Přehled formulářů

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku 

 

Plná moc 

 

Souhlas se sídlem

 

Živnostenské podnikání:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se vždy předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Elektronické podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF)

Jednotný registrační formulář a Změnový list 

 

Zemědělské podnikání:

Formuláře: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/

Potvrzení souladu povod. plánu
Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s povodňovým plánem Městské části Praha 7
Pravidla pro udělování záštit
Žádost o záštitu MČ Praha 7

Žádost o poskytnutí bytu zvláštního určení v Praze 7 (v Domě s pečovatelskou službou)

Principy pro posuzování žádostí o bydlení v bytech zvláštního určení v Praze 7

Vzor nájemní smlouvy bytu v domě s pečovatelskou službou

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu ve správě MČ Prahy 7 

Formulář žádosti o byt podporovaného bydlení 
Formulář žádosti o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7

Principy posuzování žádostí o byt podporovaného bydlení MČ Prahy 7

Formulář žadatele o služební byt 
Formulář žadatele o tzv. služební byt MČ Prahy 7

Principy posuzování žádostí o tzv. služební byt MČ Prahy 7

Vzor smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor
Vzor smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor svěřených MČ P7 

Závazná přihláška do soutěže o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor
Závazná přihláška do soutěže MČ Praha 7 o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor

Pravidla MČ Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné soutěže

Žádost o snížení nájemného  – fyzická osoba / podnikající fyzická osoba

Žádost o snížení nájemného  – právnická osoba

Námitka ke zveřejněnému záměru – fyzická osoba
Námitka ke zveřejněnému záměru – právnická osoba
Žádost o souhlas s podnájmem pronajatého nebytového prostoru
Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v pronajatém prostoru
Obecná žádost (oznámení) – fyzická osoba / podnikající fyzická osoba
Obecná žádost (oznámení)  – právnická osoba
Obecná žádost (oznámení) od společenství vlastníků jednotek

Žádost o vydání osvědčení podle § 2279 OZ (přechod nájmu)

Zóna placeného stání

Souhlas ke zpracování osobních údajů
Souhlas ke zpracování osobních údajů a jejich ochrany ve smyslu zákona.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů

Souhlas ke zpracování osobních údajů – e-mail, telefon
Souhlas ke zpracování osobních údajů a jejich ochrany ve smyslu Zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů – e-mail, telefon

Žádost pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – bez trvalého pobytu v zóně 
Žádost o provozu na pozemních komunikacích pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – bez trvalého pobytu v zóně s vlastním vozem

Žádost o výjimku pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní
Žádost o výjimku provozu na pozemních komunikacích pro vydání parkovacího oprávnění do ZPS pro osobu imobilní – trvalý pobyt v zóně

Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti
Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb. v platném znění
Plná moc
Prohlášení zaměstnavatele
DOPRAVA
Žádost o zvláštní užívání komunikace 
Žádost o zvláštní užívání veř. komunikace v Praze 7 pro audiovizuální, kulturní nebo sportovní akci
Reklamní stojka
Žádost o povolení záboru pro umístění reklamní stojky v Praze 7
Žádost o písemné vyjádření PČR ke stanovení
Žádost o písemné vyjádření k návrhu místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Plná moc 
Plná moc k podání ohlášení k MP za užívání veřejného prostranství
Povolení vjezdu do zákazu
Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením
Parkovací místo pro osoby ZTP
Žádost o parkovací místo pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené

Žádost o prodloužení místa pro ZTP
Žádost o prodloužení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené

Definitivní dopravní značení
Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 7
Žádost – napojení
Žádost o povolení napojení vjezdu do objektu v Praze 7
Žádost o souhlas s připojením
Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
Žádost o souhlas se zvláštním užíváním
Žádost o souhlas se zvláštním užíváním komunikace
Vyhrazené parkovací místo
Žádost pro umístění vyhrazeného parkovacího místa pro osobní/nákladní vozidlo
Reklamní akce
Žádost o povolení záboru (mobilního záboru) pro reklamní akci v Praze 7
Žádost o výkopy (výkopové povolení)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (výkopové povolení)
Stavební zábor
Žádost o povolení stavebního záboru
Žádost o povolení vjezdu
Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením B1 v lokalitě: U letenské vodárny
Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro potřeby stavebního/územního řízení
Žádost o vyjádření k umístění reklamy
Žádost o vyjádření k umístění reklamy z dopravního hlediska
Všeobecné podmínky
Všeobecné podmínky rozhodnutí
Prodejní zařízení
Povolení záboru pro umístění prodejního zařízení v Praze 7
Předzahrádka
Povolení zřízení předzahrádky před provozovnou
Místo pro nabídku zboží – výstavka
Vánoční prodej
Velikonoční prodej
Žádost o povolení kácení dřevin 
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o závazné stanovisko o povolení ke kácení dřevin
Žádost o závazné stanovisko o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Oznámení-o_kaceni_drevin
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o souhlas k odnětí půdy – ZPF
Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Lovecký lístek
Žádost o vydání loveckého lístku
Rybářský lístek 
Žádost o rybářský lístek
Žádost o závazné stanovisko OŽP k projektové dokumentaci
Žádost o závazné stanovisko nebo vyjádření OŽP pro potřeby správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Oznámení zahájení realizace záměru
dle ust. § 11 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Žádost o povolení konání svodu zvířat
Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat 

Vyhláška č. 66/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. platná od 20. 4. 2018 a účinná ke stejnému datu ruší formulář č. 11.

1-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.pdf
1-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.docx
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
2-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.pdf
2-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.docx
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
3-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.pdf
3-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.docx
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
4-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.pdf 
4-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.docx
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
5-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.pdf 
5-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.docx
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
6-Zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni.pdf
6-Zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni.docx
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
7-Oznameni-zameru.pdf
7-Oznameni-zameru.docx
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
8-Ohlaseni-stavby.pdf
8-Ohlaseni-stavby.docx
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
9-Zadost-o-stavebni-povoleni.pdf
9-Zadost-o-stavebni-povoleni.docx
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
10-Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.pdf
10-Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.docx
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb.
20.04.2018
12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.pdf
12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.docx
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
13-žádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf
13-žádost o povolení předčasného užívání stavby.docx
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf
14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.docx
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
15-Ohlaseni-odstraneni.pdf
15-Ohlaseni-odstraneni.docx
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
16-Spolecne-oznameni-zameru.pdf
16-Spolecne-oznameni-zameru.docx
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
20.04.2018
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních1) nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o stavební povolení k vodním dílům
01.09.2018
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
01.09.2018
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky1) do kanalizace nebo o jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o udělení souhlasu
01.09.2018
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
01.09.2018
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o vyjádření
01.09.2018
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
01.09.2018
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
01.09.2018
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru1)
01.09.2018
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
01.09.2018
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
01.09.2018
Příloha č. 19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
01.09.2018
Příloha č. 20 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 21 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 22 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 23 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
01.09.2018
Příloha č. 24 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
01.09.2018
Příloha č. 25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
01.09.2018