Tato stránka je určená k diskuzím občanů městské části Praha 7. Diskuzi řídí správce, který hlídá dodržování pravidel diskuze.
Pro dotazy občanů na zaměstnance či vedení městské části je určena služba Zeptat se popřípadě Nahlásit problém.

Oznámení
Smazat vše

Etický kodex a pravidla komunikace

(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážené oddělení Komunikace MČ Praha 7, 

nadále čekám na odpovědi na svých 7 otázek z 8.8.2018 a na další odpovědi na související dotazy k tématu ze včera. Duskuzní forum má žít, nikoli pod vaší správou umírat.

Dnes potřebuji tyto informace:

1.) platí nadále pro zaměstnance MČ Praha 7 tzv. Etický kodex zaměstnanců MČ Praha 7 schválený současným Zastupitelstvem a starostou?

2.) má naše MČ Praha 7 také platný Etický kodex zastupitelů MČ Praha 7?

3.) jaká pravidla diskuze jsou platná pro informační a diskuzní oficiální platformu MČ Praha 7 na Facebooku? Prosím o jejich přesné znění.

S pozdravem Valerie Bromová

Citát
Úvodní téma Publikováno : 13/08/2018 10:54 am
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážené oddělení KOMUNIKACE MČ Praha 7,

pan tajemník Špok mi odpověděl zatím na jedinou otázku.

"Etický kodex zaměstnanců MČ Praha 7" stále platí! 

Odpověď na další dvě otázky v tomto vlákně čekám.

Otázka navíc jako bonus pro celé oddělení KOMUNIKACE, pro případ, že v jiném vlákně mi na to pan tajemník Špok opět neodpoví:

Kolik stojí naši MČ měsíčně provoz celého oddělení KOMUNIKACE MČ Praha 7?

Zdravím Vás! Bromová

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 13/08/2018 4:59 pm
(@martin-vokus)
Registrovaný uživatel Admin

Vážení paní Bromová,

v návaznosti na předchozí odpovědi pana tajemníka uvádím k Vašim dotazům následující:

  • Etický kodex stále platí pro všechny zaměstnance Úřadu MČ Praha 7
  • Etický kodex pro zastupitele stanoven není. Volení zástupci jsou vázáni zastupitelským slibem, ve kterém se zavazují vykonávat svou funkci svědomitě, v zájmu občanů a v souladu se zákony ČR.
  • Na komunikačních platformách městské části vycházíme ze stejných principů, které jsou obsaženy také v pravidlech tohoto fóra – příspěvky především nesmí porušovat platné právní normy ČR či obecné etické normy, neměly by být urážlivé, vulgární, rasistické či obsahující komerční sdělení. Zároveň by se měly dotýkat dění v městské části.  

K doplňující otázce, která se týká nákladů na provoz oddělení komunikace, bych uvedl, že se jedná především o mzdové náklady. Oddělení komunikace má dle současného organizačního řádu 6 pracovníků, kteří mají standardní tabulkové platy zaměstnanců ve veřejném sektoru. Tři jsou zařazeny do 10. platové třídy a dva do 9. Od září nastoupí pracovnice na pozici redaktorky Hobuletu a editorky webových stránek náhradou za kolegyni, která zde skončila koncem května tohoto roku. Ta bude zařazena rovněž do 9. platové třídy. Oddělení komunikace využívá na úřadě dvě kanceláře, tedy by se dalo hovořit také o podílu vyplývajícího z hrazeného nájmu městské části a také ze spotřebovaných energií či využívaného kancelářského vybavení, ale to by se vyčíslovalo skutečně velmi obtížně.

 S pozdravem

Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace      

OdpovědětCitát
Publikováno : 14/08/2018 1:45 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážený pane Vokuši,

děkuji Vám za profesionální odpověď na tyto mé otázky.  Takto má vypadat profesionální komunikace úřadu s občanem a předvedl jste, že to jde. Skutečně jsem dostala dost jasnou odpověď, vnímám to jako neobvyklý úkaz, ačkoliv to ma být naprostý standard.

Musím však položit několik dalších dotazů k této věci.

1.) Etický kodex zastupitelů -

proč ho naše MČ nemá schválen? 

kdo je oprávněn podat k tomu návrh?

kdo schválí usnesení o Etickém kodexu zastupitelů?

Doplním k tomu, že naši sousedé z Prahy 6 a Prahy 1 mají platné, schválené usnesení Etický kodex zastupitelů, pod kterým jsou zastupitelé taktéž podepsáni. Je velmi podivné, že naše výstavní obec s výstavním Zastupitelstvem takový kodex nemá a tedy ho nemusí dodržovat.

2.) K nákladům na provoz oddělení Komunikace dodám, že od Vás nemám informace v jakém stupni těch platových tříd jsou zaměstnanci vypláceni. Také nemám od Vás informaci, v jaké výši dostali a dostávají za své výkony naši zaměstnanci odměny, což by výrazně navýšilo i náklady a kteří zaměstnanci odměny dostávají. To by bylo velmi dobré zveřejnit, pokud totiž odměny dostávají příznivci pana starosty z jejich společné politické organizace a zároveň jsou to ti stejní u nichž shledávam vážné profesní nedostatky, mohlo by se jednat o střet zájmů, nadržování, protekci.

Kdo tedy dostává z vašich kolegů v komunikačním oddělení odměny a v jaké výši?

Zdravím Vás! Bromová Valerie

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 15/08/2018 8:31 am
(@martin-vokus)
Registrovaný uživatel Admin

Vážená paní Bromová,

k Vašim doplňujícím dotazům uvádím následující:

  •  Máte pravdu, že některé městské části etický kodex zastupitelů mají, ty nicméně do značné míry reflektují povinnosti, které vyplývají ze zákona či dalších platných předpisů, které zastupitel dodržovat v každém případě musí a zavazuje jej k tomu také složený slib, který jsem zmiňoval v předchozí odpovědi. Další věci, které se v etických kodexech objevují, jsou rovněž obsaženy v jiných dokumentech schválených zastupitelstvem, jako je například Jednací řád zastupitelstva. Případné schválení etického kodexu zastupitelů je nicméně zcela v kompetenci každého zastupitelstva a jeho schválení by případně mohl navrhnout kterýkoli zastupitel, neboť každý ze zastupitelů může předkládat návrhy, o kterých zastupitelstvo jedná.
  • Co se týče odměn zaměstnanců, tak ty určuje tajemník úřadu na základě objemu a kvality práce daného zaměstnance. Odměny se udělují za splnění nějakého zadaného úkolu nebo za mimořádně kvalitní práci, případně za zvýšený objem práce např. v souvislosti se zastupováním jiného kolegy. Pro Vaši informaci na oddělení komunikace se odměny v loňském roce pohybovaly do 30.000 Kč.

 S pozdravem

 Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace   

OdpovědětCitát
Publikováno : 16/08/2018 2:51 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážený pane Vokuši,

cením si vaší snahy odpovědět svědomitě a přitom neříct příliš, i tak, zatím odpovídáte jako jediný z týmu v odd. Komunikace nejlépe, přesto však jste pominul několik otázek. Pokud na ně z nějakého rozumného důvodu nemůžete odpovědět, vysvětlete prosím proč?

Co se týká Etického kodexu zastupitele, jeho schválení je velmi důležité, občan se na jeho nedodržování může odvolat, když by docházelo k určitým excesům ze strany zastupitele k občanům, které nejsou ve vágním znění "slibu zastupitele" ani v "Jednacím řádu zastupitelstva" nijak upřesněny. Pokud by se následně nedodržoval stejně jak k tomu dochází u "Etického kodexu zaměstnance" má občan přesto aspoň nějaké ustanovení na kterém může stavět svou stížnost. Naše vedení MČ Praha 7 se prezentuje za spasitele naší obce, jehož veškeré kroky směřují pro dobro a blaho občanů, nemít tedy schválený a platný "Etický kodex zastupitele" je ostudné, vzhledem k jeho existenci v jiných městských částech. Žádám v tomto zjednat nápravu.

Mohu usnesení "Etický kodex zastupitele" navrhnout ke schválení já, občan MČ Praha 7?

Pokud ano jaký mohu zvolit postup? 

K nákladům na provoz odd. Komunikace jsem bohužel nedostala odpověď, z které by bylo možné vyčíst alespoň náklady přibližně, prosím tedy o jasnou nebo co nejvíce upřesňující odpověď. 

V jakém stupni platové třídy 9 a 10 jsou vypláceni zaměstnanci odd. Komunikace?

Pokud se odměny v loňském roce pohybovali "do 30 tisíc", mohou se tedy pohybovat od 1kč - do 30 000 kč. Taková to "odpověď - neodpověď" je jaksi neuspokojivá a neúplná. Vedení obce hlásá, že tato radnice je k občanům otevřená, tedy odpovězte prosím přesně.

V jaké přesné výši byly vyplaceny odměny 6 ti zaměstnancům odd. Komunikace za rok 2017 a případně i od 1.1. 2018 do dnes?

Kdo ze zaměstnanců 1;2;3;4;5;6 dostal jaké odměny, v jaké výši a za co? 

Pokud chci naprosto přesnou odpověď kdo konkrétně jmenovitě dostal jakou odměnu a její přesnou výši i její důvod, odpovíte mi na to odd. Komunikace?

Komunikuji i s tajemníkem panem Špokem formou e-mailu, tento zaměstnanec mi však odpírá odpovědi, proto se táži Vás pane Vokuši: 

Na jakou vyšší instanci než je tajemník úřadu může občan podat stížnost, pro porušování povinností zaměstnance úřadu, či porušování Etického kodexu zaměstnance, nebo porušování slibu zastupitele?

S pozdravem Valerie Bromová

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 20/08/2018 4:18 am
(@martin-vokus)
Registrovaný uživatel Admin

Vážená paní Bromová,

 mohu Vás ubezpečit, že se vždy snažíme dělat maximum pro to, aby tazatel dostal co možná nejpřesnější a nejucelenější informace. Ne vždy je však v našich silách do detailů zodpovědět zcela vše. V této souvislosti bych se nejprve vyjádřil k Vašim otázkám na platy a odměny zaměstnanců oddělení komunikace. Obávám se, že v této věci skutečně nemohu jít do větších podrobností nad rámec odpovědí, jež jsem uvedl v předchozích reakcích, jelikož konkrétní platy svých zaměstnanců, včetně přesně vyčíslených odměn, úřad nezveřejňuje. Vychází v této věci krom jiného z nálezu Ústavního soudu ČR, který se obdobnými případy již opakovaně zabýval a zhodnotil, že: „Informace o platových poměrech zaměstnanců jsou osobní údaje, spadající pod ochranu článku 10 Listiny a článku 8 Úmluvy, zaručujících právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života, a právo na informační sebeurčení, umožňujícího jednotlivci spoléhat na své právo na soukromí z hlediska dat, která jsou shromažďována, zpracovávána a šířena.“ Pro lepší přehled přikládám odkaz na výnos z října loňského roku, který se týkal zveřejňování platů zaměstnanců statutárního města Zlín. Ústavním soudem bylo ve stručnosti zhodnoceno, že město Zlín poskytnutím osobní informace o platech a odměnách zaměstnanců porušilo jejich právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života, právo na ochranu před neoprávněným zveřejňováním osobních údajů a právo na respektování soukromého života. Zároveň Ústavní soud Statutárnímu městu Zlín zakázal, aby v porušování těchto základních práv pokračovalo. Kompletní výnos Ústavního soudu v této věci naleznete zde: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=99490&pos=4&cnt=7&typ=result

 K Vašim dalším dotazům uvádím, že návrhy usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 mohou k projednání předkládat zastupitelé. Vy se však jako občan můžete obrátit na kteréhokoli zastupitele a předložení nějakého konkrétního bodu mu navrhnout. Zároveň také můžete s jakýmkoli podnětem vystoupit v rámci bodů určených pro dotazy a připomínky občanů na zasedání zastupitelstva.

 Co se týče stížností, tak ty se standardně na Úřadě MČ Praha 7 vypořádávají přes Útvar kontroly, auditu a stížností (kontakty naleznete zde: https://www.praha7.cz/radnice/organizacni-struktura/utvar-kontroly-a-stiznosti/ ). Pokud cílíte, jak říkáte, na nějakou „vyšší instanci“, tak v zákoně o hlavním městě Praze je uvedeno, že: „v čele úřadu městské části je starosta“, který také „jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městské části po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu“. Své stížnosti tedy můžete směřovat také k panu starostovi či případně řediteli Magistrátu hl. m. Prahy. Nejvyšším kontrolním orgánem ve veřejné správě je pak Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR.    

 S pozdravem

 Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace

OdpovědětCitát
Publikováno : 21/08/2018 5:30 pm
(@martin-vokus)
Registrovaný uživatel Admin

Omlouvám se, při kontrole jsem si všiml, že ten první odkaz Vás na konkrétní výnos Ústavního soudu nepřesměruje. Popřípadě tedy můžete ve vyhledávači na jejich webu zadat spisovou značku výnosu: IV.US 1378/16

 S pozdravem

 Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace

OdpovědětCitát
Publikováno : 21/08/2018 5:41 pm
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Vážený pane Vokuši,

děkuji Vám za dobrou odpověď, v které i když jsem se nedozvěděla přesně tu informaci, kterou chci, dáváte alespoň návod jak dál. O maximum a ucelenost sdělené informace se snažíte Vy, u dalších dvou zaměstnanců p.Matějkové a p. tajemníka o tuto snahu vskutku nejde.

K rychlosti reakcí odd. Komunikace na dotazy a podněty dodám, že jsem se také tázala zda máte nastaveno upozornění, když sem nebo na fb Praha 7 občan napíše? Pokud ano a nedíváte se na web a fb pouze namátkově a odpovíte nebo reagujete až po několika dnech, máte občanům hned sdělit, že odpověď zpracujete a nedodáte okamžitě, což se děje málokdy. 

Téma odměn zaměstnanců: tvrdíte, že nemůžete sdělit více, už jste však napsal, že odměny jsou do 30 tisíc. Můžete tedy určitě sdělit informaci minimálně o udělených odměnách na vašem odd. Komunikace za rok 2017 celkem, i za rok 2018 dosud. Těch "do 30 tisíc" je odměna pro 1 zaměstnance. Můžete mě tedy informovat kolik takových odměn bylo a kolikrát v roce, nebo rovnou souhrn odměn za daná období. Tím do osobostních práv zaměstnance nijak nezasahujete. A já, občan mám právo vědět jak starosta hodnotí vaší práci "na víc". Jaký je tedy souhrn vašich odměn na oddělení Komunikace za poptávaná období? A mohu pro zpřesnění informace využít zákon 106/99?

Je velmi paradoxní, že ve věci odměn informace úřad tají, když v případě žádá li o cosi občan a prochází to procesem úřadu, pak po daném návrhu a jeho schválení se citlivé informace o občanech běžně objevují na webu MČ veřejně. Tam se osobnostní práva na soukromí nedodržují?

Zrovna tak upřesnit stupně platových tříd, které jste uvedl jistě můžete, je to tabulkový plat, žadné citlivé údaje. Uvedl jste platavé třídy 9 a 10, jakého tedy stupně?

K projednání stížnosti uvedu, že směrovat ji v tomto případě na starostu, který pečuje o svůj fan club na úřadě je zábavná představa, ale uvést jste to musel. Mělo by to tak být v případě profesionálně pracujícího úřadu. 

S pozdravem Valerie Bromová

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 24/08/2018 7:39 am
(@valerieb-mojeid-cz)
Registrovaný uživatel

Dobrý den odd. Komunikace MČ Praha 7,

opakuji otázky z 24.8.2018:

K rychlosti reakcí odd. Komunikace na dotazy a podněty dodám, že jsem se také tázala zda máte nastaveno upozornění, když sem nebo na fb Praha 7 občan napíše?

Jaký je tedy souhrn vašich odměn na oddělení Komunikace za poptávaná období? A mohu pro zpřesnění informace využít zákon 106/99?

Uvedl jste platové třídy 9 a 10, jakého tedy stupně?

S pozdravem V. Bromová

OdpovědětCitát
Úvodní téma Publikováno : 27/08/2018 1:25 pm
(@martin-vokus)
Registrovaný uživatel Admin

Vážená paní Bromová,

upozornění na nové příspěvky v diskusním fóru skutečně dostáváme, a pokud je zde na co reagovat, snažíme se tak učinit co nejdříve. Nicméně bych rád zdůraznil to, co je zde na webu rovněž uvedeno. A sice že diskusní fórum je určeno především pro diskuze občanů, pro kladení dotazů na úřad je vyhrazena v první řadě služba „Zeptat se“. Byť zde v diskusním fóru, jak bylo řečeno, na dotazy občanů odpovídáme, domnívám se, že zveřejňování automatizovaných odpovědí ve smyslu „na odpovědi se pracuje, obdržíte ji co nejdříve“ sem tak úplně nepatří, neboť by krom jiného tříštilo a protahovalo jednotlivá diskusní vlákna.

V otázce platů se obávám, že více informací poskytnout již skutečně nemůžeme. Zatímco zařazení jednotlivých pozic do platové třídy citlivým údajem není, zveřejňuje se kupříkladu při vypsání výběrových řízení, zveřejněním platového stupně, který vychází z let započitatelné praxe jednotlivých zaměstnanců a lze z něj již odvodit konkrétní výši platu, již za citlivý údaj určitě považovat lze (viz výše uvedená odpověď ohledně výnosů Ústavního soud). Stejně tak je tomu u konkrétní výše odměn, proto jsme je uváděli pouze řádově v obecnější rovině.

Zákona 106/99 o svobodném přístupu k informacím samozřejmě, tak jako každý, využít můžete. Pokud byste se chtěla na něco touto cestou dotázat, směřujte svůj dotaz, prosím, na Útvar kontroly, auditu a stížností, který má tuto agendu na starosti. 

Závěrem bych uvedl, že si nejsem vědom, že bychom zveřejňovaly citlivé údaje občanů, které by porušovaly právo na ochranu soukromí. Pokud o takovém případu víte, dejte nám, prosím, vědět, abychom to mohli prověřit a případně zjednat nápravu.

S pozdravem

Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace

OdpovědětCitát
Publikováno : 28/08/2018 8:26 am
Sdílet: