Cizí státní občané s trvalým pobytem na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením. Ve specifických případech lze státní občanství nabýt také prohlášením. 


Státní občanství České republiky může (nikoli musí) Ministerstvo vnitra na žádost udělit pouze osobě (cizinci nebo osobě bez státního občanství), která splňuje současně následující předpoklady:

 • žadatel je integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního
 • žadatel neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty

Jaké požadavky musím splňovat

1. Mám na území České republiky povolen trvalý pobyt

 • Nejsem-li občanem státu Evropské unie, musím mít trvalý pobyt nepřetržitě po dobu alespoň 5 let (započítává se i doba jakéhokoliv oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku).
 • Jsem-li občanem státu Evropské unie, musím mít trvalý pobyt nepřetržitě po dobu alespoň 3 let (započítává se i doba jakéhokoliv oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku).
 • Mám povolen trvalý pobyt po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

Státem EU se pro účely udělování občanství rozumí i Švýcarsko a smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru.


Možné důvody pro prominutí této podmínky


Mám na území České republiky povolen trvalý pobyt a…

 • narodil/a jsem se na území České republiky
 • byl/a jsem státním občanem České republiky nebo České socialistické republiky, popř. do roku 1968 státním občanem Československé republiky nebo Československé socialistické republiky
 • alespoň jeden z mých rodičů je státním občanem České republiky
 • byl/a jsem po dosažení věku 18 let osvojen státním občanem České republiky
 • můj manžel/ka nebo registrovaný partner/ka, se kterým žiji ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky
 • mám povolen trvalý pobyt na území České republiky z důvodů humanitárních, jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je můj pobyt na území v zájmu České republiky
 • ke dni podání žádosti jsem mladší 18 let
 • jsem osobou bez státního občanství nebo mi byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu, pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy mezinárodní ochrany trvá

2. Na území České republiky se skutečně zdržuji

Musím prokázat, že se skutečně zdržuji na území České republiky alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu.

Do této doby se započítávají

 • období nepřítomnosti, která nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce
 • období nepřítomnosti, která nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců ze závažného důvodu, zejména:
  • těhotenství a narození dítěte
  • vážné onemocnění
  • studium
  • odborné školení
  • pracovní cesta


Možné důvody pro prominutí této podmínky


Mám na území České republiky trvalý pobyt a zároveň

 • můj manžel nebo registrovaný partner, se kterým žiji ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, NEBO
 • jsem ke dni podání žádosti mladší 18 let

3. Trestní bezúhonnost

Jsem-li starší 15 let, musím prokázat

 • zdržuji-li se v České republice dobu delší než 10 let a nebyl/a jsem pravomocně odsouzen/a v České republice:
  • pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo
  • pro úmyslný trestný čin
 • zdržuji-li se v České republice dobu kratší než 10 let a nebyl/a jsem pravomocně odsouzena:
  • v České republice
   • pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo
   • pro úmyslný trestný čin
  • ve státě, jehož je občanem, pokud nejde o žadatele, kterému byla v České republice udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany:
   • pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo
   • pro úmyslný trestný čin
  • ve státech, ve kterých jsem v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval/a nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let:
   • pro úmyslný trestný čin
   • pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody

Tuto podmínku nelze prominout!


4. Znalost českého jazyka

Musím prokázat znalost českého jazyka. Prokazovat ji nemusím, pokud:

 • jsem studoval/a alespoň 3 roky základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem jazyk český, nebo
 • jsem ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo
 • mám tělesné nebo mentální postižení, které mi znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka

Zkouška z českého jazyka se provádí u Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Za rovnocenné zkoušky se považují

 • maturitní zkouška z českého jazyka
 • státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
 • státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce
 • zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem této asociace

5. Znalost českých reálií

Musím prokázat znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky.

Případy, kdy znalost českých reálií prokazovat nemusím

 • studoval jsem alespoň 3 roky základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem jazyk český, nebo
 • jsem ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo
 • mám tělesné nebo mentální postižení, které mi znemožňují osvojit si znalost českého jazyka

Zkouška z českých reálií se provádí u Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.


6. Povinnosti vyplývající z právních předpisů

V posledních 3 letech jsem neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z právních předpisů, které upravují:

 • vstup a pobyt cizinců na území České republiky
 • veřejné zdravotní pojištění
 • sociální zabezpečení
 • důchodové pojištění
 • zaměstnanost
 • daně
 • cla
 • odvody a poplatky
 • vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky
 • veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti

Možné důvody pro prominutí této podmínky: Žadatel odstranil způsobený škodlivý následek nebo učinil účinná opatření k jeho odstranění.


7. Prokázání výše a zdroje příjmů

Žadatel starší 18 let prokazuje za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti:

 • výši a zdroje svých příjmů
 • že z těchto příjmů odvádí daň (pokud tuto povinnost neplní jiná osoba)
 • splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu
 • bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny

Tuto podmínku nelze prominout!


8. Nezatěžování systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi

Žadatel prokazuje, že v posledních 3 letech předcházejících dni žádosti nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi výrazně a bez vážných důvodů.

Výrazným zatěžováním se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti:

 • z důvodu svého zdravotního stavu, nebo
 • protože se připravuje na budoucí povolání, nebo
 • čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo
 • soustavně pečuje o jinou osobu, která je na jeho péči odkázána


Možné důvody pro prominutí této podmínky

Z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. žadatel nemá žádnou státní příslušnost nebo mu byla udělena mezinárodní ochrana na území České republiky formou azylu nebo doplňkové ochrany).

Z jiných než zákonem stanovených důvodů uvedených výše splnění podmínek pro udělení českého státního občanství prominout nelze. K učinění výjimky není oprávněn ani ministr vnitra či jiný ústavní činitel.


CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

 • rodný list,
 • oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství, pokud žadatel uzavřel manželství nebo vstoupil do partnerství,
 • doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství, pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno,
 • výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, jde-li o cizí stát, kde žadatel v posledních 10 letech pobýval po kratší dobu nebo cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává či jej odmítá žadateli vydat, tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců,
 • životopis, zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvede zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v České republice a rodinném a společenském životě,
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky pro účely udělování státního občanství nebo doklady, které prokáží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, nebo že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky, nejedná-li se o žadatele mladšího 15 nebo staršího 65 let,
 • doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí,
 • potvrzení ne starší než 30 dnů, že žadatel nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
 • doklady prokazující zdroje žadatelových finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice, zejména:
  • potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu,
  • doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán,
  • doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí,
 • do doby nabytí účinnosti právní úpravy zřízení jednoho inkasního místa žadatel připojí k žádosti rovněž potvrzení, že nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení evidovaný u příslušného orgánu sociálního zabezpečení a nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění evidovaný u příslušné zdravotní pojišťovny.

ŽADATELÉ

 • potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu
 • pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v České republice v minulosti věnoval
 • potvrzení o studiu
 • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. apostilou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad nevyžaduje).

Ministerstvo vnitra si může od žadatele vyžádat další doklady týkající se například jeho pracovní a podnikatelské činnosti (pracovní smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, daňová přiznání aj.), veřejného zdravotního pojištění a plnění povinností na úseku daní, odvodů, poplatků a sociálního zabezpečení. • Dítěti mladšímu 18 let lze udělit české státní občanství samostatně (lze pro něj podat samostatnou žádost) na základě žádosti zákonného zástupce. Postup je stejný jako u žádosti rodičů, ve které je již dítě zahrnuto.
 • Pokud je do žádosti zahrnuto dítě starší 15 let, resp. je podána samostatná žádost pro dítě straší 15 let, musí být k takové žádosti doložen souhlas dítěte.
 • Pokud žádost o udělení státního občanství České republiky podává jen jeden z rodičů dítěte, může do žádosti dítě zahrnout pouze se souhlasem druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem; úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před správním orgánem, u něhož je žádost podána.

Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám, nebo zemřel.


Správní poplatky

Dospělý žadatel hradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč.

Nezletilý žadatel nebo azylant hradí správní poplatek ve výši 500 Kč.

Ministerstvo vnitra může ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu poplatek snížit až na částku 500 Kč, v případě nezletilého dítěte a azylanta až na 100 Kč.

U prohlášení dle § 31-35 činí poplatek 500 Kč.


Lhůty pro vyřízení

Úřad příslušný k podání žádosti zašle žádost o udělení státního občanství České republiky do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o ní rozhodne ve lhůtě 180 dnů ode dne, kdy je mu žádost doručena.


Složení slibu

V případě kladného vyřízení žádosti je žadateli vydána „Listina o udělení státního občanství České republiky“.  Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení státoobčanského slibu (z důvodu hodných zvláštního zřetele může být složení tohoto slibu prominuto – v takovém případě se občanství nabývá dnem, kdy rozhodnutí o prominutí státoobčanského slibu nabylo právní moci). Při složení státoobčanského slibu je žadateli předána „Listina o udělení státního občanství České republiky“. Děti mladší 15 let státoobčanský slib neskládají.  Dítě nabývá státní občanství České republiky udělením dnem, kdy jeho zákonný zástupce převezme Listinu o udělení státního občanství České republiky pro dítě. Žadatel může složit státoobčanský slib nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy mu byla výzva k jeho složení doručena. Pokud státoobčanský slib v této lhůtě nesloží, ministerstvo usnesením řízení zastaví a rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky zruší.


Opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení občanství České republiky lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra. Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu.

Žádosti o udělení státního občanství České republiky, které jsou zamítnuty z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, jsou vyloučeny ze soudního přezkumu.

Ministerstvo vnitra může přerušit správní řízení a stanovit lhůtu pro odstranění vad (např. doplnění dokladů, které musí být připojeny k žádosti, nebo jiných dokladů nezbytných k posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky pro udělení občanství). Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o přerušení správního řízení nelze podat rozklad (není opravný prostředek).


Sankce v případě nedodržení povinností

Pokud žadatel o udělení státního občanství České republiky uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení, jedná se o přestupek a lze mu uložit pokutu do 20 000 Kč.

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje, které by mohlo mít vliv na rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky, je také přestupek a hrozí za něj pokuta do 50 000 Kč.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04

Kočková Lenka

matrikářka
tel. +420220144193
kockoval@praha7.cz
dveře 6.04


FORMULÁŘE

Dotazník pro udělení státního občanství ČR – zletilý žadatel
Dotazník pro udělení státního občanství ČR – nezletilý žadatel
Informace pro žadatele o udělení státního občanství ČR