Jestliže se vaše stavba, provozovaný objekt či pozemek nachází v záplavové oblasti na území Praha 7, máte povinnost zpracovat povodňový plán a požádat o potvrzení souladu s povodňovým plánem MČ Praha 7.


Žádost můžou podávat sami vlastníci, nebo jejich zplnomocnění zástupci.


FORMULÁŘ
 

Žádost o potvrzení souladu

Rozlišujeme, zda se jedná o povodňový plán pro stavbu nebo pro následný provoz objektu. Žádost by v každém případě měla obsahovat následující:

  • název a adresu společnosti / u fyzické osoby jméno a identifikaci žadatele
  • text samotné žádosti včetně názvu objektu nebo stavební akce
  • jméno kontaktní osoby, její email a telefonní číslo

Přes podatelnu úřadu MČ P7 nám předejte:

  • písemnou žádost sepsanou dle výše uvedených pokynů
  • zpracovaný povodňový plán, přičemž jeden výtisk povodňového plánu si ponecháme pro služební účely
  • vyjádření od Povodí Vltavy, s.p. k povodňovému plánu

Po předložení písemné žádosti vám oddělení potvrdí soulad s povodňovým plánem MČ, a to zpravidla do 14 dnů ode dne podání žádosti.


AKTUALIZACE POVODŇOVÉHO PLÁNU

Povodňový plán je třeba aktualizovat nejméně jednou za rok nebo, v případě významných změn (stavební úpravy, změna složení povodňové čety, změna osoby odpovědné za obsah plánu a další), i dříve. O potvrzení aktualizace můžete požádat i emailem. V případě významných stavebních úprav můžeme žádat nové vyjádření Povodí Vltavy, s. p.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení krizového řízení
detašované pracoviště – U Průhonu 11
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Drdácká Olga, Ing., DiS.

vedoucí oddělení
U Průhonu 11
gsm. +420602373775
drdackao@Praha7.cz

Zaměstnanci tohoto odboru často pracují mimo kancelář. Pokud je budete chtít navštívit, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Děkujeme za pochopení.