archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Více než sto zásadních připomínek k projednávanému Metropolitnímu plánu schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém zasedání v pondělí 27. 6. 2022. Městská část chce mimo jiné ohlídat výšku zástavby na svém území, chránit stávající zeleň, doplnit nové zelené plochy a veřejnou vybavenost, zajistit, aby v rozvojových územích nedocházelo k nekoordinované zástavbě a aby celá městská část byla bezpečně a pohodlně prostupná pro všechny obyvatele.

Kompletní připomínky MČ Praha 7 k Metropolitnímu plánu naleznete zde.

„Současný územní plán Prahy je již zastaralý a neodpovídá aktuálním potřebám rozvoje hlavního města. Metropolitní plán po svém projednání a schválení významně ovlivní rozvoj města i Prahy 7 v budoucích letech. Bude sloužit jako stěžejní nástroj pro rozhodování o tom, co se na každém území či pozemku bude moci změnit. Proto jsme tomuto dokumentu věnovali velkou pozornost, podrobně jsme jej analyzovali, komunikovali s občany i odborníky a naslouchali jejich připomínkám,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Za stěžejní považujeme, aby výšková regulace odpovídala charakteru okolní zástavby a aby docházelo k dostatečné ochraně zeleně z důvodu prevence městského tepelného ostrova a změn mikroklimatu města. Chceme, aby zde byl dostatek ploch pro nové parky a občanskou vybavenost, aby zástavba Prahy 7 dávala smysl, byla dobře prostupná, různorodá a nevznikaly zde velké monofunkční bloky. Naším cílem je živé město krátkých vzdáleností,“ řekla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová, která má na starosti územní rozvoj.

Část připomínek k Metropolitnímu plánu byla také věnována území Bubny-Zátory. Praha 7 dlouhodobě usiluje o smysluplné zformování budoucího rozvoje jednoho z největších a nejvýznamnějších brownfieldů v Praze, řeší zde výškovou a objemovou zástavbu, velikost obchodních ploch, zastoupení zeleně či přesné vymezení pozemků pro výstavbu nových škol, školek a další veřejné vybavenosti. Podrobně se toto téma řešilo již při projednávání změny stávajícího územního plánu pro Bubny-Zátory.

Velký zájem veřejnosti budí také budoucí umístění mostu, který propojí Holešovice s Karlínem.

„Pro Prahu 7 je důležité, aby výstavba mostu nebyla do budoucna znemožněna, tak jako nám předchozí generace neznemožnily realizaci lávky na Štvanici a do Karlína, která se aktuálně staví. Proto se na úrovni magistrátu i v rámci jednání s odborníky a širokou veřejností dlouhodobě zasazujeme o to, aby byly důkladně zváženy a prověřeny všechny myslitelné varianty umístění mostu a zvolena byla ta, která bude dávat největší smysl z hlediska konstrukčního, urbanistického, protipovodňového a podobně,“ doplnil starosta Jan Čižinský.

V Metropolitním plánu se MČ Praha 7 zasazuje o to, aby tramvajová trať, která přes most povede, nebyla v tomto dokumentu pevně ukotvena, odpovídala budoucímu umístění mostu a jeho návaznostem.