Odbor vzdělávání a projektového řízení (OVPŘ) vede veškerou agendu související s rozvojem a vzděláváním v území správního obvodu Praha 7, řídí a koordinuje práci podřízeného oddělení. 


Odbor vzdělávání a projektového řízení (OVPŘ) 

 • Připravuje, aktualizuje a implementuje koncepci rozvoje vzdělávání v základních a mateřských školách zřizovaných MČ Praha 7 a úzce spolupracuje na propojení koncepcí a strategií u školských zařízení (MŠ, ZŠ a ZUŠ) v území, které jsou zřizovány církevními a privátními institucemi.
 • Realizuje, implementuje a aktualizuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod Praha 7 včetně souvisejících dokumentů.
 • Spolupracuje se všemi aktéry vzdělávání v území správního obvodu Praha 7.
 • Dodržuje povinné úkony dané zákonnou agendou dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) a s ním
  souvisejících legislativních předpisů z hlediska působnosti zřizovatele (zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce, zápisy do rejstříku škol, výroční zprávy škol, činnosti školských rad, rozpočet a hospodaření škol, změny a úpravy zřizovacích listin apod.).
 • Zajišťuje metodickou podporu školám a školským zařízením v oblastech: vzdělávání a tvorby školního vzdělávacího programu, řízení škol a s tím souvisejících administrativních činností,
  stanovení platů ředitelů včetně jejich odměňování a platových výměrů, personálního zabezpečení škol a školských zařízení apod.
 • Plní funkci tajemníka Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví včetně související administrativní agendy.
 • Zajišťuje agendu související s tvorbou smluv pro jednotlivé školy a školská zařízení (výpůjčky, nájemní smlouvy, pronájmy, dary, apod.).
 • Zjišťuje povinnou agendu směrem k Magistrátu hl. města Prahy, odboru školství.
Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
detašované pracoviště Veletržní 33
Praha 7

Úřední hodiny

po předchozí domluvě

placeholder

Hradecká Soňa, Bc.

vedoucí odboru
gsm. +420608771700
HradeckaS@Praha7.cz

Krejcarová Eva, Bc.

referentka
tel. +420220144112
gsm. +420739553181
KrejcarovaE@Praha7.cz

Svatošová Petra

referentka
tel. +420220144023
gsm. +420724913490
SvatosovaP@Praha7.cz

Svobodová Sylva, Bc.

metodička pro vzdělávání
gsm. +420608584482
Svobodova@Praha7.cz

Černá Lucie, Mgr.

projektová manažerka
gsm. +420608299369
CernaL@Praha7.cz


 

Oddělení projektového řízení a MA21