Odbor životního prostředí Prahy 7 se stará o ochranu přírody a krajiny a kontroluje dodržování příslušných zákonů. Projednává přestupky a uděluje pokuty. Vyjadřuje se k územnímu a stavebnímu řízení a dalším změnám ovlivňujícím životní prostředí městské části. Dohlíží také na hospodaření s odpadem. Povoluje a přijímá oznámení o kácení dřevin, včetně nařízení náhradní výsadby. Do jeho agendy spadá i zacházení se zvířaty a jejich ochrana a vydávání rybářských a loveckých lístků.Informace o výsledcích kontrol za rok 2022

Informace o výsledcích kontrol za rok 2021

Informace o výsledcích kontrol za rok 2019


Dle zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění, podává podněty Radě městské části Praha 7 (RMČ P7) na správní delikty dle § 29 odst. 2, 3 a 4 .

  • Provádí kontrolu údržby a rozvoje veřejné zeleně ve vlastnictví obce a svěřené MČ Praha 7.
  • Spolupracuje s hl. m. Prahou při kontrole údržby zeleně I. kategorie na území MČ Praha 7.
  • Spolupracuje s hl. m. Prahou při omezování rozmnožování zdivočelých koček.
  • Spolupracuje s hl. m. Prahou na kontrole systému separovaného odpadu na území MČ Praha 7 včetně dodržování čistoty v okolí kontejnerů.
  • Dává podklady pro zabezpečení hospodaření městské části ve spravovaném úseku dle schváleného rozpočtu.
  • Podává podklady a informace radě městské části potřebné k projednání a řešení návrhů, připomínek a podnětů předložených členy zastupitelstva městské části a komisemi rady městské části.
  • Podává podklady radě městské části pro rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti svěřené městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvem městské části nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradí.
  • Kontroluje dodržování harmonogramu vývozu odpadkových košů ve vlastnictví MČ Praha 7.
  • Vybírá správní poplatky za provedené úkony dle zákona 368/1992 Sb., v platném znění.
  • Vyjadřuje se k záborům zeleně a dětských hřišť a následně přebírá zeleň svěřenou MČ Praha 7.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Horská Hana, Ing.

vedoucí odboru
dveře 4.04
tel. +420220144151
gsm. +420603380520
HorskaH@Praha7.cz