Hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her jsou upraveny zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.KDE ŘEŠIT
Oddělení místních poplatků


Tombola
Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.

Tombola s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 100 000 Kč, nepodléhá ohlášení. Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

Turnaj malého rozsahu
Turnajem malého rozsahu se rozumí turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při níž je počet účastníků předem určen (nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků) a úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin (§ 61-64 zákona o hazardních hrách).
 
Provozovatel tomboly – žadatel
Provozovatelem tomboly může být ve smyslu zákona o hazardních hrách Česká republika a právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.


OHLÁŠENÍ HAZARDNÍ HRY

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:

a) tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,
b) turnaj malého rozsahu.

Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.


NÁLEŽITOSTI OHLÁŠENÍ

Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) název a popis ohlašované hazardní hry,
b) adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
c) dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
d) určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem,
e) herní plán,
f) v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.


PO SKONČENÍ HAZARDNÍ HRY
Provozovatel je povinen:

  • u tomboly – bezodkladně zajistit vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu vyplacených výher (zápis se uchovává nejméně po dobu 5 let)..
  • u turnaje malého rozsahu –  bezodkladně zajistit vyhotovení zápisu s uvedením jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků hazardní hry včetně jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji (zápis se uchovává nejméně po dobu 5 let).

Opis tohoto zápisu je provozovatel povinen zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly nebo turnaje malého rozsahu příslušnému úřadu MČ, kterému tombolu nebo turnaj malého rozsahu ohlásil.


SPRÁVNÍ POPLATEK

Ohlášení nepodléhá poplatku.


FOMULÁŘ

Ohlášení hazardní hry