Jestliže se chcete seznámit s údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav), můžete do nich za přítomnosti matrikáře nahlédnout a vypsat si vše potřebné. Kromě doslovného výpisu je možné pořídit i fotokopii matričního zápisu. Knihu narození, manželství, registrovaného partnerství a knihu úmrtí vede matriční úřad za každý kalendářní rok samostatně.


Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice, a narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

Matriční doklad (rodný, oddací a úmrtní list) obsahuje údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání. Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře. V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.


S ústní či písemnou žádostí o povolení nahlédnout do matriční knihy se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.


O NAHLÉDNUTÍ DO MATRIČNÍ KNIHY MOHOU POŽÁDAT

  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci
  • státní orgány pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • platný průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce
  • písemnou žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy

Správní poplatky

Při nahlédnutí do matriční knihy činí správní poplatek 20 Kč v hotovosti za každou matriční událost.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04

Kočková Lenka

matrikářka
tel. +420220144193
kockoval@praha7.cz
dveře 6.04

FORMULÁŘE

Žádost o vydání matričního dokladu
Žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy