ZÁVAZNÉ STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Z dokumentace pro územní a stavební řízení (ev. sloučené územní a stavební řízení) musí být patrné:

1.      Závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství

 • jaké odpady budou při stavební akci vznikat (utříděné podle druhů a kategorií pod příslušným katalogovým číslem podle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., Vyhláška o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů,
 • jaké bude předpokládané množství vzniklého odpadu (odhad),
 • jakým způsobem bude s odpadem, který při stavební akci vznikne, naloženo – týká se i demoličního odpadu a výkopové zeminy (recyklační zařízení, skládky, sběrné suroviny, sběrné dvory, apod.),
 • jak bude vyřešeno nakládání s odpady během užívání stavby,
 • jak bude řešeno umístění sběrných nádob na komunální odpad během provozu realizovaného záměru (popelnice).

2.      Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

 • u spalovacích zdrojů (způsob vytápění, počet zdrojů – kotlů, palivo, druh a příkon zdrojů, výrobní typ a emisní třída),
 • u technologických zdrojů (název technologie, výrobní typ technologických zařízení, způsob odtahu odpadních plynů, druh filtrace, druhy znečišťujících látek, roční projektovanou spotřebu organických rozpouštědel apod. doložte projektovou dokumentací s popisem technologie a kategorizací dle zákona č. 201/2012 Sb.),
 • u stavební činnosti popis opatření vedoucí ke snížení negativních vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší v dané lokalitě.

3.      Závazné stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny

 • zda bude stavebním záměrem ovlivněna zeleň,
 • v případě kolize záměru se stávající zelení uveďte počet stromů nebo plochu v m2 u zapojeného porostu, nejsou-li tyto údaje obsaženy v projektové dokumentaci)
 • přiložte situaci se zákresem stávající zeleně a uveďte způsob a rozsah zasahování do zeleně a doplňte navržená opatření na ochranu zeleně – podrobnosti najdete v Žádosti o závazné stanovisko

4.      stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

 • zda se v okolí stavby nachází zemědělská půda, která může být stavbou ovlivněna/dotčena a jakým způsobem (uveďte údaje o pozemku)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ
Žádost o závazné stanovisko nebo vyjádření odboru životního prostředí