Dle rozsahu, typu a míry vlivu stavebního záměru na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 7 je záměr předložen odbornému poradnímu orgánu Rady MČ Praha 7, Komisi rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru. O projednání stavebního záměru v Komisi rozvoje rozhoduje příslušný radní pro rozvoj (respektive Rada MČ Praha 7) ve spolupráci s ORZ.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Tajemnice komise:

placeholder

Čermáková Martina, Ing. arch.

referentka
dveře 7.06
tel. +420220144103
gsm. +420778110012
CermakovaM@Praha7.cz

Komisi rozvoje obvykle investor prezentuje svůj záměr osobně nebo pověří zástupce, který by mohl záměr dostatečně vysvětlit a zodpovědět případné dotazy. Komise rozvoje záměr posoudí a vydá usnesení, které většinou obsahuje krátký rozbor záměru a jeho vyhodnocení. Toto usnesení je pak podkladem pro předběžné stanovisko MČ Praha 7 ke stavebnímu záměru.

Jednání Komise rozvoje se konají zpravidla jednou měsíčně (kromě letních prázdnin) v budově Úřadu MČ Praha 7. Termíny jednání jsou zveřejněny na stránce komise.


JAK

Pro jednání s Komisí rozvoje je potřeba připravit si podklady ve formě jasné a výstižné desetiminutové prezentace záměru, která by měla obsahovat:

  • umístění záměru
  • popis stávajícího stavu dané lokality
  • popis stavebního záměru
  • způsob navrhovaného využití
  • objemové řešení návrhu a jeho návaznost na okolní zástavbu, tj. okótované výkresy řezů a pohledů se zakreslením sousedních objektů či bloků
  • je vhodné zpracovat též vizualizace nebo perspektivní zákresy záměru v kontextu okolní zástavby
  • prokázání souladu záměru s Územním plánem SÚ hl. m. Prahy, především soulad s funkčním využitím a splnění koeficientů podlažních ploch a zeleně
  • pokud je zvažováno více možných řešení, je vhodné Komisi rozvoje představit všechny uvažované varianty

Investor si dohodne účast na konkrétní termín jednání s tajemníkem Komise rozvoje (člen týmu ORVP) a nejpozději dva týdny před stanoveným termínem jednání Komise rozvoje zašle tajemníkovi žádost o projednání záměru a připravenou prezentaci záměru emailem (ve formátu PDF či PowerPoint) a podá nebo zašle tyto podklady MČ Praha 7 i v papírové podobě. Žádost o projednání záměru v Komisi rozvoje je nejlépe adresovat přímo ORVP.

Před jednáním všichni účastníci obdrží pozvánku upřesňující čas prezentace a místo jednání Komise v budově Úřadu městské části Praha 7. V jednací místnosti je pro prezentaci záměrů k dispozici počítač s dataprojektorem. Stavební záměr prezentuje Komisi rozvoje osobně investor nebo jeho zástupce. Pořadí bodů programu jednání je obvykle stanoveno podle toho, v jakém pořadí obdrží tajemník podklady k jednotlivým projektům.

Komise rozvoje následně vydá usnesení, které zpravidla obsahuje krátký rozbor a vyhodnocení záměru a je zveřejněno v rámci zápisu z jednání. Ke zveřejnění zápisu z jednání dochází do týdne po jeho schválení na následujícím jednání Komise rozvoje. Na žádost je možné toto usnesení obdržet elektronicky i dříve. Usnesení Komise rozvoje je pak podkladem pro předběžné stanovisko, které MČ Praha 7 ke stavebnímu záměru vydá.

Pokud je stavební záměr řádně předjednán a bylo k němu získáno souhlasné předběžné stanovisko MČ Praha 7, MČ Praha 7 se už jako účastník územního řízení obvykle k záměru nevyjadřuje.