O změnu jména či příjmení může žádat osoba starší 18 let nebo zákonný zástupce (např. u nezletilých dětí jeden z rodičů) nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR. Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.


Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její písemné žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců. Pokud žadatel, případně nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je k projednání žádosti oprávněn příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu žadatele nebo Úřad městské části Praha 1 v případě, že není neexistuje takový pobyt. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.


CO JE POTŘEBA PŘELOŽIT

 • žádost o povolení změny jména nebo příjmení
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé – úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na ně
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

Správní poplatky

Správní poplatek 200 Kč se uhradí za povolení změny: příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo, nebo příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Správní poplatek 300 Kč se uhradí za povolení změny příjmení cizojazyčného, nebo na předešlé příjmení

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek 3 000 Kč.


Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí se podává  k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím úřadu MČ Praha 7 (viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04

FORMULÁŘE

Žádost o změnu jména, příjmení
Žádost o změnu jména, příjmení – nezletilé dítě