Oddělení vzdělávání (VZD) zajišťuje metodickou podporu a pomoc ředitelům škol a školských zařízení zřízených MČ Praha 7 a MČ Praha – Troja a zabezpečuje činnosti v samostatné i přenesené působnosti v oblasti školství a vzdělávání. Koordinuje činnosti spojené se zápisy dětí do školských zařízení (předškolní a základní vzdělávání).


a)      Připravuje, aktualizuje a implementuje koncepci rozvoje vzdělávání v základních a mateřských školách zřizovaných MČ Praha 7 a úzce spolupracuje na propojení koncepcí  a strategií u školských zařízení (MŠ, ZŠ a ZUŠ) v území, které jsou zřizovány církevními a privátními institucemi.
b)      Realizuje, implementuje a aktualizuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod Praha 7 včetně souvisejících dokumentů.
c)      Spolupracuje se všemi aktéry vzdělávání v území správního obvodu Praha 7.
d)     Dodržuje povinné úkony dané zákonnou agendou dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) a s ním souvisejících legislativních předpisů z hlediska působnosti zřizovatele (zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce, zápisy do rejstříku škol, výroční zprávy škol, činnosti školských rad, rozpočet a hospodaření škol, změny a úpravy zřizovacích listin apod.).
e)      Zajišťuje metodickou podporu školám a školským zařízením v oblastech: vzdělávání a tvorby školního vzdělávacího programu, řízení škol a s tím souvisejících administrativních činností.
f)       Zajišťuje personální náležitosti ředitelů a ředitelek školských zařízení (stanovení platů ředitelů včetně jejich odměňování a platových výměrů dle zákonných požadavků).
g)      Sleduje finanční řízení v oblasti dotací z evropských fondů a jiných zdrojů.
h)      Zajišťuje povinnou agendu směrem k Magistrátu hl. města Prahy, odboru školství, mládeže a sportu (finanční výkaznictví ze státního rozpočtu, školský rejstřík aj.).
i)        Plní funkci tajemníka Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví včetně související administrativní agendy v oblasti vzdělávání.
j)        Zajišťuje agendu související s tvorbou smluv pro jednotlivé školy a školská zařízení (výpůjčky, nájemní smlouvy, pronájmy, dary, apod.).
k)      Dotační činnosti v oblasti vzdělávání.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení - oddělení vzdělávání
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Černá Lucie, Mgr.

vedoucí oddělení
gsm. +420608299369
CernaL@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Kučerová Markéta, Bc.

referentka školství
gsm. +420776097601
KucerovaM@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Shevchenko Khrystyna, Bc.

referentka vzdělávání
gsm. +420734521838
ShevchenkoK@Praha7.cz
Františka Křížka 17