Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. 


BEZPEČNOSTNÍ STANDARTY PRO POŘADATELE

Bezpečnostní standardy pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí. Informace a přehled zákonné úpravy (co musí a můžou pořadatelé, co může vyžadovat obec), ale také základní bezpečnostní doporučení pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí naleznete zde.


MANUÁL PRO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Jak na kulturní a komunitní akce ve veřejném prostoru? 

Manuál pořádání akcí ve veřejném prostoru 


VEŘEJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DLE ZÁKONA O PRÁVU SHROMAŽĎOVACÍM 

Oblast práva shromažďovacího je upravena zákonem č. 84/1990 Sb. , o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Působnost ve věcech práva shromažďovacího vykonává pro celé území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Více informací zde.UPOZORNĚNÍ
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hod. Výjimky z doby nočního klidu pro pořádání akcí se neudělují.

Osobou odpovědnou za dodržení pořádku a nočního klidu v rámci produkce je osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, a dále provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem rušení vzniká.

Rušení nočního klidu lze postihovat jako přestupek dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky, a řízení o nich. V případě rušení nočního klidu doporučujeme volat Městskou policii hl. m. Prahy.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROBLEMATICE NOČNÍHO KLIDU – MVČR

Dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění se hlukem rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.

Za hluk se dle výše uvedeného zákona nepovažuje:

  • zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru
  • zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově
  • zvuk působený hlasovým projevem zvířete
  • zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením
  • zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami
  • zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce).

Výše uvedené zvuky nepodléhají státnímu zdravotnímu dozoru (Hygienickým stanicím) a nevztahují se na ně hygienické limity hluku.

Organizátoři akce, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami vykonávajícími podnikatelskou činnost, jsou povinni zřídit preventivní požární hlídku, a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, zabezpečení evakuace osob), zřídit větší počet požárních hlídek na akci, které se zúčastní nejméně 200 osob, přičemž na jednu osobu připadne méně než 4 m2 plochy.

Organizátoři akce by měli zajistit zdravotnický dozor na akci k zajištění bezpečnosti a zdraví účastníků.

Doporučení – Metodika České lékařské společnosti J. E. Purkyně:

  • pro akce s počtem více než 1 000 účastníků je třeba 1 vozidlo RZP (při vyšším koeficientu rizika RLP)
  • pro akce s počtem nad 5 000 účastníků je nutno zřídit centrální místo ošetření (např. zdravotnický stan o kapacitě 8 lůžek s lékařem a 2-4 zdravotnickými záchranáři, kde lze provádět vyšetření a krátkodobé pozorování postižených) a dále 1 vůz RZP (či RLP)
  • na každých dalších cca 10 000 účastníků akce je nutno plánovat nasazení 1 plně vybaveného vozu RZP a minimálně 1 vozu DNR s dvoučlennou posádkou
  • v případě zvláštních požadavků pořadatele na zdravotní zajištění účinkujících se zajistí zdravotní prostředky mimo výše uvedené počty

V Praze 7 lze odpalovat v době od 10.00 do 22.00 hodin pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, F3 (zábavní pyrotechnika) nebo T1, případně kategorie 1, 2 nebo 3 anebo třídy I nebo II pouze na Výstavišti Praha mezi hlavním vchodem a Křižíkovou fontánou. Toto omezení neplatí pro dny 1. ledna a 31. prosince. Omezení neplatí rovněž pro odpalování prskavek, konfet, dětských, dortových a jiných obdobných fontán, pokud jsou jako pyrotechnické výrobky zařazeny do kategorie F1, případně kategorie 1, a také pro ohňostroje a ohňostrojné  práce,  které  smí  provádět jen osoba s  odbornou způsobilostí nebo hospodářský subjekt podle zákona o pyrotechnice.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz