Oddělení krizového řízení (OKŘ) zabezpečuje připravenost městské části na mimořádné události a krizové stavy. Podílí se na zpracování Havarijního a krizového plánu HMP, má na starosti Povodňový plán a Plán obrany na území Prahy 7. Z hlediska krizového řízení se vyjadřuje i k chystaným stavbám.


Oddělení krizového řízení – OKŘ

V přenesené působnosti:

 • Zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení a v přenesené působnosti provádí úkoly na úseku krizového řízení.
 • Poskytuje HZS HMP podklady a informace potřebné ke zpracování Havarijního a Krizového plánu HMP.
 • Plní úkoly stanovené hl. m. Prahou při přípravě na krizové situace a jejich řešení.
 • Poskytuje součinnost při přípravě a realizaci cvičení na úseku krizového řízení.
 • Zabezpečuje plnění úkolů Krizového plánu HMP v podmínkách MČ Praha 7.
 • Zajišťuje připravenost MČ Praha 7 na mimořádné události a krizové stavy, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.
 • Svolává Bezpečnostní radu a Krizový štáb k řešení krizových situací na teritoriu MČ Praha 7.
 • Zajišťuje a realizuje opatření protipovodňové ochrany na území MČ Praha 7 v době mimo povodně, při povodních a po jejich skončení. Zpracovává zprávu o povodni na území MČ Praha 7.
 • Zpracovává a průběžně aktualizuje Povodňový plán MČ Praha 7, pravidelně vyžaduje aktualizaci povodňových plánů vlastníků staveb a pozemků a MČ Praha – Troja vedených jako příloha Povodňového plánu MČ Praha 7.
 • Provádí povodňové prohlídky a vyzývají vlastníky pozemků a staveb k provedení nápravy. Organizuje koordinační jednání účastníků povodňové ochrany.
 • V případě hrozících povodní svolává Povodňovou komisi MČ Praha 7.
 • Koordinuje činnost Povodňové komise, Bezpečnostní rady a Krizového štábu MČ Praha 7, připravuje podklady pro jejich jednání.
 • Vydává soulady povodňových plánů organizací s Povodňovým plánem MČ Praha 7, poskytuje konzultační činnost a zajišťuje přípravu účastníků povodňové ochrany.
 • Zpracovává stanoviska k územním záměrům, studiím a zadáním dotýkající se MČ Praha 7 na úseku krizového řízení a protipovodňové ochrany.
 • Podílí se na přípravě a výstavbě některých protipovodňových opatření hl. m. Prahy na teritoriu MČ Praha 7.
 • Poskytuje součinnost při provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad vodním dílem a podílí se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách TBD.
 • Vykonává kontroly státní správy v přenesené působnosti na úseku protipovodňové ochrany na ÚMČ Praha – Troja. Provádí metodickou činnost.
 • Zpracovává a aktualizuje Metodiku Úřadu jako přípravu na vznik povodní. Spolupracuje se ostatními odbory při přípravě na mimořádné události.
 • Provádí terénní činnost související s přípravou a řešením mimořádných událostí.
 • Provádí a účastní se místních šetření v rámci stavebního řízení.
 • Zajišťuje varování osob nacházejících se na území MČ Praha 7 před hrozícím nebezpečím při provádění záchranných a likvidačních prací.
 • Zabezpečuje podklady pro systém vyrozumění a varování, navrhuje rozmístění varovných a výstražných systémů.
 • Nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území MČ Praha 7 v době krizového stavu. Organizuje činnosti MČ Praha 7 v podmínkách nouzového přežití obyvatel.
 • Zajišťuje komplexní úkoly pro stav ohrožení státu, válečný stav a obranu nebo ochranu obyvatel včetně organizování a koordinace těchto činností v rámci obce s rozšířenou působností. Realizuje opatření k řešení krizových situací souvisejících s obranou státu.
 • Zpracovává dílčí plán obrany MČ Praha 7 a spolupracuje s KVV hl. m. Prahy v rámci obranného plánování.  .
 • Zpracovává a aktualizuje přehled objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny.
 • Vede evidenci o vhodných věcných prostředcích pro potřeby KVV hl. m. Prahy včetně telefonních spojení na vlastníky.
 • Pro zajištění činnosti Úřadu v případě vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu zpracovává podklady pro zproštění výkonu mimořádné služby vybraných zaměstnanců Úřadu.
 • Spolupracuje při výběru fyzických osob k pracovním povinnostem a výpomocím pro potřeby zajišťování obrany státu.
 • Spolupracuje při organizaci a přípravě občanů k obraně státu.
 • Zpracovává a realizuje plán vyrozumění a svolání zaměstnanců.
 • Připravuje a realizuje opatření k zajištění mobilizace.
 • Zajišťuje úkoly na úseku příprav, realizace a koordinace hospodářské mobilizace MČ Praha 7 a činnosti odborů ve spolupráci se subjekty hospodářské mobilizace.
 • Organizačně zajišťuje prostory odvodní místnosti. Jmenuje z pracovníků OKŘ člena odvodní komise.
 • Seznamuje právnické a fyzické osoby v MČ Praha 7 s charakterem možného ohrožení a s případnými záchrannými a likvidačními pracemi.
 • Má oprávnění vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí dobrovolné osobní nebo věcné pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací.
 • Zajišťuje úkoly na úseku ochrany utajovaných informací, dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajišťuje nepřetržitou službu „stálé dosažitelnosti“ pracovníků oddělení krizového řízení v součinnosti s vedením MČ Praha 7, pro případ vzniku mimořádné události nebo vyhlášení krizového stavu.
 • Provádí pravidelnou kontrolu spojení radiostanice s Operačním střediskem Krizového štábu MHMP.
 • Plní úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Plní úkoly v systému nouzového zásobování vodou.
 • Plní úkoly při pravidelných cvičení Správy státních hmotných rezerv v informačním systému KRIZKOM. Účastní se povinných školení.
 • Aktualizuje seznam věcných prostředků a dodavatelů věcných prostředků v informačním systému ARGIS.
 • Realizuje úkoly v systému nouzového zásobování vodou, provádí přípravu na vznik ropné nouze.
 • Odborně vyřizuje dotazy a žádosti občanů, společností, institucí apod. ve vztahu ke krizovému řízení.

 

V samostatné působnosti:

 • Sestavuje podklady k návrhu rozpočtu oddělení; s přidělenými finančními prostředky účelně hospodaří a pravidelně vyhodnocuje výsledky čerpání finančních prostředků oddělení.
 • Spolupracuje s OŘ PČR Praha I., OŘ MP Praha 7 a HZS HS-3 při zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku v Praze 7, podílí se na preventivně výchovné činnosti s těmito orgány.
 • Připravuje materiály pro jednání Rady a Zastupitelstva za účelem poskytování technické a materiální výpomoci složkám IZS ze strany MČ Praha 7.
 • Podporuje spolupráci se základními i ostatními složkami IZS ve správním obvodu Prahy 7.
 • Spolupodílí se na výběru vhodných lokalit pro umístění kamer MKS na území MČ Praha 7 ve spolupráci s MHMP, PČR a MP.
 • Podílí se na akcích pro veřejnost v oblasti krizového řízení.
 • Hospodaří s materiálem humanitární pomoci, který je uložen ve skladu humanitární pomoci.
 • Zajišťuje provádění pravidelných revizí ve skladu humanitární pomoci.
 • Provádí zapůjčování vysoušečů občanům MČ Praha 7.
 • Kontroluje funkčnost schránek důvěry MČ Praha 7 a zajišťuje jejich opravy.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
 • Provádí inventarizaci svěřeného majetku, včetně skladu humanitární pomoci a výpůjček IZS.
 • Plní úkoly dle pokynů Rady, vedoucí Odboru KST a tajemníka.
 • Aktualizuje informace na webových stránkách MČ Praha 7 na úseku krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Připravenost městské části na mimořádné události a krizové stavy je v kompetenci Oddělení krizového řízení, které se podílí na zpracování Havarijního a krizového plánu hlavního města a má na starosti také Povodňový plán a Plán obrany na území Prahy 7. Více informací o tom, co dělat při mimořádných událostech najdete na: bezpecnost.praha.eu (mj. mapové podklady, náhledy do kamerového systému aj.)

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz
U Průhonu 11

Vohnický Zdeněk, Ing., DiS.

referent, bezpečnostní ředitel
gsm. +420603466351
VohnickyZ@Praha7.cz
U Průhonu 11