Ochrana Zemědělského a půdního fondu se řídí zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.


Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38

Dle zákona Odbor životního prostředí:

  •  uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
  •  uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
  •  pořizuje informace o ohrožení zemědělské půdy erozí a hodnotí její stav; údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy
  •  zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence údajů o odnětí zemědělské půdy
  •  rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
  •  projednává přestupky podle tohoto zákona, pokud nebyly projednány příslušnou inspekcí
  •  je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha
  •  vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, pokud to nepřísluší jinému orgánu

Formuláře