Odbor Kancelář starosty a tajemníka (KST) zajišťuje zasedání městské rady a zastupitelstva, má na starosti organizaci udělování dotací MČ, zajišťuje vydávání interních směrnic a nařízení starosty a tajemníka, připravuje připomínky k obecně závazným vyhláškám, řídí a koordinuje práci podřízených oddělení.


Odbor Kancelář starosty a tajemníka – KST

 • Organizačně ajišťuje dotační řízení MČ Praha 7.

 • Vydává časopis MČ Praha 7 Hobulet.

 • Předkládá materiály na termíny konání Rady a Zastupitelstva. 

 • Zpracovává informační zprávy o činnosti Rady. 

 • Zajišťuje hlídání dětí při zasedáních Zastupitelstva.

 • Organizačně zajišťuje občerstvení na zasedání Zastupitelstva.

 • Zajišťuje zpracování připomínek k obecně závazným vyhláškám HMP.

 • Organizačně zajišťuje vydávání interních směrnic Úřadu a nařízení tajemníka a starosty.

 • Připravuje návrhy k volbě, odvolání a zproštění funkce přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 7, zpracovává podklady pro Zastupitelstvo k volbě a vede evidenci přísedících.

 • Zajišťuje agendu udělování záštit MČ Praha 7 a členů Rady.

 • Plní funkci podpůrného orgánu v Centrálním registru oznámení vedeného u Ministerstva spravedlnosti v souvislosti s podáváním oznámení veřejných funkcionářů dle zákona zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Plní úkoly dle pokynů členů Zastupitelstva a Rady.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Špok Radomír, Mgr.

tajemník
dveře 5.11a
tel. +420220144002
gsm. +420770101951
SpokR@Praha7.cz
placeholder

Strnadová Michaela, PaeDr.

vedoucí odboru
dveře 5.10
tel. +420220144233
gsm. +420731628904
StrnadovaM@Praha7.cz

oddělení komunikace

oddělení krizového řízení

oddělení spisové služby

oddělení provozní

oddělení organizační a sekretariátů