje. Tento trend chceme posílit postupnou digitalizací procesů na sociálním odboru. Slibujeme si od toho zlepšení koordinace pracovníků a služeb, které se podílí na hledání řešení pro konkrétní osoby. Zároveň chceme, aby si občané (nebo jejich rodinní příslušníci) mohli co nejvíc záležitostí, kvůli kterým se doposud museli osobně dostavit na radnici, vyřizovat z domova.

V novém volebním období se také chceme věnovat domům s pečovatelskou službou. I nadále budou hlavně v největším domě v Tusarově ulici fungovat komunitní pracovníci, kteří pro obyvatele organizují volnočasové aktivity a jsou k dispozici při řešení každodenních starostí. Rovněž chceme zlepšit interiéry starších domů, rekonstruovat výtahy a vyřešit přehřívání některých bytů v letním období.

Pečovatelské centrum Praha 7 si dále klade za cíl profesionalizaci poradenského centra pro pečující a zájemce o profesionální pomoc (například pečovatelská služba), které už v tomto roce začalo fungovat v hlavní kanceláři Pečovatelského centra v ulici Bubenská 1. Posílení poradenské činnosti je součástí větších změn, díky nimž dojde mimo jiné ke zlepšení služeb pro klienty, kteří potřebují velmi intenzivní péči. Součástí těchto postupných změn je i rozšíření personálních kapacit pro poskytování pomoci
o víkendech a ve večerních hodinách. Umožnujeme tak lidem, kteří by jinak usilovali o místa v domech pro seniory, zůstat déle v domácím prostředí. K stejnému cíli vede i posílení kompetencí pečovatelek při práci s klienty se specifickými potřebami, například pacienty s demencí.

Při řešení situace osob bez domova chceme i nadále apelovat na magistrát, aby pokračoval v procesu decentralizace služeb, který už v minulém volebním období vedl alespoň ke snížení kapacit centra Armády spásy. Lidem bez domova budeme poskytovat příležitosti pro návrat do společnosti. Půjde především o nabídky zaměstnání, které realizujeme ve spolupráci s městskou firmou 7U a neziskovou organizací Asociace Streetwork.

Další důležitou prioritou, která oblast sociální a zdravotní překračuje, je bezbariérovost. Chceme založit novou komisi pro řešení bezbariérovosti a systematicky pracovat na identifikaci bariér a jejich odstraňovaní v budovách a ve veřejném prostoru.

Co se týče zdravotnictví, náročná doba pandemie ukázala, že pro Prahu 7 je velkou výhodou provozování vlastního zdravotnického zařízení Polikliniky Prahy 7. S jejím vedením chceme spolupracovat na koncepci dalšího rozvoje polikliniky, která by měla ideálně sloužit jako srdce celé sítě zdravotnických zařízení v Praze 7. Základem této sítě jsou samozřejmě praktičtí lékaři, s nimiž chceme i v novém volebním období udržovat úzké vztahy a spolupráci. Zajistíme vznik dvou nových ordinací.

 

Kultura, sport a sousedské vztahy 

Nadále budeme rozvíjet Art District 7 coby značku kulturní a kreativní čtvrti. Budeme klást důraz na dobrou komunikaci a spolupráci radnice s místními kulturními aktéry. Radnice má být pro kulturní aktéry partnerem, ne překážkou. Zaměříme se na koordinaci a propojování kulturních institucí a přípravu společných programů.

V duchu přeměny podchodů pod Hlávkovým mostem na sportoviště budeme pokračovat ve zvelebování veřejných prostranství. Chceme se zaměřit i na vnitřní veřejné prostory, jako je například naše poliklinika. Ve veřejném prostoru se také budeme snažit rozvíjet umění – ke stávajícím maralům přibydou nové. Vypíšeme soutěž na novou uměleckou instalaci na budoucím náměstí Ludvíka Vaculíka nad OC Stromovka.

Stejně citlivě, jako jsme opravili např. Vodárenskou věž, zrekonstruujeme Bio Oko. Budeme pokračovat v podpoře komunitních akcí prostřednictvím individuálních dotací a společné propagace.

Zaměříme se na rozvoj Klubu seniorů a dále rozšíříme jeho nabídku. Budeme se snažit co nejvíce zapojovat naše seniory do kulturního a komunitního života.

Ve sportu budeme nadále podporovat pestrou nabídku sportovního vyžití pro všechny generace. Podobně jako u podchodů pod Hlávkovým mostem budeme na území Prahy 7 hledat další místa, která by byla vhodná pro veřejná sportoviště.

 


Programové prohlášení Rady MČ Praha 7 pro období 2018-2022

Programové prohlášení Rady MČ Praha 7 pro období 2014-2018