Ochrana Zemědělského a půdního fondu se řídí zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.


Dle zákona Odbor životního prostředí:

 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
 • pořizuje informace o ohrožení zemědělské půdy erozí a hodnotí její stav; údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy
 • zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence údajů o odnětí zemědělské půdy
 • rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
 • projednává přestupky podle tohoto zákona, pokud nebyly projednány příslušnou inspekcí
 • je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, pokud to nepřísluší jinému orgánu

  FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

  § 20

  Přestupky fyzických osob
  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí,
  c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu,
  d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy,
  g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě,
  i) nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o souhlasu s odnětím podle § 21,
  j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě,
  k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě,
  l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo
  m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů ve stanovené lhůtě.

  (2) Vlastník, nebo jiná fyzická osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, se dopustí přestupku tím, že
  a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,
  b) v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu s charakteristikou druhu pozemku,
  c) v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž dřevin,
  d) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci,
  e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo
  f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.

  (3) Za přestupek lze uložit pokutu do
  a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),
  b) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle odstavce 2 písm. c), d) nebo e), nebo
  c) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo f).

  § 20a

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
  (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí,
  c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu,
  d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy,
  g) v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě,
  i) nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o souhlasu s odnětím podle § 21,
  j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě,
  k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě,
  l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo
  m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů ve stanovené lhůtě.

  (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiná osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, dopustí přestupku tím, že

  a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,
  b) v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu s charakteristikou druhu pozemku,
  c) v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž dřevin,
  d) v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci,
  e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo
  f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.

  (3) Za přestupek lze uložit pokutu do
  a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),
  b) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle odstavce 2 písm. c), d) nebo e), nebo
  c) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo f).

  zákon č.334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu
  zákon č.500/2004Sb., Správní řád
  zákon č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze

  Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

  pondělí a středa
  7.30–12.00
  13.00–18.00
  úterý, čtvrtek a pátek
  po předchozí domluvě / po objednání

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 7
  Odbor životního prostředí
  U Průhonu 1338/38

  Lumpe Martin, Ing.

  referent ZPS
  dveře 4.03
  tel. +420220144223
  LumpeM@Praha7.cz