Městská část podporuje a organizuje řadu projektů, které jsou zaměřené na pomoc potřebným. Filozofií vedení městské části je dávat prostor nejprve solidaritě lidí a pak teprve zatěžovat rozpočet. Tímto způsobem již ve školách a školkách fungují Fondy solidarity, Obědové konto nebo veřejná sbírka na podporu rekonstrukce Letenského kolotoče.


 

POŘÁDÁTE VLASTNÍ SBÍRKU NA ÚZEMÍ PRAHY 7?

Zapečetění pokladničky provádí přestupkové oddělení odboru správních agend v detašovaném pracovišti U Průhonu 11. K tomuto úkonu je nutné mít s sebou osvědčení vydané Magistrátem hl. m. Prahy a plnou moc. 


Oznámení pořádání veřejné sbírky je třeba vyřídit na odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy.

Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

Veřejnou sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), pouze právnická osoba, nikoliv jednotliví občané.

Právnická osoba, která hodlá konat sbírku a má sídlo v Praze, je povinna její konání písemně oznámit odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, a to tak, aby tento úřad oznámení o konání sbírky obdržel nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky v souladu se zněním ustanovení § 4 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách. Za předpokladu splnění všech stanovených náležitostí oznámení (podle ustanovení § 5 zákona o veřejných sbírkách), a pokud nejsou shledány důvody pro to, že sbírku nelze konat, osvědčí Magistrát hl. m. Prahy právnické osobě, která konání sbírky oznámila, datum přijetí oznámení.

Podrobné informace k pořádání veřejné sbírky naleznete zde.