Pokud chcete uzavřít manželství v městské části Praha 7, musíte se dostavit osobně na Odbor správních agend – oddělení matrik, kde se dohodnete na termínu sňatku (den a hodinu). Doporučujeme zamluvit termín 3 až 4 měsíce dopředu. Diář svateb na příští rok se otevírá vždy první týden v září. Nejdéle 28 dnů před termínem svatby se pak musí osobně alespoň dostavit jeden ze snoubenců a předložit vyplněný a podepsaný dotazník a další potřebné doklady.


Církevní sňatek

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného manželství.  Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.


Sňatek uzavřený v cizině

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad podle trvalého pobytu žadatele, popřípadě posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny. Vysvědčení se vydává pro občany, kteří budou uzavírat manželství v cizině.


Sňatek zavřený v matričním obvodu Úřadu městské části Praha 7

Co je potřeba předložit

  • vyplněný a podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ (získáte na kterékoli matrice)
  • platné občanské průkazy snoubenců
  • doklad o státním občanství
  • rodné listy snoubenců
  • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
  • byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku
  • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžele (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • jde-li o cizince – osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu (svobodný, rozvedený, vdovec) a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Prosíme o osobní návštěvu, vzhledem k platnosti mezinárodních smluv se na dokumenty jednotlivých států mohou vztahovat různá ověření).
Správní poplatky dle přílohy 12 zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. 
Uzavření manželství mimo obřadní síň nebo mimo řádný termín 1 000 Kč
Snoubenci jsou cizími státními příslušníky, nemají trvalý pobyt v ČR 3 000 Kč
Snoubenci cizími státními příslušníky a alespoň jeden z nich má trvalý pobyt v ČR 2 000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (pro uzavření sňatku v cizině) 500 Kč

Obřadní místa a řádné termíny konání svatebních obřadů na území MČ Praha 7: 

budova Úřadu MČ Praha 7, U Průhonu 38 – prostor v 9. NP – každý pátek od 10 do 15 hodin (po dokončení rekonstrukce)
Šlechtova restaurace – každé druhé úterý v měsíci od 10 do 15 hodin (po dokončení rekonstrukce)
Vodárenská věž – každý pátek od 10 do 15 hodin, každou první sobotu v měsíci od 10 do 15 hodin


Smluvní poplatky za svatební obřady: 

obřad konaný v mimořádném termínu pro snoubence, z nichž ani jeden nemá trvalé bydliště na území MČ Prahy 7 – 5 000 Kč
obřad mimo obřadní místo pro snoubence, z nichž ani jeden nemá trvalé bydliště na území MČ Prahy 7 – 5 000 Kč
obřad pro snoubence, kteří mají oba státní občanství mimo zemí Evropské unie – 3000 Kč
příprava osvědčení k církevnímu obřadu pro snoubence z nichž ani jeden není občanem ČR – 5 000 Kč

Lhůty pro vyřízení
Individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech 30 dnů.

Formuláře ke stažení

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
pouze na objednání
placeholder

Požárková Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře č. 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
PozarkovaM@Praha7.cz