Úřad Prahy 7 je do odvolání otevřen v pondělí 8:00–11:00 hodin a ve středu 13:00–16:00 hodin. 

Informace o aktuálních opatřeních a pomoci živnostníkům a podnikatelům najdete ZDE.

Ošetřovné pro OSVČ – odkaz na stránky mpo.cz

Usnesením vlády č. 109/2020 Sb.,  ze dne 19. března 2020 č. 262, o přijetí krizového opatření, byl schválen finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) – tzv. ošetřovné. Při splnění stanovených podmínek dostanou OSVČ ze speciálního programu, který který schválila vláda, ošetřovné ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, kdy bude platit mimořádné opatření. Informace o výši příspěvku, podmínkách jeho udělení a postupu podání žádosti najdete v článku Ošetřovné pro OSVČ.
 


Odbor živnostenský (OŽV) vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  činnosti stanovené zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Živnostenský odbor vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění, přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti/žádosti o koncesi, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se k živnostenskému podnikání, vede evidenci zemědělských podnikatelů a zároveň plní funkci Jednotného kontaktního místa.

Činnosti vykonávané živnostenským odborem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38
placeholder

Blaháková Monika, Mgr.

vedoucí odboru
tel. +420220144160
gsm. +420732557975
BlahakovaM@Praha7.cz
dveře 1.02

oddělení kontrolní

oddělení registrační

oddělení jednotné kontaktní místo

oddělení administrativně správní