Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Žádost o změnu či doplnění údajů v evidenci zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.


JAK

 • Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 7 naleznete v 1. patře budovy, příjem klientů probíhá v kancelářích č.  1.12 – 1.13 (pracoviště 14 a 15).

 • Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní příslušný formulář přímo na místě.

 • V úředních hodinách je funkční vyvolávací zařízení, na kterém si navolíte tlačítko Výdej podání učiněné na pracovištích 14 a 15.

 • Lze využít možnosti objednat se online na konkrétní den a hodinu.

 • Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 7, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID r44b2x7) nebo zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 7 se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail: podatelna@praha7.cz).

 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

  CO MUSÍM MÍT S SEBOU

  • Fyzická osoba: doklad totožnosti a případně další doklady prokazující oznamované skutečnosti (např. doklad na sídlo)
  • Právnická osoba: doklad totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby a případně další doklady prokazující oznamované skutečnosti (např. doklad na sídlo)
  • Zmocněná osoba: doklad totožnosti zmocněné osoby; plnou moc k zastupování  

  SPRÁVNÍ POPLATEK

  • 500 Kč za změnu zápisu v evidenci zemědělského podnikatele (např. oznámení o právním nástupci, změna doby provozování zemědělské výroby)
  • 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele (např. změna sídla – nejedná-li se o změnu již zapsanou v obchodním rejstříku nebo případ, kdy podnikatel oznámil, při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu)

  LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ

  Bez zbytečného odkladu, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 7
  Odbor živnostenský
  U Průhonu 1338/38

  Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

  pondělí a středa
  7.30–12.00
  13.00–18.00
  úterý, čtvrtek a pátek
  po předchozí domluvě / po objednání

  Machálková Marie, Bc.

  asistentka
  dveře 1.04
  tel. +420220144073
  MachalkovaM@Praha7.cz

  FORMULÁŘE

  Formuláře k podání (Portál farmáře, eAGRI)
  Plná moc k zastupování