Pokud si chcete přisvojit dítě nebo požádat o svěření do pěstounské péče, podejte žádost na oddělení sociálně-právní ochrany dětí podle trvalého bydliště žadatelů. Zde sociální pracovník náhradní rodinné péče (dále NRP) vydá, případně příjme žádost, vysvětlí způsob zprostředkování a podá veškeré informace o této problematice.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí - OSPOD
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Kopřivová Koníčková Vlasta

vedoucí oddělení
dveře 2.03
tel. +420220144186
gsm. +420732667080
KonickovaV@Praha7.cz

 

Co musím předložit

  •  vyplněné dotazníky (k vyzvednutí u pracovnic oddělení sociálně-právní ochrany dětí)
  •  občanský průkaz
  •  rodný list
  •  oddací list
  •  fotografie
  •  výpis ze zdravotní dokumentace
  •  zprávu o zdravotním stavu na předepsaném formuláři (bude vydán na úřadě)
  •  údaje o ekonomických poměrech


Pracovnice z oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajistí sociální šetření v místě vašeho bydliště, pohovor s vámi, opis z rejstříku trestů. Po zkompletování uvedených dokladů pracovnice zašle kopie veškeré dokumentace příslušnému krajskému úřadu k odbornému posouzení a zajištění odborné přípravy potřebné pro přijetí dítěte do rodiny a vlastnímu zprostředkování náhradní rodinné péče („NRP“). Žádost lze v průběhu vyřizování i po schválení podle vaší aktuální potřeby přerušit, nebo zcela zrušit. Výše uvedené doklady předkládají jak žadatelé o osvojení dítěte, tak žadatelé o pěstounskou péči i žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu.