Jednotné kontaktní místo (dále jen „JKM“) je zaměřeno na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Praha 7 má na svém úřadě jedno ze dvou JKM v Praze z celkových patnácti v celé ČR. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání. JKM plní dvě hlavní funkce: poskytování informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat, a zprostředkování kontaktů na příslušné úřady, které se povolováním konkrétních činností zabývají.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský - oddělení jednotné kontaktní místo
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání

Pro objednání využijte náš online systém

placeholder

Salavec Jaroslav, Ing.

referent
dveře 1.14
tel. +420220144164
salavecJ@Praha7.cz

Jednotná kontaktní místa poskytují:

  1. Informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti spojené s podáním žádostí a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů.
  2. Obecné informace o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských státech EU.
  3. Obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů, o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby nebo mezi poskytovateli služeb.
  4. Obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech Evropské unie.
  5. Kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady, a to nejen doma, ale kdekoli v EU.

Jak

JKM předá žádost o oprávnění k poskytování služby tomu správnímu orgánu, který je příslušný o této žádosti rozhodnout. Zároveň JKM přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu, a to oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob, oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení, oznámení podnikatelů vůči zdravotním pojišťovnám, přihlášky k registraci platby daní u finančního úřadu či předává podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací; přičemž však neposuzuje jejich úplnost nebo věcnou správnost. Poradenské a servisní služby JKM jsou poskytovány bezplatně – osobní, emailovou, případně telefonickou formou. JKM nezajišťují právní poradenství či řešení konkrétních problémů a sporů nad rámec rozsahu vymezeného zákonem o volném pohybu služeb. 

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace v českém či anglickém jazyce.

Seznam jednotných kontaktních míst v ČR

Potřebné formuláře a další informace naleznete též na portále www.businessinfo.cz.

Související právní předpisy: