Oddělení péče o veřejný prostor (OVP) zajišťuje pravidelný a řádný úklid veřejných komunikací a prostorů, péči o zeleň a městský mobiliář, vývoz odpadkových košů a opravy výtluků. Má ve správě některá dětská hřiště a parky na území Prahy 7. Stará se o provoz knihobudek, textilních kontejnerů a vodních prvků, např. pítek, mlžítek a ručních pump. Řeší podněty od občanů z aplikace Munipolis


Veřejný prostor

 • Realizuje drobné změny mobiliáře.
 • Realizuje drobné změny podoby veřejného prostoru.
 • Podílí se na inovacích ve veřejném prostoru zlepšujících kvalitu života obyvatel MČ Praha 7.
 • Dotační činnosti v oblasti zkvalitnění veřejného prostranství / prostoru MČ Praha 7 včetně oblasti životního prostředí.
 • Koordinuje projekty / aktivity ve veřejném prostoru napříč Úřadem.

Komunikace s občany

 • Komunikuje s občany.
 • Řeší podněty občanů nebo je deleguje na příslušné odbory na Úřadě.
 • Kontroluje a monitoruje řešení podnětů od občanů.
 • Spravuje aplikaci Munipolis (případně jinou aplikaci tohoto druhu).
 • Řeší podněty občanů získané i mimo aplikaci Munipolis (web, sociální sítě, mail, osobní kontakt apod.).

Údržba veřejného prostranství

 • Kontroluje, zda úklid prováděný smluvními firmami, které zajišťují úklid veřejných prostranství, je prováděn v rozsahu, způsobem a četnosti, dle uzavřených platných smluv s MČ Praha 7.
 • Kontroluje, zda je dodržován harmonogram vývozu odpadkových košů ve vlastnictví MČ Praha 7, podle uzavřených platných smluv s MČ Praha 7.
 • V zimním období kontroluje zajišťování schůdnosti chodníků, (odstraňování sněhu, náledí, zmrazku chodníků) na chodnících, které jsou předmětem smluv platných uzavřených s MČ Praha7.
 • V případě zjištění závady: chodník vykazuje zásadní nedostatky jako – prach, bláto, odpadky a nedopalky cigaret, nevyvezený koš apod., kontaktuje okamžitě kontaktního pracovníka
  smluvní strany a žádá neodkladnou nápravu. Nápravu zjištěné a nahlášené závady následně kontroluje.
 • Podává návrh na uplatnění smluvní pokuty vůči dodavateli úklidu, pokud nedojde k nápravě nahlášené závady.
 • Monitoruje černé skládky a pořizuje jejich fotodokumentaci, vyhledává vlastníky pozemků a zasílá písemně výzvy s fotodokumentací k jejich odstranění a následně kontroluje provedení odstranění černých skládek, v krajním případě (pokuta) předává k dořešení OŽP.
 • Monitoruje nelegální reklamu a řeší její odstranění.
 • Spravuje agendu textilních kontejnerů a komunikuje s jejich provozovateli.
 • Dává podklady pro zabezpečení hospodaření městské části dle schváleného rozpočtu ve spravovaném úseku.
 • Podává podklady a informace Radě potřebné k projednání a řešení návrhů a připomínek a podnětů předložených jí členy Zastupitelstva, komisemi ve spravovaném úseku.
 • Podává podklady Radě pro rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti svěřené městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny Zastupitelstvu nebo pokud
  si je Zastupitelstvo.
 • Podílí se na řešení problémů s domovním odpadem.
 • Kontroluje provádění úklidu kolem nádob na tříděný komunální odpad dle platných uzavřených smluv s MČ Praha 7 a problémy řeší s příslušným referentem OŽP.
 • Kontroluje stav dětských hřišť a řeší problémy herních a technických prvků na dětských hřištích, zajišťuje pravidelné roční revize herních prvků.
 • Podílí se na odstraňování výtluků na chodnících.
 • Monitoruje a hlásí poškození dopravního značení.
 • Monitoruje zábory veřejného prostranství a zjištěné problémy předává k řešení ODO.
 • Navrhuje ODO změny řešení dopravního značení vzhledem k umístění ve veřejném prostoru.
 • Kontroluje provádění údržby veřejné zeleně ve vlastnictví obce a svěřené MČ Praha 7 a údržby zeleně na veřejných dětských hřištích ve vlastnictví obce a svěřené MČ Praha 7.
 • Zajišťuje deratizaci na veřejných plochách ve vlastnictví obce a svěřené MČ Praha 7.
 • Kontroluje provádění údržby vodních prvků včetně automatických závlah.
 • Spolupracuje s hl. m. Prahou při omezování rozmnožování zdivočelých koček – kastrace koček.
 • Spolupracuje s hl. m. Prahou na kontrole systému separovaného odpadu na území MČ Praha 7 včetně VOK.
 • Podává podklady a stanoviska k žádostem o zábor v zeleni.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Zaměstnanci tohoto oddělení často pracují v ulicích, pokud je budete chtít navštívit, doporučujeme si předem domluvit schůzku. Děkujeme za pochopení. 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor - oddělení péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Stejskalová Iva, Mgr.

vedoucí oddělení
gsm. +420604861628
stejskalovai@Praha7.cz
dveře 7.05

Ficalová Petra, Ing.

inspektor péče o veřejný prostor
tel. +420220144108
gsm. +420725878618
ficalovap@Praha7.cz

Bendová Olga

referentka
gsm. +420732940504
bendovao@Praha7.cz
dveře 7.04