Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem. Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.


Ohlášení ohňostroje není povolením akce, jedná se pouze o zákonnou ohlašovací povinnost. Také nenahrazuje ohlášení k místním poplatkům ze vstupného, veřejného prostranství či ohlášení dle práva shromažďovacího.


Formulář ohlášení ohňostroje ke stažení


Ohlášení ohňostroje musí mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje.

V Praze 7 nelze odpalovat pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, F3 nebo T1, případně kategorie 1, 2 nebo 3 anebo třídy I nebo II. Ve dnech 1. ledna a 31. prosince lze tuto pyrotechniku odpalovat, ale pouze na místech, která nejsou:

a) v památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

b) na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry,

c) v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a nebo od domovů pro osoby se zdravotním postižení,

d) na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich,

e) na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území,

f) v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků,

g) ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Zákaz v oblastech dle písmen a) – b) viz výše neplatí pro dny 1. května, 8. května, 15. května, 5.července, 28. září, 28. října, 17. listopadu.

Omezení výše neplatí:

 • pro  ohňostroje a ohňostrojné  práce,  které  smí  provádět jen osoba s  odbornou způsobilostí nebo hospodářský subjekt podle zákona o pyrotechnice
 • pro odpalování prskavek, konfet, dětských, dortových a jiných obdobných fontán, pokud jsou jako pyrotechnické výrobky zařazeny do kategorie F1, případně kategorie 1.

Zákaz používání některých výrobků s neřízeným letem

Na území hlavního města Prahy je zakázáno používat výrobky, které ke svému neřízenému letu využívají zahřátý vzduch či horké spaliny z vyvíječe plamenného hoření, jako jsou zejména výrobky pod názvem lampiony štěstí, létající lampiony, létající štěstí, létající přání.


Interaktivní mapa vymezených lokalit a podrobné informace HMP


Zábavní pyrotechnika se dělí na následující kategorie:

 • kategorii F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku a je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,
 • kategorii F2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,
 • kategorii F3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,
 • kategorii F4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

Divadelní pyrotechnika

Kategorie T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí.


KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT

Ohlášení podávají fyzické a právnické osoby, které ohňostroj provádějí.

Jaké jsou podmínky a postup pro ohlášení: osoba provádějící ohňostroj jej ohlásí nejméně 2 dny před konáním akce Odboru kultury a sportu Úřadu MČ Praha 7, viz sekce formuláře Prahy 7 – Odbor kultury a sportu.

Ohlášení musí obsahovat:

 • kompletně a řádně vyplněný formulář ohlášení
 • písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje
 • mapy nebo schémata, zachycující odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení

Sankce za porušení ohlašovací povinnosti obecnímu úřadu

Fyzická osoba se jako osoba s odbornou způsobilostí dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 32 neohlásí konání ohňostroje. Za přestupek se uloží pokuta do 500 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč. Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 32 neohlásí konání ohňostroje. Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.


JAKÝM ZPŮSOBEM AKCI OHLÁSIT

Vyplněné ohlášení zašlete jedním z níže uvedených způsobů:

 • datovou schránkou: r44b2x7
 • v listinné podobě: na adresu Městská část Praha7, Úřad městské části, Odbor kultury a sportu, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
 • v elektronické podobě e-mailem: podepsané dokumenty ve formě skenu (e-mail: podatelna@praha7.cz)

a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,

b) místo provádění ohňostroje,

c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,

d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,

e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.

Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí, a to v souladu s ohlášenými údaji viz výše podle písm. a) až d) a za dodržení opatření ohlášeného podle písm. e).

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz