Účelem povodňových plánů je minimalizovat škody způsobené povodněmi především díky koordinaci činností před povodní, po dobu povodňové situace a po opadnutí vody. Povodňové plány obsahují mj. harmonogram činností pro jednotlivé stupně povodňové aktivity (SPA) a důležité kontakty (odborné firmy, telefonní čísla členů povodňové komise Městské části Praha 7, pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy, dále kontakty na osoby zodpovědné za dodržení činností při povodňové situaci).


Jejich legislativní rámec je zakotven v  §71, odst. 4, 5 zák. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Struktuře a náležitostem povodňových plánů se věnuje odvětvová norma vodního hospodářství TNV 75 29 31, podle které je doporučeno povodňový plán zpracovávat. Povodňové plány zpracovávají vlastníci staveb/objektů, které jsou lokalizovány v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Zpracované povodňové plány se předkládají nejprve na Povodí Vltavy s žádostí o vyjádření, a s tímto vyjádřením pak na oddělení krizového řízení Městské části Praha 7 s žádostí o vystavení souladu s povodňovým plánem MČ Praha 7. V případě věcné příslušnosti je nutné žádat o stanovisko Odbor krizového managmentu Magistrátu hlavního města Prahy.

Skladba povodňového plánu pro PO a FO podle zákona 254/2001 Sb.

Povodňový plán se skládá zpravidla z titulního listu, úvodní části a těchto oddílů:

  • věcná část, která zahrnuje údaje potřebné pro zajištění nemovitosti nebo jiného územního celku před povodněmi a směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity
  • organizační část, která obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby, složení povodňové čety,
  • grafická část, která zpravidla obsahuje mapy s vyznačením rozsahu záplavových území, evakuační trasy, hlásné profily, zjednodušený technický plán ohrožených objektů s vyznačením uzávěru energií, zdrojů pitné vody, kanalizace, příčné řezy, měrné křivky průtoků.
  • Součástí přílohové části je povodňová kniha.

Složení povodňové komise

Předseda: Jan Čižinský, starosta MČ P7

Místopředseda: Lenka Burgerová, zástupkyně starosty 

Tajemnice: Olga Drdácká

Členové komice: Radomír Špok (tajemník úřadu MČ P7),  Jan Kovařík (vedoucí Odboru dopravy MČ P7), Helena Lubasová (vedoucí Stavebního úřadu MČ P7), Hana Horská (vedoucí Odboru životního prostředí MČ P7), Petr Svatoň (ředitel MP P7), Josef Vospěl (PČR – OŘP PI),  Jan Hanuš (HZS – HS 3 Holešovice), Petr Tesař (Trojský jez)


Další informace:

Povodí Vltavy, státní podnik 
ČHMÚ – aktuální stav průtoku řek v Čechách 
Povodňový plán MČ Praha 7 (SO)

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz