Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Machálková Marie, Bc.

asistentka
dveře 1.04
tel. +420220144073
MachalkovaM@Praha7.cz

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených výše uvedeným zákonem.

Fyzická osoba musí být plně svéprávná, musí mít trvalý pobyt na území České republiky (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie) a která pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie). Základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání, plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle výše uvedeného zákona.

Dle přechodných ustanovení čl. II zákona č. 85/2004 Sb., kterým se novelizoval zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, které nabyly účinnosti dnem 1 .5. 2004, platilo osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pouze 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb., tj. do 1. 5. 2009. Fyzická osoba, která nadále hodlá podnikat v zemědělství, musí být zapsána v Evidenci zemědělského podnikatele, nemůže provozovat svoji činnost na základě osvědčení samostatně hospodařícího rolníka. Upozorňujeme, že výše uvedené lhůty platily pouze pro podnikatele – fyzické osoby, kterým bylo podle původní právní úpravy vydáno osvědčení o samostatně hospodařícím rolníkovi. Právnické osoby, které podnikají v zemědělství, měly požádat o vydání osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele dnem nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb., tzn. již 1. 5.2004.

Jak

  • Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 7 naleznete v 1. patře budovy, příjem klientů probíhá v kancelářích č.  1.10 – 1.15
  • Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní příslušný přímo na místě. 
  • V úředních hodinách je funkční vyvolávací zařízení, na kterém si navolíte tlačítko služby, kterou požadujete.
  • Lze využít možnosti objednat se prostřednictvím Rezervačního systému živnostenského odboru na konkrétní den a hodinu.
  • Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 7, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID r44b2x7), zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 7 se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail: podatelna@praha7.cz).
  • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Co musím mít s sebou

  • Fyzická osoba: doklad totožnosti
  • Právnická osoba: doklad totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
  • Zmocněná osoba: doklad totožnosti zmocněné osoby; plnou moc k zastupování 

Formuláře

Doporučené formuláře jsou k dispozici na stránkách eAgri.cz – Evidence zemědělských podnikatelů.

Plná moc k zastupování.

Správní poplatek

1 000 Kč za Zápis zemědělského podnikatele do evidence (vydání osvědčení)

Lhůta pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.