Jestliže se vaše stavba, provozovaný objekt či pozemek nachází v záplavové oblasti na území Praha 7, máte povinnost zpracovat povodňový plán a požádat o potvrzení souladu s povodňovým plánem MČ Praha 7.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení krizového řízení

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Ryantová Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
dveře č. 145
tel. +420220144065
gsm. +420602373775
RyantovaO@Praha7.cz

Zaměstnanci tohoto odboru často pracují mimo kancelář. Pokud je budete chtít navštívit, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Děkujeme za pochopení. 

Tuto problematiku upravuje tzv. „vodní zákon“ (§ 71, odst. 4, 5). Pokud máte pochybnosti o tom, zda se vás tato povinnost týká, nebo jestli stavba, která vám patří, spadá do zmíněné kategorie, konzultujte Vodoprávní úřad.

Jak

Žádost můžou podávat sami vlastníci, nebo jejich zplnomocnění zástupci.

K žádosti neexistuje žádný stanovený formulář. Měla by obsahovat následující:

  • název a adresu společnosti / u fyzické osoby jméno a identifikaci žadatele
  • text samotné žádosti včetně názvu objektu nebo stavební akce
  • jméno kontaktní osoby, její email a telefonní číslo

S sebou si vezměte:

  • písemnou žádost sepsanou dle výše uvedených pokynů
  • zpracovaný povodňový plán
  • vyjádření od Povodí Vltavy, s.p. k povodňovému plánu

Po předložení písemné žádosti vám oddělení potvrdí soulad s povodňovým plánem MČ, a to zpravidla do 14 dnů ode dne podání žádosti.

Aktualizace povodňového plánu

Povodňový plán je třeba aktualizovat nejméně jednou za rok nebo, v případě významných změn (stavební úpravy, změna složení povodňové čety, změna osoby odpovědné za obsah plánu a další), i dříve. O potvrzení aktualizace žádejte stejně jako o potvrzení souladu.

Mohlo by se hodit