Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení.


Oznámení o přerušení nebo pokračování v provozování zemědělské výroby lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen opět předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručeno.


JAK

  • Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 7 naleznete v 1. patře budovy, příjem klientů probíhá v kancelářích č.  1.12 – 1.13 (pracoviště 14 a 15).

  • Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní příslušný formulář přímo na místě.

  • V úředních hodinách je funkční vyvolávací zařízení, na kterém si navolíte tlačítko Výdej podání učiněné na pracovištích 14 a 15.

  • Lze využít možnosti objednat se online na konkrétní den a hodinu.

  • Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 7, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID r44b2x7) nebo zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 7 se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail: podatelna@praha7.cz).

  • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

CO MUSÍM MÍT S SEBOU

Fyzická osoba: doklad totožnosti
Právnická osoba: doklad totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
Zmocněná osoba: doklad totožnosti zmocněné osoby; plnou moc k zastupování  


FORMULÁŘE

Formuláře k podání (Portál farmáře, eAGRI)

Plná moc k zastupování.


SPRÁVNÍ POPLATEK

Nepodléhá správnímu poplatku.


LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

Bez zbytečného odkladu, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Machálková Marie, Bc.

asistentka
dveře 1.04
tel. +420220144073
MachalkovaM@Praha7.cz