Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) zajišťuje ochranu nezletilých dětí a rodin s nezletilými dětmi. Činí opatření s cílem zajistit práva dítěte, a jeho životní potřeby a omezit působení nepříznivých vlivů na děti. Vykonává funkci opatrovníka a poručníka. Poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče.


Oddělení sociálně právní ochrany dětí – OSPOD

 • Zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, rodin s nezletilými dětmi v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Vykonává funkci opatrovníka a poručníka.
 • Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti.
 • Má možnost uložit rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení a nařídit jim výchovná opatření.
 • Poskytuje rodiči i jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte pomoc při umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Podává návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu.
 • Podává návrh soudu na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy.
 • Podává návrh soudu na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení.
 • Podává návrh na nařízení předběžného opatření upravující poměry dítěte, podává návrh na ustanovení poručníka nebo opatrovníka dítěte.
 • Poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí podle zvláštního právního předpisu.
 • Sjednává doby a místa přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní výchovy a podává soudu návrh na výkon rozhodnutí.
 • Posuzuje, zda jsou dostatečně zajištěna práva dítěte a uspokojeny jeho základní potřeby, nebo zda je potřebné učinit další opatření směřující k ochraně dítěte.
 • Činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce.
 • Sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů.
 • Poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Vyhledává děti vhodné k osvojení či pěstounské péči a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.
 • Přijímá a posuzuje žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu a tyto postupuje MHMP.
 • Vede spisovou dokumentaci o dítěti v náhradní rodinné péči a o žadateli o náhradní rodinnou péči.
 • Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče.
 • Sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, v ústavech sociální péče a ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v obdobných ústavech (zařízeních) a sleduje, zda došlo k odstranění zjištěných nedostatků a působí k přijetí opatření vedoucích k nápravě.
 • Podle zvláštního právního předpisu se vyjadřuje, zda je ve prospěch dítěte, aby o něj odsouzená ve věznici pečovala, dále se vyjadřuje k prodloužení doby přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzené ženě, je-li důvodem návštěva dítěte.
 • Podává zprávy na vyžádání státnímu zastupitelství o poměrech dítěte, pokud státní zastupitelství vede podle zvláštního právního předpisu řízení týkající se dítěte.
 • Poskytuje ministerstvu práce a sociálních věcí na vyžádání spisové dokumentace vedené o dětech a zobecněných informací a souhrnných údajů, které získá při své činnosti, s výjimkou jmenných údajů.
 • Vede evidenci a spisové dokumentace dětí, zajišťuje uložení všech údajů obsažených ve spisové dokumentaci dle platné směrnice MPSV. Provádí vyhodnocení dítěte a zpracovává individuální plány ochrany dítěte.
 • Ve spolupráci s oddělením přestupků občansko-správního odboru projednává správní delikty mladistvých.
 • V zájmu dítěte zprostředkovává mediační službu za účelem úpravy rodinných vztahů.
 • Pořádá a organizuje Případové konference.
 • Provádí sociální šetření v rodinách.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - OSPOD
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Kopřivová Koníčková Vlasta

vedoucí oddělení
tel. +420220144186
gsm. +420732667080
KonickovaV@Praha7.cz
dveře 2.03

Bittmanová Daniela, Mgr.

sociální pracovnice
tel. +420220144075
gsm. +420739912426
BittmanovaD@Praha7.cz
dveře 2.02

Chotěborová Hana, Bc.

sociální pracovnice /NRP
tel. +420220144094
gsm. +420739553135
ChoteborovaH@Praha7.cz
dveře 2.05

Apatsidu Markéta, Bc.

sociální pracovnice /NRP
tel. +420220144074
gsm. +420732651520
ApatsiduM@Praha7.cz
dveře 2.05

Šimková Šárka, DiS.

sociální pracovnice
tel. +420220144187
gsm. +420604587733
SimkovaS@Praha7.cz
dveře 2.02

Krejčí Marie, Bc.

sociální pracovnice
tel. +420220144182
gsm. +420732628601
KrejciM@Praha7.cz
dveře 2.04

Maliňáková Bohumila, Mgr.

kurátorka pro děti a mládež
tel. +420220144084
gsm. +420604421008
MalinakovaB@Praha7.cz
dveře 2.01

Hrstková Jana, Bc.

sociální pracovnice
tel. +420220144080
gsm. +420732651519
HrstkovaJ@praha7.cz
dveře 2.04

Weiss Monika, Mgr.

sociální pracovnice
tel. +420220144077
gsm. +420778110021
WeissM@Praha7.cz
dveře 2.01