Záštitou městská část Praha 7 vyjadřuje morální podporu pořádané akci. Akce pořádaná pod touto záštitou má přispívat k rozvoji společenského života v městské části a ke zvýšení propagace aktivit v rámci městské části Praha 7. 


Poskytnutí záštity je čestnou záležitostí, z níž nevyplývá nárok na finanční či jiné zajištění akce, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak. S udělením záštity se automaticky nepojí osobní účast zástupce MČ Praha 7 na pořádané akci nebo podpořeném projektu, ani nevzniká nárok na úlevu od místního poplatku.

Jak

Jaké jsou povinnosti pořadatele akce

Každý pořadatel akce (fyzická nebo právnická osoba) je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k neodůvodněné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Každý pořadatel je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se na danou aktivitu v dané lokalitě.

Co je třeba zařídit

O záštitu můžete požádat přímo pana starostu nebo jednotlivé členy Rady MČ Praha 7 dle kompetenční oblasti (kultura, sport, životní prostředí, podpora podnikání, sociální a zdravotní atd.).

Složení Rady MČ Praha 7 

Co udělat po udělení záštity

Po udělení záštity ohlaste akci Odboru kultury a sportu ÚMČ Praha 7, který informuje Policii ČR, MP, HZS. Ohlášení oznamte nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se opakujících akcí týden před konáním první akce). Formulář můžete podat v listinné formě na podatelnu ÚMČ Praha 7 nebo zaslat v elektronické podobě ve formě skenu podepsaného formuláře na e-mail: podatelna@praha7.cz. Zde najdete obecné informace k ohlášení akcí.

Žádost o záštitu můžete zaslat:

  • v listinné podobě na adresu:

Městská část Praha 7
titul, jméno, příjmení
starosta, zástupce starosty, radní
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání