Co je Metropolitní plán?

Metropolitní plán je nově navrženým územním plánem Prahy, který dostal své specifické jméno. Je to dokument, který určí budoucí podobu města. Stanoví například, kde se smí a kde nesmí stavět, kde má vzniknout park, škola, školka nebo nemocnice, kudy mají vést silnice a kde vzniknou nová náměstí. Má za úkol vyvážit podmínky mezi zájmy soukromými a veřejnými tak, aby se město rozvíjelo dlouhodobě udržitelným způsobem. Z toho vyplývá obtížný úkol sladit všechny protichůdné požadavky do jasných, pevně daných pravidel, která budou pro další období sloužit pro rozhodování na území hlavního města.

Metropolitní plán si klade za cíl především zastavit rozšiřování města do okolní krajiny, zajistit dostatek veřejné vybavenosti, navrhnout síť kvalitních ulic, náměstí, parků a dostatečnou kapacitu technické infrastruktury. Vymezí především zastavitelná a nezastavitelná území, stanoví výškovou regulaci a určí, jak smí být to které území využito.

Proč byste se měli o Metropolitní plán zajímat?

Třeba právě proto, že se z něj dozvíte, jakým způsobem se do budoucna může změnit okolí vašeho domova. Metropolitním plánem je také určeno, jakým způsobem můžete nakládat se svým pozemkem či nemovitostí.

Seznamte se blíže s návrhem Metropolitního plánu

Navštivte  webové stránky http://plan.iprpraha.cz/ kde je Metropolitní plán k dispozici v digitální podobě. S jeho čtením Vám pomohou podrobné návody a instruktážní videa. Jednoduché shrnutí, co nový plán přináší, naleznete tady: http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/

Změny územního plánu

Pokud záměr investora není v souladu s  Územním plánem SÚ hl. m. Prahy, je možné požádat o změnu územního plánu. Touto formou probíhají např. změny funkčního využití území, většina změn hranic ploch funkčního využití území, změny vyhlášky, změny veřejně prospěšných staveb a též změny míry využití území. Změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy jsou schvalovány Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Pro projednávání změn se používá přiměřeně postup, jakým je projednáván územní plán. Podané podněty i právě projednávané změny územního plánu můžete nalézt zde.

Více informací o postupu žádosti změny územního plánu naleznete zde

 

Platný Územní plán hl. m. sídelního útvaru hl. m. Prahy naleznete zde.