archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém mimořádném zasedání dne 23. 7. schválilo připomínky k Metropolitnímu plánu. Městská část chce mimo jiné ohlídat výšku zástavby na svém území, zeleň ve vnitroblocích a zastavěných částech města, zapracovat podrobný návrh rozvoje Nových Bubnů či chránit lokalitu Letné.

„Nový územní plán Prahy významně ovlivní rozvoj města na dalších minimálně deset let, spíše ještě déle. Bude sloužit jako stěžejní nástroj pro rozhodování o tom, co se na každém území či pozemku bude moci změnit. Proto jsme tomuto dokumentu věnovali velkou pozornost, podrobně jsme jej analyzovali, komunikovali s občany i odborníky a naslouchali jejich připomínkám,“ uvedla radní Prahy 7 Lenka Burgerová (PRAHA 7 SOBĚ).

„Považujeme za důležité zajistit dostatečné množství zeleně, pohodlnou a bezpečnou prostupnost celého území naší městské části či regulaci výšky budoucí zástavby,“ řekl Jan Čižinský, starosta Prahy 7 a kandidát na primátora za iniciativu PRAHA SOBĚ.

 

Praha 7 požaduje:

  • Úpravu Metropolitním plánem navržené výškové regulace zástavby, aby odpovídala charakteru stávajících okolních staveb bez možné výstavby výrazných výškových dominant. Městská část požaduje snížení navržených výšek věží a výraznou redukci těchto ploch. Zároveň požaduje u stávající stabilizované zástavby neumožnit její další neúměrné navyšování podél navržených městských tříd.
  • Chránit zeleň současných i nových vnitrobloků a jejich rekreační potenciál pro obyvatele včetně ochrany rostlého terénu, který umožní vsakování dešťových vod. Tím může dojít ke zlepšení životního prostředí a klimatu ve městě.
  • Zlepšit průchodnost zástavbou zanesením důležitých pěších a cyklistických propojení do Metropolitního plánu.

 

„Za velmi významné považujeme také podrobné zpracování rozvoje lokality Nové Bubny v souladu se zadáním připravované územní studie. Velkou pozornost věnujeme rovněž oblasti Letné, kterou je třeba chránit jako součást historického centra a památkové zóny a zajistit zachování její stávající mimořádně ucelené struktury zástavby,“ doplnila Lenka Burgerová.

 

Praha 7 také požaduje:

  • Doplnit popis tzv. „cílového charakteru“ v krycích listech jednotlivých lokalit tak, aby dostatečně přesně vystihoval žádoucí směr rozvoje a popsal konkrétní charakteristiky, které je v území třeba chránit a podporovat. To je důležité především proto, aby se krycí list lokality mohl stát kvalitním podkladem pro rozhodování o jednotlivých projektech.
  • Nerozšiřovat zastavitelné plochy v záplavovém území a navýšit zde rekreační využití.
  • Vymezit a zaznačit všechny plochy občanské vybavenosti tak, aby bylo do budoucna garantováno jejich zachování.

 

 Kompletní připomínky MČ Praha 7 k Metropolitnímu plánu naleznete zde.

 


 Městská část Praha 7 má za sebou první kolo připomínkování Metropolitního plánu v rámci fáze společného jednání. K jeho schválení však vede ještě dlouhá cesta.  Po vypořádání všech zaslaných připomínek bude dalším krokem tzv. veřejné projednání, kdy se bude městská část i veřejnost opět moci společně zapojit do diskuze nad tímto dokumentem svými připomínkami a námitkami.