Rodiče mají dle § 865 – 909 občanského zákoníku práva a povinnosti, které vyplývají z rodičovské odpovědnosti (v případě nezletilého dítěte zahrnuje zejména péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zastupování dítěte a správu o jeho jmění). Stát nastupuje pouze tam, kde rodiče nejsou schopni své povinnosti plnit.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - OSPOD
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Kopřivová Koníčková Vlasta

vedoucí oddělení
dveře 2.03
tel. +420220144186
gsm. +420732667080
KonickovaV@Praha7.cz

Plně v kompetenci rodičů je rozhodování o tom, jaké vzdělávací zařízení bude dítě navštěvovat či na jaké zájmové kroužky bude chodit. Rodiče mají také povinnost vzájemně se informovat o všech závažných skutečnostech týkajících se dítěte (zdravotní stav, školní povinnosti, místo pobytu dítěte, apod.) a v zájmu dítěte se pokusit vždy dohodnout. Rodiče jsou vždy, když se jedná o zájem a blaho dítěte a ochranu rodiny, povinni spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Co dělat ve zvláštních situacích

  • dítě bez mého vědomí nechodí do školy – doporučujeme obrátit se na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, tedy kurátora pro děti a mládež, který zváží veškeré okolnosti případu a navrhne další postup
  • mám podezření, že užívá nějakou drogu – abyste získali jistotu, můžete v lékárně zakoupit dostupný test, následně doporučujeme obrátit se buď na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, tedy kurátory pro děti a mládež, nebo přímo na zařízení, které se touto problematikou zabývá
  • toulá se a nepřišlo v noci domů, případně je mimo domov delší dobu – jestliže jste už vyčerpali vlastní dostupné možnosti, je třeba nahlásit pohřešování na Policii ČR. Při opakování doporučujeme obrátit se zároveň na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, tedy kurátory pro děti a mládež.
  • nezletilý chce uzavřít sňatek – nemůže jej uzavřít bez řízení před soudem; soud však může nezletilému staršímu 16 let sňatek výjimečně povolit, vedou-li k němu skutečně vážné důvody (např. mateřství) 
  • nezletilí se sami stanou rodiči – v takovém případě musí být dítěti ustanoven poručník; konkrétní osoba, která má funkci poručníka vykonávat, podá k soudu návrh na ustanovení poručníka s příslušnými doklady, na základě kterých soud o poručnictví rozhodne. K návrhu se připojuje např. rodný list dítěte, výpis z rejstříku trestů navrhovatele, poté bude provedeno sociální šetření poměrů. Bližší informace k této problematice vám poskytnou sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí.