Tato stránka je určená k diskuzím občanů městské části Praha 7. Diskuzi řídí správce, který hlídá dodržování pravidel diskuze.
Pro dotazy občanů na zaměstnance či vedení městské části je určena služba Zeptat se popřípadě Nahlásit problém.

Restaurace na Výsta...
 
Oznámení
Smazat vše

Restaurace na Výstavišti

(@ales123456-mojeid-cz)
Nový uživatel

Dobrý den, letos byla otevřena nějaká restaurace přímo před průmyslovým palácem (nalevo z pohledu od pokladen) - která pouští reprodukovanou hudbu a to jak přes den, tak večer. Po 22 hodině jsem nucen volat městskou policii, ale je prosím možné omezit provozování této "restaurace" bez této hudby? Hudba se extrémně odráží od lapidária a od průmyslového paláce - to není místo na koncerty večer.

Děkuji za odpověď.

Citát
Úvodní téma Publikováno : 02/09/2018 8:52 pm
(@kamila-matejkova)
Registrovaný uživatel Admin

Dobrý den,

pokud se jedná o pravidelné veřejné produkce elektronicky zesilované hudby (reprodukované či živé) v provozovně a jde-li o dlouhodobou zátěž, pak provozovna musí být k účelu pořádání pravidelných hudebních produkcí výslovně určena povoleními stavebního úřadu (stavebním povolením, kolaudačním rozhodnutím, kolaudačním souhlasem atd.). Nejprve je třeba prověřit, zda je provozovna užívána v souladu s účelem deklarovaným ve stavebním povolení (ohlášení), resp. v kolaudačním rozhodnutí (kolaudačním souhlasu apod.). Toto může provést příslušný stavební úřad (na území Prahy 7 se jedná o odbor Stavební úřad Úřadu městské části Praha 7). Pokud stavba není užívána v souladu s povolením, měl by stavební úřad zjednat nápravu (změna v užívání stavby, provedení nezbytných úprav, popř. uložení pokuty atd.). Byla‑li provozovna řádně povolena stavebním úřadem a je-li užívána v souladu s povoleným účelem užívání, pak dozor nad dodržováním hygienických limitů zajišťují krajské hygienické stanice (v Praze Hygienická stanice hlavního města Prahy). Hluk z provozoven služeb nesmí překročit hygienické limity ani v denních ani v nočních hodinách, přičemž hlukové limity pro denní a noční dobu jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Městská část bohužel nemá pravomoc nařídit provozovateli restaurace provozní dobu, případně regulovat produkci hudby. Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (regulace veřejné produkce hudby nebo provozní doby hostinských provozoven apod.) je v kompetenci hlavního města Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy může vydat obecně závaznou vyhlášku, která bude výše uvedené místní záležitosti upravovat. V současné době vyhláška, týkající se této problematiky, vydána není.

Upraven je pouze  provoz restauračních zahrádek po 22:00 hodině, a to Nařízením hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb., kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na území Prahy 7 nejsou od 05.07.2018 povoleny žádné restaurační zahrádky s provozem po 22:00 hodině. Porušení tohoto nařízení je přestupkem podle § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, za který lze uložit pokutu do výše 100.000 Kč. Správním orgánem příslušným k přestupkovému řízení je Magistrát hlavního města Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní.

Noční dobou se podle §  5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí doba mezi 22:00 a 06:00 hodinou. Obecně platí, že rušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku podle § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč. Rušení nočního klidu, výtržnictví, případně hluk před provozovnou, způsobovaný procházejícími či vycházejícími osobami, může řešit pouze hlídka Městské policie hl. m. Prahy či Policie ČR. Trestání osob za rušení nočního klidu na území Prahy 7 je možno následně řešit v přestupkovém řízení na Odboru správních agend Úřadu městské části.

 S pozdravem.

Bc. Michaela Poslušná

vedoucí administrativně správního oddělení

živnostenského odboru

 

OdpovědětCitát
Publikováno : 03/09/2018 3:57 pm
Sdílet: