Odbor sociálního začleňování (OSZ) pomáhá osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, dosáhnout příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.


 • Zajišťuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální a zdravotnictví.
 • Zajišťuje administrativní činnosti odboru dle správního a spisového řádu.
 • Zajišťuje přípravu a zpracování materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva v určené oblasti.
 • Eviduje smlouvy v rámci působnosti odboru.
 • Spolupracuje s Odborem sociálních věcí s dalšími odbory Úřadu
 • Zajišťuje administrativní úkony, související s programovými a individuálními dotacemi MČ Praha 7 v oblasti sociální a zdravotní.
 • Zajišťuje právní poradnu pro seniory MČ Praha 7.
 • Zajišťuje funkci tajemníka Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví včetně související samosprávní administrativní agendy v oblasti sociální politiky a zdravotnictví.
 • Zajišťuje funkci tajemníka Komise pro bezbariérovost.  
 • V oblasti zdravotnictví informuje občany o zdravotní péči poskytované zdravotnickými zařízeními sídlícími v Praze 7.
 • Administruje a řídí vymezené projektové aktivity, kterých součástí není sociální práce v obci.
 • Zajišťuje administraci a rozvoj aplikace pro sdílení dat a koordinaci sociální práce.
 • Připravuje a koordinuje agendu Bytové komise Rady MČ Praha 7 a plní funkci tajemníka této komise.
 • Připravuje a koordinuje agendu Poradního sboru pro posouzení žádostí o byty zvláštního určení a plní funkci tajemníka tohoto Poradního sboru.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.

Oblast prevence závislostí a prevence kriminality:

 • Koordinace protidrogové politiky a politiky prevence kriminality na území MČ Praha 7.
 • Koordinace plnění úkolů vzniklých z koncepce MHMP v oblasti prevence závislostí a prevence kriminality.
 • Administrace programových a individuálních dotací MČ Praha 7 v oblasti prevence závislostí a protidrogové prevence.
 • Navrhování projektů v oblasti prevence kriminality a prevence závislostí a jejich následné procesování.
 • Spolupodílí se na organizaci vzdělávání pedagogů v oblasti prevence závislostí a prevence kriminality.
 • Spolupodílí se na metodickém řízení školních metodiků prevence závislostí a prevence kriminality.
 • Poskytuje pracovníkům Úřadu odborné konzultace v oblasti prevence závislostí a prevence kriminality.
 • Spolupracuje se zařízeními, které pracují s drogově závislými a dalšími organizacemi působícími v oblasti prevence závislostí a prevence kriminality.
 • Spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií a dalšími subjekty státní správy a samosprávy v oblasti prevence závislostí a prevence kriminality.
 • Podílí se na vyhodnocení bezpečnostní situace na území hl. m. Prahy.
 • Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7.
 • Poskytuje poradenskou činnost občanům v oblasti prevence závislostí a prevence kriminality.
 • Účastní se vzdělávacích akcí a aplikuje poznatky v praxi.

Oblast integrace cizinců a národnostní menšin:

 • Zajišťování činností v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců.
 • Naplňování zásady dlouhodobé Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 2021-2030 a Strategie romské integrace v hlavním městě Praze pro roky 2022-2030.
 • Plnění Koncepce hl. m Prahy pro oblast integrace cizinců a Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.
 • Podpora a hledání forem zlepšení soužití různých etnik a napomáhání jejich začlenění do společnosti.
 • Vytváření prostoru pro komunikaci, spolupráce a poznání různých kultur a identit.
 • Koncepční řešení problémů v romské komunitě aktivní spoluúčastí této komunity.
 • Poskytování základního poradenství a terénní práce.
 • Navrhování projektů z oblasti sociální, vzdělávací a kulturní, směřující k multikulturnímu soužití a posílení romské emancipace.
 • Zaměření se na oblast vzdělávání a realizaci smysluplných volnočasových aktivit.
 • Spolupráce se všemi relevantními pracovišti v oboru dané kompetence.
 • Spolupracuje s romským koordinátorem MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Spolupracuje s koordinátorkou oddělení integrace cizinců MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Účast na vzdělávacích akcích, aplikace poznatků v praxi.

Oblast seniorské politiky:

 • Podílí se na plánování a koordinaci seniorské politiky a zavádění nových postupů v Praze 7.
 • Zajištuje činnost Půjčovny kompenzačních pomůcek.
 • Zajišťuje administrativní úkony, související s finanční podporu sociální služby Tísňová péče.
 • Zajišťuje činnost Senior poradny.
 • Spravuje Showroom pomůcek v budově Polikliniky Prahy 7.
 • Zajišťuje činnosti spojené s podporou neformálních pečujících.
 • Spolupracuje s koordinátory sousedských spolků.

Oblast Kontaktní místo pro bydlení:

 • Zajišťuje činnost Kontaktního místa pro bydlení, cílem kterého je zjednodušit občanům způsob hledání odpovídajícího bydlení a pomoci jim při řešení sociálních problémů, které s touto problematikou souvisejí.
 • Zajišťuje poradenství ve všech záležitostech spojených s bytovou problematikou.
 • Pomáhá zprostředkovat bezplatnou právní konzultaci týkající se bydlení.
 • Zajišťuje příjem žádostí a evidenci žádostí o městské byty.
 • Zajišťuje funkci tajemníka Bytové komise a Poradního sboru pro posouzení žádostí o byty zvláštního určení.
 • Spolupráce se všemi relevantními pracovišti v oboru dané kompetence.
 • Zajišťuje dluhovou poradnu.
 • Mapuje soukromý trh s bydlením, městské byty a pobytové služby.
 • Realizuje agendu žádostí o služební byty, komunikuje s vedením institucí a hlídá kvóty obsazenosti služebních bytů.
 • Ve spolupráci s OMA realizuje agendu prodlužování nájemních smluv nájemníkům bytů MČ Prahy 7.
 • Zprostředkovává prevenci a řešení obtížného hmyzu v bytech.
 • Zprostředkovává řešení stížností a mediační službu.

  Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

  pondělí a středa
  7.30–12.00
  13.00–18.00
  úterý, čtvrtek a pátek
  po předchozí domluvě / po objednání

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 7
  Odbor sociálního začleňování
  U Průhonu 1338/38
  Praha 7

  placeholder

  Laskovská Kateřina

  vedoucí odboru
  tel. +420220144249
  gsm. +420605070056
  LaskovskaK@Praha7.cz
  dveře 2.13

  Fiala Jaroslav, Bc.

  koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
  tel. +420220144240
  gsm. +420603553524
  FialaJ@Praha7.cz
  dveře 2.12

  Taich Tomáš

  referent
  tel. +420220144190
  gsm. +420603372148
  TaichT@Praha7.cz
  dveře 2.12

  Biňovcová Jindřiška, Mgr.

  terénní a koordinační pracovnice
  tel. +420220144244
  gsm. +420603323932
  BinovcovaJ@Praha7.cz
  dveře 2.08

  Novotná Oliva Petra

  odborná referentka pro elektronickou aplikaci
  gsm. +420603372135
  NovotnaOP@Praha7.cz
  dveře 2.13

  Šormová Michaela

  koordinátorka seniorské politiky a sousedských spolků
  gsm. +420777482466
  SormovaM@Praha7.cz
  dveře 2.08

  Zadáková Kateřina

  navigátor Kontaktního místa pro bydlení
  tel. +420220144159
  gsm. +420778966213
  ZadakovaK@Praha7.cz
  dveře 2.11

  Peterková Kornélie, Bc.

  pracovnice týmu přímé podpory a koordinátorka síťování, strategie a rozvoj Kontaktního místa pro bydlení v území Prahy 7
  gsm. +420608703876
  PeterkovaK@Praha7.cz
  dveře 2.13

  Smereka Maryna

  referentka
  gsm. +420603466352
  SmerekaM@Praha7.cz
  dveře 2.11

  Mirgová Markéta

  referent samosprávných činností
  tel. +420220144211
  gsm. +420774093367
  MirgovaM@Praha7.cz

  Veleman Pavel, DiS.

  klíčový pracovník
  gsm. +420773793378
  VelemanP@Praha7.cz
  dveře 2.08

  Rejnartová Monika

  bytový specialista a dluhový poradce
  tel. 770162993
  gsm. +420770162993
  RejnartovaM@Praha7.cz
  dveře 2.09

  Rafoth Tereza, Mgr.

  koordinátorka podpory pro děti a mládež
  gsm. +420605709770
  RafothT@Praha7.cz
  dveře 5.06