Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
na základě on-line objednávky

Machálková Marie, Bc.

asistentka
dveře č. 1.04
tel. +420220144073
gsm. +420733618601
machalkovam@praha7.cz
dveře 1.04

O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností usnesením.

Jak

  • Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 7 naleznete ve 2. patře budovy, příjem klientů probíhá v kancelářích 202, 203 a 204.
  • Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní příslušný přímo na místě. 
  • V úředních hodinách je funkční vyvolávací zařízení, na kterém si navolíte tlačítko služby, kterou požadujete.
  • Lze využít možnosti objednat se prostřednictvím Rezervačního systému živnostenského odboru na konkrétní den a hodinu.
  • Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 7, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID r44b2x7), zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 7 se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail: podatelna@praha7.cz).
  • Žádost o změnu či doplnění údajů v evidenci zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Co musím mít s sebou

  • Fyzická osoba: doklad totožnosti
  • Právnická osoba: doklad totožnosti osoby  oprávněné jednat jménem právnické osoby
  • Zmocněná osoba: doklad totožnosti zmocněné osoby; plnou moc k zastupování 

Formuláře

Doporučené formuláře jsou k dispozici na stránkách eAgri.cz – Evidence zemědělských podnikatelů.

Plná moc k zastupování.

Správní poplatek

Nepodléhá správnímu poplatku.

Lhůta pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.