Název projektu: „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II – SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7“

REG. Č.: CZ.02.3.68/0.0/17_047/0011690

Zahájení projektu: 1. srpna 2019

Ukončení projektu: 31. července 2022

Hlavním cílem projektu je další rozvoj spolupráce škol, zřizovatelů, rodičů a dalších aktérů ve vzdělávání v území za účelem zlepšení a rozvoje kvality inkluzivního vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Městské části Praha 7 a Troja. V rámci projektu, který navazuje na projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání I – správní obvod Praha 7“ (MAP I), budou realizovány kroky a aktivity stanovené v MAP I a identifikované v rámci přípravy projektu MAP II.

Organizační struktura MAP

 • Pracovní skupiny MAP

PS pro financování
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
PS pro rovné příležitosti
PS pro předškolní vzdělávání
PS pro cizí jazyky

 

Realizace projektu MAP

Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání I – správní obvod Praha 7“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 rozlišuje při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně spolupráce s veřejností:

 • zajištění přístupu veřejnosti k informacím
 • aktivní informování občanů
 • konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postoje veřejnosti k dokumentu)
 • spoluúčast veřejnosti na plánování.

Jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém. Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo všechny tyto části.

KA 01 Řízení projektu
Cílem aktivity je zabezpečit průběžné kvalitní řízení projektu pro stránce odborné i administrativní tak, aby došlo k úspěšnému naplnění cílů projektu včetně jeho indikátorů.

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP
Náplní této aktivity je realizace a prohlubování procesu společného místního akčního plánování s aktivním zapojením škol, čímž je podporován další rozvoj partnerství v území a tím samotný MAP. V rámci realizace této aktivity dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. Součástí klíčové aktivity je aktualizace členů Řídícího výboru MAP, zpracování komunikačního plánu projektu, fungování pracovních skupin, podpora zapojených škol v rámci plánování nebo podpora znalostních kapacit zapojených subjektů v tématech např. zlepšení spolupráce s rodiči, podpůrné a motivační sítě pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, dostupnosti kvalitního inkluzivního vzdělávání apod.

KA 03 Evaluace a monitoring
Na základě údajů z monitoringu a dalších zdrojů informací jsou zjišťovány přínosy, případně dopady a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a přínosů realizace aktivit v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP a také následně vyhodnocování akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich vlivy a dopady na strategii MAP. Součástí aktivity je také zpracování sebehodnotících zpráv s cílem vyhodnotit účinnost realizovaných aktivit, což představuje také účinný nástroj řízení projektu k dosažení jeho cílů.

KA 04 Implementace MAP II
V rámci implementační části MAP bude realizována řada aktivit, prostřednictvím nichž dojde k naplňování cílů formulovaných u jednotlivých priorit ve Strategickém rámci MAP I. Budou zabezpečeny aktivity, o které projevily zapojené školy zájem i v rámci dotazníkového šetření realizovaného při přípravě projektu MAP II. Implementační aktivity jsou realizovány v rámci povinných témat Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita; Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělání a Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Konkrétně se jedná např. o aktivity zaměřené na rozvoj polytechnické výchovy a vzdělávání, workshopy pro pedagogy podporující rozvoj podnikavosti a tvořivosti žáků nebo pro kariérové poradce na školách.

 • Aktualizovaná dokumentace MAP – aktualizace analytické, strategické a implementační části – akční plány zpracované na období školního roku
 • Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP
 • Aktualizovaná organizační struktura projektu zahrnující realizační tým MAP a tým implementace MAP, Řídící výbor MAP, pracovní skupiny
 • Komunikační plán
 • 6 platforem pro odborná tematická setkání (pracovní skupiny)
 • 21 organizací ovlivněných systémovou intervencí, která zlepšuje celkové prostředí vzdělávacího systému
 • 25 jednorázových akcí uspořádaných v rámci klíčové aktivity 04 Implementace

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.