Odbor kancelář starosty a tajemníka (KST) zajišťuje zasedání městské rady a zastupitelstva, má na starosti organizaci udělování dotací MČ, zajišťuje vydávání interních směrnic a nařízení starosty a tajemníka, připravuje připomínky k obecně závazným vyhláškám, řídí a koordinuje práci podřízených oddělení.


oddělení komunikace

oddělení krizového řízení

oddělení spisové služby

oddělení provozní

oddělení organizační a sekretariátů

Odbor Kancelář starosty a tajemníka – KST

 • Organizačně zajišťuje dotační řízení MČ Praha 7.
 • Vydává časopis MČ Praha 7 Hobulet.
 • Zajišťuje jednání Rady a Zastupitelstva včetně povinných materiálů dle Jednacích řádů těchto orgánů.
 • Zajišťuje hlídání dětí při zasedáních Zastupitelstva.
 • Zajišťuje zpracování připomínek k obecně závazným vyhláškám HMP.
 • Zajišťuje zpracování stanovisek k akcím pořádaným na území Prahy 7 na základě žádosti MHMP, Odboru hospodaření s majetkem.
 • Organizačně zajišťuje vydávání interních směrnic Úřadu včetně nařízení tajemníka a starosty; vede kompletní dokumentaci těchto interních směrnic.
 • Zajišťuje agendu přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 7, vede evidenci přísedících a zpracovává návrhy pro Zastupitelstvo k volbě přísedících.
 • Zajišťuje agendu udělování záštit MČ Praha 7.
 • Plní funkci podpůrného orgánu v Centrálním registru oznámení vedeného u Ministerstva spravedlnosti v souvislosti s podáváním oznámení veřejných funkcionářů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vedoucí odboru je garantem pro koordinaci a organizaci elektronického systému spisové služby v prostředí Úřadu; poskytuje metodická školení.
 • Vedoucí odboru je na základě usnesení Rady MČ Praha 7 č. 1161/16-R z jednání č. 75 ze dne 15. 11. 2016 pověřená k zastupování tajemníka Úřadu městské části Praha 7 po dobu jeho nepřítomnosti ke všem činnostem, které ukládá tajemníkovi Organizační řád v Článku 5, vyjma organizačních a personálních změn (kompetence svěřená Radou).
 • Plní úkoly dle pokynů členů Zastupitelstva a Rady.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Strnadová Michaela, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře 5.10
tel. +420220144233
gsm. +420731628904
StrnadovaM@Praha7.cz