Povinnosti níže uvedené jsou obecným základem, který by měly splňovat všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Další povinnosti pro konkrétní provozy jsou zakotveny v odpadové legislativě.


ZÁKLADNÍ ODPADOVÁ LEGISLATIVA PRO PO A PODNIKAJÍCÍ FO NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7

Z výše uvedených předpisů vyplývají tato základní omezení a povinnosti

 • Podnikatelé nesmí využívat nádob na tříděný odpad v ulicích Prahy, tato stání jsou určena výhradně pro obyvatele. Výjimku tvoří podnikatelé, kteří mají s městem uzavřenu písemnou smlouvu, kde je možnost využívání veřejných nádob na tříděný odpad výslovně uvedena.
 • Podnikatelé se mohou zapojit do systému pouze na základě písemně uzavřené smlouvy s městem. Zapojení do systému probíhá formou poskytnutí samostatných sběrných nádob nebo formou pytlového sběru za podmínek určených smlouvou (s výjimkou viz výše).
 • Podnikatelé jsou povinni třídit veškerý odpad, který jim vzniká, včetně odpadu, který při práci vzniká jejich zaměstnancům (např. obaly od svačin, PET lahve, plechovky apod.). Tento odpad musí podnikatelé soustřeďovat odděleně v nádobách či místech k tomu určených a mohou jej předávat pouze oprávněné osobě (např. svozová společnost).
 • Podnikatelé jsou povinni vést průběžnou evidenci odpadů, tedy záznam o množství a druhu odpadu, který jim vznikl. Tato evidence se vede zvlášť pro každou provozovnu a pro každý druh odpadu.
 • Podnikatelé, kteří vyprodukovali nebo nakládali v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, jsou povinni zaslat do 28. února následujícího roku hlášení o odpadech.
 • Všechny výše uvedené povinnosti jsou podnikatelé povinni doložit případné kontrole. Kontrola může být ohlášená i neohlášená. Může být provedena na přímo na místě (v provozovně) nebo může být podnikatel k předložení dokladů vyzván písemně. Podnikatel je povinen zajistit kontrolujícím osobám součinnost a to i v případě, že není kontrole osobně přítomen – pak tuto součinnost musí poskytnout zaměstnanec přítomný v provozovně, který by měl být o tomto informován.
 • Podnikatelé jsou povinni předcházet vzniku odpadu.

Tipy pro podnikatele

 • Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady, kterou vydala Česká asociace odpadového hospodářství.
 • Podnikatelé, kteří produkují malé množství některých odpadů, nebo mají problém s místem k umístění nádob na odpad, mohou využívat nádoby na odpad společně s jinými podnikateli. Toto je třeba mít doloženo smlouvou. Průběžnou evidenci si vede každý podnikatel zvlášť za sebe a musí vykazovat svůj odpad.
 • Podnikatelé mohou některé druhy odpadů znovu využívat. Typicky se jedná o krabice a kartony, které mohou sloužit jako výplňový materiál pro zasílané zboží.
 • Informace o nádobách a svozu odpadů poskytují svozové společnosti.
 • Veškeré informace týkající se odpadového hospodářství včetně vyhledání zařízení či oprávněné osoby najdete zde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Ježek Jakub, Ing.

referent odpadového hospodářství
dveře 4.03
tel. +420220144154
gsm. +420602147419
JezekJ@Praha7.cz