O lovecký lístek můžete požádat jen tehdy, jste-li starší 16 let, jste bezúhonný/á, způsobilý/á k právním úkonům a složil/a jste zkoušku z myslivosti v mysliveckém spolku nebo na vysoké škole či jste absolventem či posluchačem střední nebo vyšší odborné školy se zaměřením na myslivost. U cizinců se za průkaz o složení zkoušky považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině. V případě ztráty či odcizení loveckého lístku nelze vydat jeho duplikát, ale je nutno požádat o vystavení nového lístku a žadatel není zproštěn od poplatku.


CO MUSÍM PŘEDLOŽIT

  •  doklad o složení zkoušky z myslivosti
  •  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  •  doklad o pojištění (§ 48 zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti)
  •  občanský průkaz
  •  cestovní pas v případě, že žadatel je cizinec

Jak dlouho budu na lovecký lístek čekat

Lhůty pro vydávání loveckých lístků jsou řešeny v souladu se správním řádem; zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem (v úředních hodinách). Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


Správní poplatky

Jednodenní 30 Kč
Pětidenní 50 Kč
Měsíční 70 Kč
Půlroční 100 Kč
Roční 150 Kč
Na dobu neurčitou 1000 Kč

Pro ty, kteří dosud myslivost studují, a pro ty, kteří myslivost vykonávají v rámci svého povolání nebo funkce, činí správní poplatek na 12 měsíců 75 Kč, na dobu neurčitou pak 500 Kč.


FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Odebrání loveckého lístku fyzické osobě za to, že se jako držitel loveckého lístku dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu podle § 41 až 45 nebo § 49 odst. 1. Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 lze uložit zákaz činnosti do 2 let; při uloženém zákazu činnosti za přestupek podle odstavce 2 se odebere lovecký lístek. (§ 63 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti)

Právní předpisy

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Lumpe Martin, Ing.

referent ZPS
dveře 4.03
tel. +420220144223
LumpeM@Praha7.cz