Oddělení administrativně správní (ASO) posuzuje rozsah živnostenského oprávnění a závažné případy ztráty bezúhonnosti ve sporných a složitých případech


Oddělení administrativně správní – ASO

 • Posuzuje rozsah živnostenského oprávnění a závažné případy ztráty bezúhonnosti ve sporných a složitých případech.

 • Projednává přestupky podle ustanovení § 61 až 64 živnostenského zákona ve sporných a složitých případech.

 • Ve zvlášť složitých případech ruší živnostenská oprávnění podle § 58 živnostenského zákona.

 • Provádí metodickou, konzultační a poradenskou činnost v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.

 • Projednává oznámené přestupky v rozsahu své věcné a svěřené působnosti a zapisuje do evidence uložené správní tresty do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, stanoví-li tak zákon.

 • V rámci své věcné příslušnosti k projednávání přestupků opatřuje opisy z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, stanoví-li tak zákon.

 • Sleduje vydávání nových právních předpisů ve Sbírce zákonů, týkajících se agendy odboru, a metodické pokyny nadřízených orgánů.

 • Vyhledává a aplikuje výkladová stanoviska a judikatury v oblasti živnostenského práva, uvádí tyto poznatky do praxe.

 • Spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, orgány kontroly, s hospodářskými komorami a orgány činnými v trestním řízení.

 • Vyřizuje oznámení a podněty občanů v okruhu své působnosti.

 • Ve spolupráci s kontrolním oddělením na úseku ochrany spotřebitele poskytuje poradenství v rámci projektu „spotřebitelský ombudsman“.

 • Zajišťuje výkon spisové služby (e-spis, RŽP, UniSPIS) včetně metodické činnosti pro živnostenský odbor.

 • Poskytuje konzultace a poradenskou činnost v oblasti informačních systémů používaných OŽV.

 • Organizačně zajišťuje fungování on-line objednávek návštěv – rezervací na OŽV.

 • Vede archivy aktivních i zaniklých podnikatelů a zodpovídá za řádné řazení spisů, vede přehledy umístění spisů a zápůjček spisů, vyhledává a zakládá spisy u jednotlivých podání.

 • Spolupracuje s ostatními odděleními živnostenského odboru a v odůvodněných případech činí úkony k zajištění podkladů pro správní rozhodnutí.

 • Organizačně a administrativně zajišťuje fyzickou inventuru hmotného majetku.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský - oddělení administrativně správní
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání
placeholder

Poslušná Michaela, Bc.

vedoucí oddělení
tel. +420220144162
gsm. +420736702946
PoslusnaM@Praha7.cz
dveře 1.05

Machálková Marie, Bc.

asistentka
tel. +420220144073
MachalkovaM@Praha7.cz
dveře 1.04