Ještě před podáním dokumentace na stavební úřad a zahájením územního řízení by měl investor projednat svůj stavební záměr s MČ Praha 7 – Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP) na na oddělení rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru (ORZ). 


MČ Praha 7 se jakožto účastník územního řízení vyjadřuje ke stavebním záměrům v rámci územního řízení prostřednictvím usnesení Rady MČ Praha 7. Ve stanovisku je zohledněna především ochrana území, soulad s urbanistickou koncepcí a vliv záměru na veřejný prostor MČ Praha 7. Pokud je stavební záměr řádně předjednán a bylo k němu získáno souhlasné předběžné stanovisko MČ Praha 7, MČ Praha 7 se už jako účastník územního řízení obvykle k záměru nevyjadřuje. Před zasláním oficiální žádosti o předběžné stanovisko MČ Praha 7 je nabízena možnost osobních konzultací prostřednictvím ORZ, na které je vhodné se předem telefonicky objednat.

JAK

Při konzultaci investor představí svůj stavební záměr ORZ, nebo tamtéž zašle oficiální žádost o předběžné stanovisko MČ Praha 7 a dokumentaci přes podatelnu MČ Praha 7. K podání žádosti není třeba žádný vzor nebo formulář. Dokumentace musí být v souladu s následně podanou dokumentací pro územní rozhodnutí a měla by obsahovat především tyto údaje:

  • umístění záměru
  • popis stávajícího stavu dané lokality
  • popis stavebního záměru
  • způsob navrhovaného využití
  • objemové řešení návrhu a jeho návaznost na okolní zástavbu, tj. okótované výkresy řezů a pohledů se zakreslením sousedních objektů či bloků
  • prokázání souladu záměru s Územním plánem SÚ hl. m. Prahy, především soulad s funkčním využitím a splnění koeficientů podlažních ploch a zeleně
  • napojení na dopravní infrastrukturu a řešení parkování

 

PROJEDNÁNÍ V KOMISI

Dle rozsahu, typu a míry vlivu záměru na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 7 je záměr dále předložen odbornému poradnímu orgánu Rady MČ Praha 7, Komisi rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru. O projednání stavebního záměru v Komisi rozvoje rozhoduje příslušný radní pro rozvoj (respektive Rady MČ Praha 7) ve spolupráci s ORZ. Komise rozvoje k záměru vydá své usnesení. Toto usnesení je spolu se  stanovisky dalších odborů, kterých se stavební záměr dotýká (zpravidla Odboru dopravy a Odboru životního prostředí, případně Odboru majetku a dalších) podkladem pro předběžné stanovisko MČ Praha 7. Interní stanoviska dalších odborů si zajišťuje ORVP samostatně, investor záměru nemusí tedy podávat žádné další žádosti.