Odbor vzdělávání a projektového řízení (OVPŘ) vede veškerou agendu související s rozvojem a vzděláváním v území správního obvodu Praha 7, řídí a koordinuje práci podřízeného oddělení. 


a)      Vykonává funkci projektové kanceláře MČ Praha 7.
b)      Zajišťuje přípravu a realizaci projektů financovaných z evropských fondů a projektů souvisejících s aktivitami MA21, ostatních strategických projektů a dalších dotačních programů včetně koordinace a metodické podpory školám a školským zařízením.
c)      Spolupracuje na tvorbě dílčích koncepcí v oblasti projektového, strategického a procesního řízení a v oblasti MA21 a spolupracuje na tvorbě strategie rozvoje Úřadu.
d)     Zajišťuje implementaci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7 včetně přípravy a implementace akčních plánů Strategického plánu rozvoje MČ Praha 7.
e)      Zajišťuje implementaci místní Agendy 21 v MČ Praha 7 v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování a s nimi souvisejících činností.
f)       Metodicky vede a organizačně zjišťuje participativní rozpočty ve školských zařízeních MČ Praha 7 (projekt Pébéčka).
g)      Koordinátor MA21 plní funkci tajemníka Komise Zdravého města, MA21 a participace.
h)      Připravuje a koordinuje agendu Bytové komise Rady MČ Praha 7 a plní funkci tajemníka této komise.
i)        Plní funkci garanta systému řízení kvality Úřadu po stránce metodické a procesní.
j)        Připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva. 
k)      Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
l)        Plní úkoly dle pokynů Rady a tajemníka Úřadu.

 

Oddělení projektového řízení a MA21

Oddělení vzdělávání 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Hradecká Soňa, Bc.

vedoucí odboru
gsm. +420608771700
HradeckaS@Praha7.cz
Františka Křížka 17