Odbor sociálního začleňování (OSZ) pomáhá osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, dosáhnout příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.


 • Zajišťuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální a zdravotnictví.
 • Zajišťuje administrativní činnosti odboru dle správního a spisového řádu.
 • Zajišťuje přípravu a zpracování materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva v určené oblasti.
 • Eviduje smlouvy v rámci působnosti odboru.
 • Spolupracuje s Odborem sociálních věcí s dalšími odbory Úřadu
 • Zajišťuje administrativní úkony, související s programovými a individuálními dotacemi MČ Praha 7 v oblasti sociální a zdravotní.
 • Zajišťuje Akademii celoživotního vzdělávání
 • Zajišťuje právní poradnu pro seniory MČ Praha 7.
 • Zajišťuje funkci tajemníka Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví včetně související samosprávní administrativní agendy v oblasti sociální politiky a zdravotnictví.
 • V oblasti zdravotnictví informuje občany o zdravotní péči poskytované zdravotnickými zařízeními sídlícími v Praze 7.
 • Administruje a řídí vymezené projektové aktivity, kterých součástí není sociální práce v obci.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.

Oblast protidrogové prevence a prevence kriminality:

 • Koordinace protidrogové politiky a politiky prevence kriminality na území MČ Praha 7.
 • Koordinace plnění úkolů vzniklých z koncepce MHMP v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Dotační činnost v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.
 • Vyhodnocuje dotace žádané na MHMP organizacemi a školami MČ Praha 7.
 • Spolupodílí se na organizaci vzdělávání pedagogů v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality s ohledem na aktuální situaci na území MČ Praha 7.
 • Spolupodílí se na metodické řízení školní metodiky protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Poskytuje pracovníkům Úřadu odborné konzultace v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Spolupracuje se zařízeními, které pracují s drogově závislými a dalšími organizacemi působícími v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií a dalšími subjekty státní správy a samosprávy v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Podílí se na vyhodnocení bezpečnostní situace na území hl. m. Prahy.
 • Spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7.
 • Poskytuje poradenskou činnost občanům v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
 • Spolupracuje s romskou koordinátorkou MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Spolupracuje s koordinátorkou oddělení integrace cizinců MHMP a s poradci jednotlivých MČ.

Oblast integrace cizinců a národnostní menšin:

 • Zajišťování činností v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců.
 • Naplňování Zásady dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025 a Koncepce integrace romské komunity MČ Praha 7.
 • Plnění Koncepce hl. m Prahy pro oblast integrace cizinců a Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.
 • Podpora a hledání forem zlepšení soužití různých etnik a napomáhání jejich začlenění do společnosti.
 • Vytváření prostoru pro komunikaci, spolupráce a poznání různých kultur a identit.
 • Koncepční řešení problémů v romské komunitě aktivní spoluúčastí této komunity.
 • Práce s individuálním přístupem ke každému jedinci se znalostí jeho mentality a způsobu života.
 • Poskytování základního sociálního poradenství a terénní sociální práce.
 • Navrhování projektů z oblasti sociální, vzdělávací a kulturní, směřující k multikulturnímu soužití a posílení romské emancipace.
 • Zaměření se na oblast vzdělávání a realizaci smysluplných volnočasových aktivit.
 • Spolupráce se všemi relevantními pracovišti v oboru dané kompetence.
 • Spolupracuje s romskou koordinátorkou MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Spolupracuje s koordinátorkou oddělení integrace cizinců MHMP a s poradci jednotlivých MČ.
 • Účast na vzdělávacích akcích, aplikace poznatků v praxi.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

placeholder

Laskovská Kateřina

vedoucí odboru
tel. +420220144249
gsm. +420605070056
LaskovskaK@Praha7.cz
dveře 2.13

Fiala Jaroslav, Bc.

koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
tel. +420220144240
gsm. +420603553524
FialaJ@Praha7.cz
dveře 2.12

Taich Tomáš

referent
tel. +420220144190
gsm. +420603372148
TaichT@Praha7.cz
dveře 2.12

Biňovcová Jindřiška, Mgr.

terénní a koordinační pracovnice
tel. +420220144244
gsm. +420603323932
BinovcovaJ@Praha7.cz
dveře 2.08

Novotná Oliva Petra

odborná referentka pro elektronickou aplikaci
gsm. +420603372135
NovotnaOP@Praha7.cz
dveře 2.13

Šormová Michaela

koordinátorka seniorské politiky a sousedských spolků
gsm. +420777482466
SormovaM@Praha7.cz
dveře 2.08

Zadáková Kateřina

navigátor Kontaktního místa pro bydlení
tel. +420220144159
gsm. +420778966213
ZadakovaK@Praha7.cz
dveře 2.11

Peterková Kornélie

navigátor Kontaktního místa pro bydlení
tel. +420220144093
gsm. +420608703876
PeterkovaK@Praha7.cz
dveře 2.11

Smereka Maryna

referentka
gsm. +420603466352
SmerekaM@Praha7.cz
dveře 2.11

Mirgová Markéta

referent samosprávných činností
tel. +420220144211
gsm. +420774093367
MirgovaM@Praha7.cz

Veleman Pavel, DiS.

klíčový pracovník
gsm. +420773793378
VelemanP@Praha7.cz
dveře 2.08