Oddělení místních poplatků (OMP) se stará o výběr, evidenci, vymáhání a odvody místních poplatků ze psů, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze vstupného, za užívání veřejného prostranství.


Oddělení místních poplatků – OMP

 • V přenesené působnosti provádí výkon státní správy v oblasti místních poplatků: ze psů, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze vstupného, za užívání veřejného prostranství.
 • Vyhotovuje předpisné, odpisné a platební poukazy, rozhoduje o vrácení přeplatků, kontroluje včasnost placení plateb, předepisuje penále.
 • Sestavuje plány plateb, které jsou příjmem úřadu, a zpracovává jejich ekonomické rozbory.
 • Podává připomínky k novelizaci daňových předpisů.
 • Vymáhá podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nedoplatky na pokutách, místních poplatcích, k jejichž uložení, resp. vyměření a vybrání jsou místně a věcně příslušné odbory ÚMČ Praha 7, jsou-li tyto nedoplatky příjmem MČ Praha 7.
 • Povoluje ve správním řízení provozování tombol.
 • Pro ostatní odbory ÚMČ Praha 7, které vybírají správní poplatky a pokuty ve správním řízení, zajišťuje a vydává daňové stvrzenky a pokutové bloky a vede jejich evidenci.
 • Na základě vydaných rozhodnutí vymáhá pokuty uložené kompetentními odbory ÚMČ Praha 7.
 • Provádí šetření pro potřeby řízení soudu, finančních úřadů, MHMP a MF ČR ve věcech daní a poplatků.
 • Provádí odvody z místních poplatků ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt do rozpočtu hl. m. Prahy (dle příslušných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích).
 • Provádí místní šetření.
 • Čtvrtletně zpracovává přehledy o vymožených nedoplatcích, vede evidenci o vydaných exekučních příkazech a jejich plnění, evidenci o posečkání nedoplatku a o povolení zaplacení nedoplatku ve splátkách a jejich plnění, evidenci o zastavení vymáhacího řízení, příp. odložení výkonu rozhodnutí.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor ekonomický - oddělení místních poplatků
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Nachtmannová Lenka

vedoucí oddělení, místní poplatek za užívání veřejného prostranství
tel. +420220144045
gsm. +420603372003
NachtmannovaL@Praha7.cz
dveře 4.12

Pehlová Ilona

samostatná referentka místního poplatku z pobytu
gsm. +420770112902
pehlovai@praha7.cz
dveře 4.11

Vilimovská Jana

referentka, místní poplatek ze psů a vymáhání pokut
tel. +420220144196
VilimovskaJ@Praha7.cz
dveře 4.11

Maryšková Monika

referentka oddělení místních poplatků odboru ekonomického
tel. +420220144043
MaryskovaM@Praha7.cz
dveře 4.12