Jednotné kontaktní místo (dále jen JKM) je zaměřeno na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Praha 7 má na svém úřadě jedno ze dvou JKM v Praze z celkových patnácti v celé ČR. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání. JKM plní dvě hlavní funkce: poskytování informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat, a zprostředkování kontaktů na příslušné úřady, které se povolováním konkrétních činností zabývají.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský - oddělení jednotné kontaktní místo
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

placeholder

Salavec Jaroslav, Ing.

referent
dveře 1.14
tel. +420220144164
salavecJ@Praha7.cz


JEDNOTNÁ KONTAKTNÍ MÍSTA POSKYTUJÍ:

 1. Informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti spojené s podáním žádostí a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů.

 2. Obecné informace o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských státech EU.

 3. Obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů, o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby nebo mezi poskytovateli služeb.

 4. Obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech Evropské unie.

 5. Kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady, a to nejen doma, ale kdekoli v EU.

JKM předá žádost o oprávnění k poskytování služby tomu správnímu orgánu, který je příslušný o této žádosti rozhodnout. Zároveň JKM přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu, a to oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob, oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení, oznámení podnikatelů vůči zdravotním pojišťovnám, přihlášky k registraci platby daní u finančního úřadu či předává podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací; přičemž však neposuzuje jejich úplnost nebo věcnou správnost.

Poradenské a servisní služby JKM jsou poskytovány bezplatně – osobní, emailovou, případně telefonickou formou. JKM nezajišťují právní poradenství či řešení konkrétních problémů a sporů nad rámec rozsahu vymezeného zákonem o volném pohybu služeb. 

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace v českém či anglickém jazyce.

Potřebné formuláře, seznam jednotných kontaktních míst a další informace naleznete na portále Ministerstva průmyslu a obchodu a na www.businessinfo.cz.


Související právní předpisy:


The Point of Single Contact was established in accordance with Act No. 222/2009 Coll., on the free movement of services, as amended. The Points of Single Contact are aimed at helping entrepreneurs and consumers in the field of service provision. These workplaces build a part of the pan-European EUGO network (in the Czech Republic it was established at Municipal Trade License Offices in the regional headquarters and in Prague 1 and Prague 7). They provide information in Czech and English.

THE SINGLE POINT OF CONTACT PROVIDES:

 1. Information necessary for obtaining authorization to provide the service, which includes in particular the details of the application and the contact details of the administrative authorities that are responsible for processing the application according to other legal regulations.

 2. General information on the requirements for obtaining authorization to provide  services in other member states of the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation.

 3. General information on remedies against decisions of administrative authorities and  the possibilities of resolving disputes between the service provider and the service recipient, or between service providers.

 4. General information on consumer protection in other member states of the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation.

 5. Contact details of the association or other legal entities, including the European Network of Consumer Centers, which can provide service providers or service recipients with practical help in the event of a problem with the authorities not only at home, but anywhere in the member states of the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation.

 6. Information on the regulation of professions, which includes in particular the list of the regulated professions and conditions for their performance, including information on the procedure for recognizing professional qualifications, fees, requirements for documents and language skills, information on the obligation to notify the competent administrative authority in advance of the intention to provide a given service and for the authorization of the competent administrative authority to check the professional qualification of the service provider before the first provision of the service, the list of professions for which there is a European professional card and the conditions for obtaining it, list of professions for which the competent authority is authorized to check the professional qualification of the service provider before the first provision of the service, list of regulated education and professional preparations with a special structure and contact details of relevant administrative authorities and help centers.

 7. Depending on the nature of the inquiry, information in Czech or English and, if possible, in other official languages of the European Union.

 8. Immediate Information after receiving the request, which can also be delivered electronically. The information is provided in clear and understandable language and it includes simple instructions on how to proceed. The above-mentioned information obligation does not have the character of legal advice in individual cases, but only concerns general information, in particular about the way in which the requirements are usually interpreted or applied.

Intermediary functions of PSC:

 1. PSC forwards the application for authorization to provide the service to the administrative body responsible for deciding on this application. At the same time, the PSC receives and forwards to the relevant administrative authorities notifications and reports made on the basis of other legal regulations, namely notifications and reports in the field of social security from natural persons, notifications about the creation of vacant jobs or their filling, and notifications and reports from natural persons – entrepreneurs to health insurance companies.

 2. All submissions can be processed through a Point of Single Contact or the relevant administrative authorities, even remotely or electronically. When proving the facts relevant to administrative proceedings, the administrative authorities cooperate with the administrative authorities of the other member states of the European Union through an electronic system for the exchange of information between the member states in accordance with a special legal regulation.

Advisory services of PSC are provided free of charge – in person, by email, or by telephone.

PSC does not provide legal advice or solutions to specific problems and disputes beyond the scope defined by the Act on the Free Movement of Services.

Point of Single Contact provides information in Czech or English.

The necessary forms, a list of Points of Single Contact and other information can be found on the portal of the Ministry of Industry and Trade and at www.businessinfo.cz.

Related legislation:

Legislation

 • EP and Council Directive on Services in the Internal Market 2006/123 / EC
 • Act No. 222/2009 Coll., on free movement of services, as amended
 • Act No. 223/2009 Coll., amending certain acts in connection with the adoption of the law on the free movement of services, as amended by Act no. 201/2012 Coll.
 • Decree No. 248/2009 Coll., Laying down a list of points of single contact

Trade License Department – visiting hours
Monday and Wednesday 7.30–12.00 13.00–18.00
Tuesday, Thursday and Friday after prior ordering

On official days, the last client is checked in the morning at 11.45 a.m. and in the afternoon at 5.30 p.m.

Thank you for your understanding.

Contact Office of the Municipal District of Prague 7
Department Trade License Office – Point of Single Contact
1st Floor, Office No. 1.14
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7 – Holešovice