Každý pořadatel akce je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. 


Noční klid

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hod. Výjimky z doby nočního klidu pro pořádání akcí se neudělují.

Osobou odpovědnou za dodržení pořádku a nočního klidu v rámci produkce je osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, a dále provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem rušení vzniká.

Rušení nočního klidu lze postihovat jako přestupek dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky, a řízení o nich. V případě rušení nočního klidu doporučujeme volat Městskou policii hl. m. Prahy.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROBLEMATICE NOČNÍHO KLIDU – MVČR


Hluk

Dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění se hlukem rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.

Za hluk se dle výše uvedeného zákona nepovažuje:

  • zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru
  • zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově
  • zvuk působený hlasovým projevem zvířete
  • zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením
  • zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami
  • zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce).

Výše uvedené zvuky nepodléhají státnímu zdravotnímu dozoru (Hygienickým stanicím) a nejsou pro ně stanoveny hygienické limity hluku.


Požární ochrana

Organizátoři akce, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami vykonávajícími podnikatelskou činnost, jsou povinni zřídit preventivní požární hlídku, a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, zabezpečení evakuace osob), zřídit větší počet požárních hlídek na akci, které se zúčastní nejméně 200 osob, přičemž na jednu osobu připadne méně než 4 m2 plochy.


Zdravotnický dozor

Organizátoři akce by měli zajistit zdravotnický dozor na akci k zajištění bezpečnosti a zdraví účastníků.

Doporučení – Metodika České lékařské společnosti J. E. Purkyně:

  • pro akce s počtem více než 1 000 účastníků je třeba 1 vozidlo RZP (při vyšším koeficientu rizika RLP)
  • pro akce s počtem nad 5 000 účastníků je nutno zřídit centrální místo ošetření (např. zdravotnický stan o kapacitě 8 lůžek s lékařem a 2-4 zdravotnickými záchranáři, kde lze provádět vyšetření a krátkodobé pozorování postižených) a dále 1 vůz RZP (či RLP)
  • na každých dalších cca 10 000 účastníků akce je nutno plánovat nasazení 1 plně vybaveného vozu RZP a minimálně 1 vozu DNR s dvoučlennou posádkou
  • v případě zvláštních požadavků pořadatele na zdravotní zajištění účinkujících se zajistí zdravotní prostředky mimo výše uvedené počty

Pyrotechnické výrobky

V Praze 7 lze odpalovat v době od 10.00 do 22.00 hodin pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, F3 (zábavní pyrotechnika) nebo T1, případně kategorie 1, 2 nebo 3 anebo třídy I nebo II pouze na Výstavišti Praha mezi hlavním vchodem a Křižíkovou fontánou. Toto omezení neplatí pro dny 1. ledna a 31. prosince. Omezení neplatí rovněž pro odpalování prskavek, konfet, dětských, dortových a jiných obdobných fontán, pokud jsou jako pyrotechnické výrobky zařazeny do kategorie F1, případně kategorie 1.


Ohňostroj

Ustanovení § 32 zákona č. 206/2015 Sb. ze dne 23. července 2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.

Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.


Místní poplatky

Místní poplatky jsou upraveny zákonem o místních poplatcích a obecně závaznými vyhláškami hl. města Prahy. Pořadatelé hradí místní poplatek za užívání veřejného prostranství, pokud se na danou aktivitu vztahuje a místní poplatek ze vstupného, je-li vybíráno. Uhrazením místního poplatku nevzniká plátci právo na nehrazení nájemného za užívání/pronájem pozemku, který je svěřen MČ Praha 7.


Nájemné

V případech, kdy se z hlediska pořadatele jedná o primárně komerční akci (za účelem zisku pořadatele, či jiných subjektů), uplatňuje MČ Praha 7 nájemné, a to na pozemcích jí svěřených. Nájemné svou výší ve většině případů odpovídá místnímu poplatku, avšak jej nenahrazuje.

V případech, kdy se jedná o veřejně prospěšnou akci či akci obdobnou, neuplatňuje MČ Praha 7 na pozemcích jí svěřených na tyto akce nájemné.


Manuál pro užívání veřejného prostranství

V odkazu naleznete stručný Manuál, který vytvořil spolek Auto*Mat, z. s., jako návod pro pořadatele sousedské akce Zažít město jinak. Manuál pro organizátory aktivit ve veřejném prostoru vás provede administrativními kroky nezbytnými pro realizaci akce ve veřejném prostoru Prahy 7.

manuál.pdf

Právní předpisy

Upozornění

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz