Obědové konto Prahy 7 je veřejná sbírka, jejíž výnos pomáhá rodičům dětí překlenout ekonomicky tíživou situaci. Pomoc je určena pro rodiny, které se ocitly v sociální tísni. Pomocí Obědového konta jsou hrazeny obědy zhruba 50 dětem ze základních i mateřských škol. Na solidárním principu fungují také na každé škole Solidární konta. Finanční prostředky na konto vkládají především rodiče spolužáků dětí ze sociálně slabších rodin. O využití finančních prostředků rozhoduje vždy ředitel školy a hradí se z něj např. výtvarné potřeby, školní výlety, družina atd.


Obědové konto je realizováno formou transparentního účtu u České spořitelny 2003844339/0800.

Peníze z konta mají pomoci zákonným zástupcům dětí, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, i když jen na krátkou dobu. Jsou určeny těm, kteří těsně nesplňují kritéria pro přidělení finanční pomoci úřadem práce a nedosáhnou na státní podporu, anebo potřebují najít řešení v období mezi podáním žádosti na Úřad práce o finanční pomoc a jejím rozhodnutím. Žádosti o úhradu obědů z důvodu finanční nouze mohou zákonní zástupci předkládat řediteli té školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Ředitel následně všechny žádosti projedná se zástupci zřizovatele, Odborem školství a Odborem sociálním. Finanční prostředky z obědového konta jsou školám vypláceny zpětně, na základě reálně vydaných obědů.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení - oddělení vzdělávání
Františka Křížka 17
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kučerová Markéta, Bc.

referentka školství
Františka Křížka 17
gsm. +420776097601
KucerovaM@Praha7.cz