Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP) zajišťuje urbanistickou koncepci MČ Praha 7, připravuje a zadává urbanistické a architektonické studie, koncepce řešení veřejných prostranství. Vyjadřuje se k tvorbě a změnám územně plánovací dokumentace, k dalším koncepcím celoměstského rozvoje, k územním záměrům, studiím a dalším změnám, které se dotýkají území MČ Praha 7. Poskytuje konzultace záměrů, odpovídá na dotazy ohledně územního rozvoje a organizačně zajišťuje participaci s občany na území MČ Praha 7. Veškeré situace, ve kterých je vhodné se na odbor obrátit, jsou zpracovány v sekci Plánování stavby. Odbor se věnuje také péči o veřejný prostor, dětská hřiště a parky na území Prahy 7, které zajišťuje Oddělení péče o veřejný prostor.


oddělení péče o veřejný prostor

oddělení rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru


 • Zajišťuje kompletní urbanistickou koncepci MČ Praha 7 a to s cílem zkvalitňovat stávající lokality v kontextu hl. m. Prahy. Spolupracuje s ostatními odbory Úřadu s cílem stanovit
  priority územního řešení.
 • Navrhuje základní strategii rozvoje území na území MČ Praha 7. Podílí se na tvorbě a aktualizacích strategického plánu Úřadu pro oblast územního rozvoje.
 • Podílí se po odborné stránce na vyjednávání smluv o spolupráci s developery.
 • Připravuje a zadává zpracování koncepcí rozvoje území a jeho funkčního využití z hlediska urbanistického, architektonického, dopravního, životního prostředí, ekonomického, demografického, sociálního a energetického. Za tímto účelem spolupracuje s dalšími odbory, zejména SÚ, ODO, OŽP, OMA, OVP, OKŘ KST a MHMP. Zajišťuje zadání zpracování urbanisticko-architektonických studií do výše finančních částek schválených rozpočtem, které slouží jako podklad pro rozvoj území nebo případné změny územního plánu.
 • Vyjadřuje se k územním záměrům, studiím a zadáním dotýkající se MČ Praha 7 a připravuje pro Radu návrhy stanovisek, připomínek a námitek MČ Praha 7 k územnímu či jinému typu
  správního řízení.
 • Spolupracuje s MHMP – se sekcí rozhodování o území a s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy při tvorbě a změnách územních plánů, při pořizování územně plánovacích podkladů
  a dokumentací a dalších koncepcích rozvoje města včetně Strategického plánu hl. m. Prahy.
 • Spolupracuje s orgány památkové péče a vypracovává podklady pro program regenerace městské památkové zóny.
 • Přijímá podání podnětů na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy od fyzických a právnických osob, jejichž předmět změny se nachází na území MČ Praha 7 (dle Části VI. kap. 4. Přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1774 ze dne 22.10.2002 – Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenému 09.09.1999 usnesením ZHMP č. 10/05
  úplné znění ke dni 01.11.2002). Tyto změny také projednává s žadateli a připravuje návrh stanoviska MČ Praha 7 formou usnesení Rady, které je spolu s podnětem na pořízení změny
  ÚP SÚ hl. m. Prahy předáváno MHMP.
 • Vypisuje samostatně nebo ve spolupráci s MHMP a IPR Praha architektonické a urbanistické soutěže na významné stavby, významné územní celky a na řešení veřejných prostranství na
  území Prahy 7.
 • Vyjadřuje se k architektuře interiéru města včetně stánků, mobiliáře, reklamních zařízení a vystrčí. Dává připomínky k podkladům pro aktualizaci tržního řádu a vyjadřujese k Chodníkovému programu. Ve spolupráci s ODO, OVP a OŽP dohlíží na kvalitu veřejných prostranství na území MČ Praha 7 a prosazuje její zlepšování.
 • Metodicky vede a organizačně zajišťuje participaci s občany na území MČ Praha 7 součinnosti s dalšími odbory a útvary Úřadu jako část implementace místní Agendy 21.
 • Spolupodílí se na kontrole celkového stavu obvodu. Připravuje podklady nezbytné při schvalování rozvoje území a jeho změn pro Radu a Zastupitelstvo.
 • Dává stanovisko k majetkoprávním záměrům městské části a hl. m. Prahy ve vztahu k územnímu plánu a veřejnému prostoru na základě žádostí OMA.
 • V oblasti inženýrských sítí průběžně sleduje území, spolupracuje při jeho vybavení sítěmi, spolupracuje na celkové koncepci v souladu s koncepcí MČ Praha 7 a hl. m. Prahy.
 • Připravuje podklady k návrhu rozpočtu příslušné ORJ. Řádně hospodaří s finančními prostředky. Připravuje podklady návrhu zadání veřejné zakázky ve své působnosti. Je informován o všech investičních záměrech MČ Praha 7 stavební povahy.
 • Jedná s veřejností a informuje o možnostech využití území v souladu s platnými právními
 • Připomínkuje vnitřní směrnice, zásady a pokyny k fungování Úřadu.
 • Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Zaměstnanci tohoto odboru často pracují v ulicích, pokud je budete chtít navštívit, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Děkujeme za pochopení. 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Marková Tereza, Ing. arch.

vedoucí odboru
tel. +420220144272
gsm. +420770112905
MarkovaT@Praha7.cz
dveře 7.05

Turnerová Johana

referentka - koordinátor participace
tel. +420220144107
gsm. +420778499606
TurnerovaJ@Praha7.cz
dveře 7.07

Nováková Tereza, MgA.

referentka - koordinátor participace
tel. +420220144107
gsm. +420776069138
NovakovaT@Praha7.cz
dveře 7.07