Oddělení podpory sociální pedagogiky (PSP) připravuje, aktualizuje a implementuje aktuální koncepce týkající se rozvoje školské sociální pedagogiky v základních a mateřských školách zřizovaných MČ Praha 7 a úzce spolupracuje na propojení koncepcí a strategií u školských zařízení (MŠ a ZŠ) v území, které jsou zřizovány církevními a privátními institucemi.


Oddělení podpory sociální pedagogiky – PSP

 • Připravuje, aktualizuje a implementuje aktuální koncepce týkající se rozvoje školské sociální pedagogiky v základních a mateřských školách zřizovaných MČ Praha 7 a úzce spolupracuje na propojení koncepcí a strategií u školských zařízení (MŠ a ZŠ) v území, které jsou zřizovány církevními a privátními institucemi.
 • Spolupracuje se všemi aktéry vzdělávání v území správního obvodu Praha 7 a s relevantními školskými poradenskými pracovišti a pracovišti v oboru dané kompetence za účelem koncepčního řešení problémů žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Dodržuje povinné úkony dané zákonnou agendou dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), a dále dle obecně platné zákonné legislativy.
 • Dodržuje povinné úkony dané zákonnou agendou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a související předpisy.
 • Zajišťuje metodickou podporu školám a školským zařízením v oblastech: ukotvení pozice sociálního pedagoga, kompetence sociálního pedagoga a jeho pozice v ŠPP (školní poradenské pracoviště) i v MŠ a s tím související administrativní činnosti.
 • Podporuje a hledá formy zlepšení školního úspěchu u potřebných žáků a napomáhá jejich začlenění do společnosti.
 • Poskytuje přímou práci s rodinou (i terénní), uskutečňuje různé preventivní aktivity pro školu, orientuje se v prostředí konkrétní školy a navazuje spolupráci s jednotlivými pedagogickými pracovníky a identifikuje žáky ohrožené školním neúspěchem a individuálně s nimi pracuje.
 • Vytváří prostor pro komunikaci, spolupráci a poznání všech aktérů vzdělávání (žák, zákonný zástupce, školské zařízení, komunita).
 • Poskytuje podporu při vzdělávání a posilování kompetencí žáka v rámci prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a zvládání nepříznivé sociální situace v životě, zajištění podmínek pro vzdělávání v rámci rovných příležitostí ke vzdělávání, zajištění podmínek pro účast na školních a mimoškolních/volnočasových aktivitách, aktivitách prevence rizikového chování.
 • Poskytuje základní sociální poradenství a terénní práci dané cílové skupině.
 • Ve spolupráci s PŘ navrhuje projekty z oblasti sociální a vzdělávací směřující k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.
 • Připravuje materiály na jednání Rady a Zastupitelstva.
 • Plní úkoly dle pokynů Rady a tajemníka Úřadu.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení - oddělení podpory sociální pedagogiky
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Beranová Nela, Mgr.

vedoucí oddělení
gsm. +420778110028
BeranovaN@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Turjanská Jiřina, Bc.

sociální pedagožka
gsm. +420736702947
TurjanskaJ@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Pizúrová Lenka, Mgr.

sociální pedagožka
gsm. +420777492022
PizurovaL@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Brtek Filip, DiS.

sociální pedagog
gsm. +420777492033
BrtekF@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Derflová Kateřina, Mgr.

sociální pedagožka
gsm. +420777364632
DerflovaK@Praha7.cz
Františka Křížka 17

Dohnalová Nikola, DiS.

sociální pedagožka
gsm. +420777365257
DohnalovaN@Praha7.cz
Františka Křížka 17