Oddělení matrik (OM) vede matriky (rodnou, sňatkovou a úmrtní), vykonává v nich zápisy, vydává výpisy a zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně. Matrika také sepisuje zápisy o určení otcovství , přijímá dotazníky k uzavření manželství, povoluje změny příjmení  po rozvodu a přijímá oznámení o přijetí příjmení po rozvodu. Vydává správní rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení. Vede i evidenci svatebních obřadů a rozhoduje o povolení uzavřít manželství mimo obřadní síň. Přijímá prohlášení občanů o volbě státního občanství pro dítě na základě mezinárodních smluv. Úsek státního občanství se zabývá zjišťováním státního občanství České republiky a také přijímá žádosti o udělení státního občanství.


Oddělení matrik – OM

Na úseku matriky:

 • Vede knihy (matriky) narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí, zapisuje nové matriční události, změny v zápisech, dodatečné zápisy, záznamy rozhodnutí cizozemských soudů, vydává výpisy z matričních knih (rodné, oddací a úmrtní listy) a duplikáty matričních dokladů a pro každou matriční knihu vede jmenný index, a to ve fyzických knihách a elektronicky.
 • Matriční události a změny zavádí do AISEO.
 • Na žádost státních institucí i oprávněných osob provádí šetření v matričních knihách.
 • Vydává potvrzení o skutečnostech uvedených v matričních knihách pro cizinu.
 • Plní oznamovací povinnost vůči MV-OAMP (u cizinců) vůči VZP, vojenské správě, notářství.
 • Matriční zápisy narození, sňatků a úmrtí vede též v elektronické podobě.
 • Plní výměnu matrik dle mezinárodních úmluv a dle Vídeňské úmluvy zasílá kopie úmrtních listů zastupitelským úřadům států, jejichž občan zemřel.
 • Sepisuje zápisy o souhlasném prohlášení o určení otcovství k nenarozeným i narozeným dětem.
 • Přijímá žádosti o uzavření manželství, provádí jejich kontrolu dle dokladů a dle AISEO.
 • Pokud podávají žádost o uzavření manželství cizinci, zodpovídá za správnost a úplnost dokladů, za vyšší ověření dokladů dle mezinárodních úmluv, za jejich úřední překlad.
 • Ve správním řízení rozhoduje o prominutí cizozemských dokladů k uzavření manželství, které vyžaduje zákon ČR a cizí stát je nevydává.
 • Rozhoduje o povolení uzavřít manželství mimo obřadní síň, mimo radou úřadu stanovený den či dobu sňatku.
 • Ve správním řízení rozhoduje o povolení uzavřít manželství zástupcem.
 • Připravuje a kompletuje žádosti o uzavření manželství pro orgány církve a při splnění všech zákonných podmínek vydává osvědčení, že snoubenci splnili zákonem uložené podmínky pro uzavření manželství. Po uzavření církevního manželství zapisuje sňatek do matriční knihy, vydává oddací list, plní oznamovací povinnost, zapisuje sňatek do elektronické matriční knihy a do AISEO a předkládá statistické hlášení ČSÚ.
 • Přijímá Listy o prohlídce zemřelého, provádí kontrolu dle dokladů a AISEO.
 • Činí neprodleně opatření k zajištění chybějících údajů nebo k předložení listinných podkladů, potřebných pro zápis narození, manželství, úmrtí.
 • O matričních událostech českých občanů v cizině sepisuje s žadateli zápis o narození, manželství či úmrtí pro zvláštní matriku vedenou Úřadem m. č. Brno-střed a zajišťuje přesnost a úplnost podkladů k zápisům. Matriční doklady vyhotovené zvláštní matrikou předává žadateli.
 • Vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu při uzavření manželství, úmrtí, změně jména či příjmení.
 • V rámci uzavření manželství přijímá prohlášení snoubenců, že příjmení pro jejich společné děti bude užívat i dítě manželky, jehož otec není znám.
 • Vyhotovuje matriční doklady pro občany žijící v zahraničí, prostřednictvím MZV je zasílá do ciziny a případně zajišťuje jejich legalizaci na MHMP (vyžadují-li to mezinárodní smlouvy).
 • Do knihy manželství i elektronické knihy zapisuje oznámení soudů o rozvodu manželství a ostatní soudní rozhodnutí.
 • Organizačně zajišťuje průběh svatebních obřadů, připravuje podklady pro oddávající a případně pro tlumočníky.
 • Vede diář svatebních obřadů a evidenci svatebních obřadů, na základě, které je vyplácen příspěvek na úpravu zevnějšku matrikářek a oddávajících a ošatné, zajišťuje květinovou výzdobu obřadní síně a předkládá návrhy na potřebné úpravy a vybavení svatební síně.
 • Ve správním řízení k žádosti rozhoduje o změnách jmen a příjmení žadatelů.
 • Přijímá prohlášení o volbě druhého jména, o návratu k předchozímu příjmení po rozvodu manželství, o upuštění od užívání druhého příjmení, zapisuje do matričních i elektronických knih a vydává o tom doklad.
 • Přijímá prohlášení o jiné než české národnosti a žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru.
 • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství občanům ČR, kteří budou uzavírat manželství v cizině.
 • Vydává vysvědčení ke vstupu do registrovaného partnerství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, o vydání matričních dokladů a vysvědčeních o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčeních o vstupu do registrovaného partnerství vede elektronickou i sešitovou evidenci a evidenci znehodnocených či omylem vydaných dokladů.
 • Ve všech matričních věcech, které jsou zpoplatněny dle vyhlášky o správních poplatcích, vybírá správní poplatky a prostřednictvím programu GINIS je odevzdává do pokladny úřadu.

 

Na úseku státního občanství:

 • Přijímá a kompletuje žádosti cizinců o udělení státního občanství České republiky, doporučuje či nedoporučuje vyhovění žádosti a odesílá k vyřízení na MV.
 • Po ukončení řízení ve spolupráci s tajemníkem úřadu přijímá státoobčanský slib od žadatelů o státní občanství, kterým MV vyhovělo, provádí zápis o složení státoobčanského slibu, protokol o převzetí listiny o udělení státního občanství České republiky a vybírá správní poplatek v kolkových známkách.
 • Nabytí státního občanství oznamuje Ministerstvu vnitra – OAMP, či cizinecké policii a vojenské správě a zavádí údaj do AISEO.
 • S novým občanem ČR sepisuje zápis do zvláštní matriky narození, příp. sňatků.
 • Přijímá prohlášení o nabytí státního občanství druhé generace cizinců a rozhoduje, zda byly splněny podmínky pro vydání Listiny o nabytí státního občanství České republiky. Spolupracuje s MV – odbor azylové a migrační politiky a vybírá správní poplatek za prohlášení.
 • Vydává Listiny o nabytí státního občanství ČR, zavádí nové občany do AISEO a plní oznamovací povinnost vůči MV, MV-OAMP, vojenské správě sepisuje zápis do zvláštní matriky narození, případ. sňatků a předává poté matriční doklad.
 • V případě, že nebyly splněny podmínky pro vydání Listiny o nabytí státního občanství ČR, vydává správní rozhodnutí.
 • Přijímá prohlášení o nabytí státního občanství ČR bývalých československých občanů, hodnotí, zda byly splněny zákonné podmínky pro vydání Listiny o nabytí státního občanství ČR. Ve většině případů spolupracuje se Zastupitelskými úřady ČR v cizině.
 • Vydává Listiny o nabytí státního občanství ČR a plní oznamovací povinnost vůči MV, MV-OAMP, vojenské správě a ve spolupráci s odd. evidence obyvatel zavádí občana do AISEO, v případě nesplnění podmínek žádost zamítá.
 • Přijímá prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky a vydává Listinu o pozbytí státního občanství ČR, byly-li splněny zákonné podmínky pro pozbytí, vybírá správní poplatek. Pozbytí státního občanství oznamuje Ministerstvu vnitra a evidenci obyvatel.
 • Vydává osvědčení o státním občanství České republiky při splnění zákonných podmínek a vybírá správní poplatky.
 • Vydává osvědčení o tom, že žadatel není občanem České republiky a vybírá správní poplatek, v případě nesplnění podmínek pro vydání osvědčení žádosti zamítá.
 • Všech typech Listin o nabytí státního občanství, pozbytí státního občanství i o všech typech osvědčení vede elektronickou i sešitovou evidenci dle čísel dokladů.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04

Kočková Lenka

matrikářka
tel. +420220144193
kockoval@praha7.cz
dveře 6.04